Układy

Czytaj Dalej

KRĄŻENIA UKŁAD, układ krwionośny

Pojawia się dopiero u wstężnic i pierścienic. Jest to system naczyń przebiegających przez całe ciało, w których znajduje się płyn zawierający i transportujący substancje odżywcze, gazy oddechowe i produkty przemiany materii. Wyróżnia się dwa typy układów krwionośnych: zamknięty i otwarty.

W...

ROZRODCZY UKŁAD, układ płciowy

Zespół narządów służący do rozmnażania płciowego. Typowy układ rozrodczy żeński zbudowany jest z: jajników, jajowodów, macicy, pochwy. Macica jest szczególnie dobrze wykształcona u zwierząt jajożyworodnych i żyworodnyęh.

Dodatkowo mogą występować gruczoły produkujące żółtko i materiały...

POKARMOWY UKŁAD, układ trawienny

Zespół narządów służący do pobierania, rozdrabniania, trawienia i przyswajania pokarmu. Najbardziej złożoną budowę wykazuje u kręgowców, Składa się z przewodu pokarmowego i towarzyszących mu gruczołów: ślinianki, wątroba, trzustka. Przewód pokarmowy rozpoczyna się otworem ustnym / gębowym...

Rejestracja, rozszerzenie, zmiana i rozwiązanie układu zbiorowego pracy

Rejestracja

Każdy układ zbiorowy może być zawarty na czas określony bądź nieokreślony (w zależności od woli stron).Obowiązywanie układu zawartego na czas określony strony mogą ustalić na taki okres, który im odpowiada, określając w nim datę kalendarzową, od której będzie on...

Układy uruchamiania hamulców w samochodach ciężarowych

Spis treści 1. Teoria hamowania………………………………………3 2. Układy hamulcowe…………………………………….. 5 2.1. Hydrauliczny system hamulcowy………………….. 8 2.2. Pneumatyczny system hamulcowy………………… 12 3. Hamulce pomocnicze…………………………………... 19 3.1. Zwalniacz (retarder)………...……………………... 20 3.2. ABS - system przeciwdziałający ...

Zabezpieczenia przed zanikiem cisnienia w układach automatyki

1. Wiadomości wstępne 1.1. Cechy charakterystyczne pneumatycznych urządzeń automatyki 1.2. Struktura przyrządowa układów automatyki z aparaturą pneumatyczną 2). Podstawowe elementy i zespoły przyrządów pneumatycznych 2.1 .- Opory pneumatyczne, 2.1.2 - Rodzaje oporów 2.2. - Kaskady pneumatyczne 2.3. - Równoważnie pneumatyczne 2.4. - Wzmacniacze pneumatyczne 2.5. - Przetworniki pomiarowe 2.6,. - Regulatory 2.7. - Pneumatyczne przyrządy liczące 2.8. - Stacyjki ...

Układy kontrolno-pomiarowe w samochodach

W latach 60-tych pojazdy wyposażone były jedynie w czujniki poziomu paliwa, ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika, podłączone do analogowych wskaźników na desce rozdzielczej. W latach 70. wraz z pojawieniem się elektronicznych układów zapłonowych a potem wtryskowych w pojazdach znalazło się więcej czujników. Prawidłowa realizacja funkcji sterujących wymaga bowiem dostępu sterownika do różnorodnych informacji z otoczenia systemu sterowania. W latach ...

Układ nerwowy i narządy zmysłów

 

Neuron- rodzaj komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego oraz neurytów: dendryt i akson, za pomocą których połączone są z innymi neuronami. Połączenie między komórkami...

Układ krążenia bezkręgowców

#Tkankowce (Eumetazoa);

W ciele większości tkankowców można wyróżnić wolne komórki unoszące się w płynach ciała lub pełzające w przestrzeniach międzykomórkowych. Przy zamkniętym układzie krążenia komórki te są elementami upostaciowanymi krwi i chłonki (limfy); przy otwartym układzie naczyniowym...

Rodzaje, zakres podmiotowy i przedmiotowy i treść układów zbiorowych pracy

Rodzaje

Obowiązujące przepisy o układach zbiorowych pracy dokonują podziału układów zbiorowych na układy zakładowe i ponadzakładowe. Można również zawierać układy zawodowe obejmujące pracowników określonego zawodu np. dziennikarzy, które mogą być zawierane zarówno na szczeblu zakładowym, jak i...

