Wyodrębnianie wiedzy ukrytej

Efekty zastosowań Wiedza ukryta bardzo często jest kluczowym czynnikiem determinującym sukces organizacji. "Ukryte" umiejętności poszczególnych pracowników w zakresie realizacji funkcji informacyjnych powinny być identyfikowane i wykorzystywane.

Inflacja ukryta

Miernik Za miernik inflacji ukrytej może posłużyć kształtowanie się cen na "czarnym rynku", bądź zmiany kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych. Miejsca wystepowania Inflacja ukryta była charakterystyczną cechą rozwoju gospodarek centralnie zarządzanych.

Obserwacja jawna i ukryta

Na ogółjednak z etycznego punktu widzenia bardziej zalecana jest obserwacja jawna niż ukryta. Ponadto obserwacja ukryta nie zawsze jest możliwa z przyczyn technicznych.

Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misteria ukrytego życia Jezusa

(KKP 533) Odnalezienie Jezusa w świątyni (Łk 2,41-52) jest jedynym wydarzeniem, które łamie milczenie Ewangelii na temat ukrytego życia Jezusa.

Różne oblicza konsumpcji - O tym, iż prawdziwa konsumpcja odbywa się w zaciszu domowym, czyli konsumpcja ukryta

 Są to jednak specyficzne przypadki; generalnie przyjmuje się, iż konsumpcja ukryta stwarza możliwość kosztowania takiej konsumpcji, której na forum nie konsumujemy.

Koszt ukryty

Charakterystyka Koszt ukryty (implicit cost) to wartość, wydatek jaką właściciel (firma) przeznacza z własnych zasobów np.

Bezrobocie ukryte

Konsekwencją istnienia bezrobocia ukrytego jest fakt, że jawne bezrobocie jest niższe niż w rzeczywistości.

Kultura jawna i ukryta

II interpretacja : Milton - Kultura ukryta to inwerencja jawnego aspektu kultury , jest to konstrukt badacza .

JAWNA I UKRYTA EROZJA AUTORYTARYZMU

/lat 80’-reformy Gorbaczowa) EROZJA UKRYTA- rozszerzenie władzy negatywnej, kumulowanie się negatywnych sprzężeń społeczeństwo-władza, gospodarka-władza i społeczeństwo-gospodarka; efekt: wzajemne blokowanie się tych trzech podsystemów Np.

Odsiew, drugoroczność, niepowodzenie ukryte

Niepowodzenie ukryte – występuje wówczas, gdy nauczyciele nie dostrzegają braków w wiadomościach, umiejętnościach i nawykach uczniów, mimo, że braki tego rodzaju ( z punktu widzenia celów oraz programu nauczania) – rzeczywiście istnieją.

Proszę porównać wiedzę ukrytą i jawną

Wiedza ukryta: z doświadczenia, przejawiająca się w zachowaniu, wiedza praktyczna (np.

Co to są ukryte substancje stabilizujące w żywności?

Oprócz składników dodatkowych wyszczególnionych na opakowaniu produktu, żywność może zawierać wiele składników dodatkowych „ukrytych", pochodzących jeszcze z procesu produkcji żywności.

Koszty jakości - ukryta fabryka

Wydajność czy jakość?

Zdaniem W. Masinga: "Wydajność i jakość nie stanowią - wbrew powszechnemu przekonaniu - celów wzajemnie się wykluczających. W rzeczywistości wysoka wydajność może być osiągnięta wyłącznie w wyniku procesów wysokiej jakości. Przyczyną pojmowania relacji pomiędzy...

Ukryty rozszczep kręgosłupa

Ukryty rozszczep kręgosłupa (spina bilida occulta).

Tekst i obraz jako ukryty przekaz

 

Janiszewski (1990) podjął się analizy znaczenia podświadomych procesów przetwarzania informacji w sposobie wzrokowego spostrzegania rysunków i tekstów w codziennych gazetach i popularnych pismach. Z badań nad uwagą m. in. Schneidera, Dumaisa i Shiffrina (1984) wiadomo, że podczas czytania tekstu i...

Dźwięk a ukryta perswazja

 

Istotnym zagrożeniem dla konsumenta jest również wpływanie na jego decyzje za pomocą sygnałów dźwiękowych. Badania psychologiczne opublikowane w 1976 roku przez N. Millera, G. Maruyame, R. J. Bearbera, K.Valone'a wykazały, że przyspieszone słowne komunikaty mają większą siłę przekonywania, a...

Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Przygotowania

Przyjście Syna Bożego na ziemię jest wydarzeniem tak wielkiej wagi, że Bóg chciał je przygotować wciągu wielu wieków. Wszystko, co znamy z "Pierwszego przymierza" (He 9,15): ryty i ofiary, figury i symbole, wszystko zmierza ku Chrystusowi. Bóg ogłasza Jego przyjście przez usta proroków, kolejno po sobie...

Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misterium Bożego Narodzenia

Jezus urodził się w pokorze pewnej stajenki, w biednej rodzinie (Łk 2,6-7). Prości pasterze są pierwszymi świadkami tego wydarzenia. Właśnie w tym ubóstwie objawia się chwała nieba (Łk 2,8-20). Kościół nie przestaje śpiewać chwałę tej nocy:

Dziewica wydaje na świat dziś Odwiecznego

Ziemia...

Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misterium dzieciństwa Jezusa

Obrzezanie Jezusa, ósmego dnia po narodzeniu (Łk 2,21), jest znakiem jego włączenia się w linię potomstwa Abrahama, znakiem ludu przymierza, jego podległości prawu (Ga 4,4), przyjęcia kultu Izraela, w którym Jezus będzie uczestniczył przez całe swe życie. Znak ten jest zapowiedzią (figurą) "...

Ukryty wymiar - Przestrzeń trwała

Tworzenie przestrzeni trwałej jest jednym z podstawowych sposobów organizowa-nia działalności indywidualnej i grupowej. Obejmuje ono zarówno zmaterializowane, jak niewidoczne wzorce, które kierują zachowaniem człowieka. Budowle są jednym z przejawów wzorców przestrzeni trwałej; co więcej, są one również w...