Układ zbiorowy pracy

Układ zbiorowy jest swoistym Kodeksem Pracy dla pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy bądź kilku pracodawców. Odgrywa niejednokrotnie ważniejsza role od obowiązującego innych pracowników w kraju Kodeksu Pracy. Zakładowy układ zbiorowy może, bowiem wprowadzać i w tym tkwi jego siła "regulacje...

Układy krążenia u zwierząt

W organizmach zwierzęcych musi istnieć wewnętrzny układ tran­sportujący substancje pokarmowe oraz tlen do komórek i odbierający z nich szkodliwe produkty prze­miany materii. U różnych gatun­ków - w zależności od trybu życia i środowiska - wykształciły się rozmaite formy układu...

UKŁAD

 

UKŁAD ang. system; fr. systee; nm. Sy­stem, Gestalt

Zespół elementów powiązanych ze sobą i oddziałujących wzajemnie na siebie, dzięki czemu stanowi on pewną całość. Związki zachodzące między elementami układu, czyli oddziaływania między nimi, decydują o jego aspekcie dynamicznym. Aspekt...

Układ warszawski

Układ został utworzony 14-V-1955 w Warszawie na podstawie Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej i był zawarty przez: Albanię, Bułgarię, CSRS, NRD, Polskę, Rumunię, Węgry i ZSRR. Wszedł w życie 4-VI-1955 i miał obowiązywać przez 20 lat, przy czym termin ten będzie automatycznie przedłużony na dalsze 10 lat dla tych wszystkich państw członkowskich, które na rok przed upływem tego okresu nie wypowiedzą Układu. Był on zawarty jako sojusz obronny państw ...

Autonomiczny układ nerwowy - układ wegetatywny

AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY = UKŁAD WEGETATYWNY  Jest on częścią układu nerwowego regulującą czynności życiowe, które są niezależne od naszej woli tzw. układ mimowolny, odpowiedzialny za oddychanie, trawienie, krążenie, wydzielanie ciepła, pracy gruczołów wewnątrzwydzielniczych, pracy narządów wewnętrznych jamy brzusznej itp.  Dzieli się on na: - część współczulną = sympatyczną - część przywspółczulną = parasympatyczną Oba te układy są do ...

Układy hamulcowe

UKŁAD HAMULCOWY- jest to zamontowany w pojeździe układ, którego zadaniem jest zmniejszenie prędkości, zatrzymanie pojazdu lub utrzymanie w stanie spoczynku. Ukł. Hamulcowy składa się z mechanizmu hamującego, podukładu uruchamiającego hamulce, podukładu regulacji poślizgu. Klasyfikacja funkcjonalna (wg.PN-ISO611:1997) 1. układ hamulcowy roboczy (zasadniczy) jest to zestaw elementów umożliwiający kierowcy zmniejszenie przędkości lub zatrzymanie pojazdu. 2. układ hamulcowy ...

Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym

Układ kalkulacyjny kosztów grupuje koszty nie według rodzaju zużytych czynników produkcji, lecz ze względu na jednostkę kalkulacyjną, którą może być wyrób gotowy, jego część lub wyodrębniona część procesu technologicznego. Zadaniem układu kalkulacyjnego kosztów jest takie zgrupowanie kosztów, aby...

Układ upadłego i wierzyciela

Po ustaleniu przez sędziego-komisarza listy wierzytelności niekoniecznie musi dojść do postępowania upadłości, podziału masy upadłości. Prawo upadłościowe dopuszcza bowiem układ upadłego z wierzycielami nieuprzywilejowanymi. Układ taki, jeśli dojdzie do skutku, prowadzi również do zakończenia...

NERWOWY UKŁAD

Zespół narządów organizmu zwierzęcego służący do odbierania bodźców ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, ich przetwarzania oraz przekazywania do narządów wykonawczych: mięśni i gruczołów. Układ nerwowy zapewnia łączność organizmu ze środowiskiem zewnętrznym, a poprzez współdziałanie...

Układ rówowagi faz

1. Podstawowe pojęcia: ·roztwór stały - stanowi jednorodną fazę o wiązaniu metalicznym i strukturze krystalicznej o własnościach typowo metalicznych. Metal, którego atomy występują w sieci w przewadze nazywamy rozpuszczalnikiem. Drugi składnik jest nazywany pierwiastkiem rozpuszczonym. ·roztwór stały międzywęzłowy - jest to taki roztwór stały, którego atomy pierwiastka rozpuszczonego są ułożone w sposób nieuporządkowany w przestrzeniach międzywęzłowych sieci ...