Układ wydalniczy

Czytaj Dalej

Układy wydalnicze u zwierząt

W tej grupie zwierząt wraz z rozwojem ewolucyjnym następuje coraz więk­szy związek układu krwionośnego z wydalniczym. Narządy wydalnicze przestają zbierać metabolity z różnych części ciała, a stają się coraz bardziej związane z układem krążenia.

WYDALNICZY UKŁAD

Układ wydalniczy jest rozwojowo i czynnościowo powiązany z układem rozrodczym. U człowieka układ wydalniczy stanowią: nerki, moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa.

Higiena człowieka - Higiena układu wydalniczego

W trosce o właściwe funkcjonowanie układu wydalniczego należy: - unikać przeziębień okolicy lędźwiowej ciała; - utrzymywać w czystości zewnętrzne narządy wydalnicze, by nie dopuścić do infekcji mikroorganizmami wywołującymi zapalenia pęcherza, a gdy wnikną dalej - miedniczek i całych nerek.

Układ wydalniczy

UKŁAD WYDALNICZY Narządy moczowe – usuwają z organizmu końcowe produkty przemiany materii oraz utrzymują na stałym poziomie składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych krwi ( dla utrzymania homeostazy).

KARACZAN WSCHODNI - Układ wydalniczy

Układ wydalniczy tworzą cewki Malpighiego w ilości około stu rureczek, na wolnym końcu ślepo zakończonych i otwierających się w końcowej części przewodu pokarmowego.

Charakterystyka ptaków - Układ wydalniczy i rozrodczy

- narządy wydalnicze - nerki typu ostatecznego (zanercza) - kwas moczowy - produkt przemiany związków azotowych (w nerkach nie dochodzi do zagęszczenia moczu) - brak pęcherza moczowego - rozcieńczony mocz przepływa moczowodem do kloaki i dopiero tam ulega zagęszczeniu - ptaki morskie piją słoną wodę, a nadmiar wody wydalają przez gruczoł solny uchodzący u nasady dzioba - nefrony w nerkach mają niewielkie pętle i słabo zagęszczają mocz - jaja ...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ wydalniczy i rozrodczy

- nerki typu ostatecznego (zanercza) o bardzo wysokim stopniu rozwoju

- mocz z nerek odprowadzany jest moczowodem wtórnym do pęcherza moczowego i dalej do cewki moczowej

- u samic uchodzi do tzw. zatoki moczopłciowej

- u samców końcowy odcinek służy również do wyprowadzania nasienia

- przyczyną...

Układ moczowy i wydalniczy.

1. Wydalanie.Proces usuwania z organizmu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii, głównie azotowych, oraz nadmiaru wody i soli mineralnych. 2. Nerki.To narządy o kształcie przypominającym nasiona fasoli, położone w tylnej części jamy brzusznej, poniżej przepony. 3. Budowa nerki. - część zewnętrzna – kora nerki - piramidy (rdzeń nerki) - kielichy - miedniczka nerkowa - moczowód 4. Budowa i funkcje nefronu.a) Budowa nefronu.- kłębuszek nerkowy }ciałko ...

Układ nerwowy i narządy zmysłów

 

Neuron- rodzaj komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego oraz neurytów: dendryt i akson, za pomocą których połączone są z innymi neuronami. Połączenie między komórkami...

Układ pokarmowy

Jama ustna, wydzielina : ślina. enzym: amylaza ślinowa co jest trawione : węglowodany. Pokarm rozdrobniony, roztarty, śliski,nawilżony,

Przełyk wykonuje samoczynne skurcze .

Żołądek – zbiornik pokarmu, jest odczyn kwaśny, wydzielina: sok żołądkowy, enzym: pepsyna, podpuszczka (renina), lipaza...

ANTYKOMINTERNOWSKI PAKT - układ

Układ podpisany 25 listopada 1936 r. w Berlinie przez przedstawi­cieli rządów Niemiec i Japonii w ce­lu koordynowania działań przeciwko Kominternowi (III Międzynarodów­ce Komunistycznej - organizacji utworzonej w Moskwie w 1919 r. z zadaniem kierowania działalnością partii komunistycznych i...

MONACHIUM - układ 1938 r.

Konferencja szefów rządów Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch miała rozwiązać problem niemiec­kich żądań terytorialnych wobec *Czechosłowacji i zapobiec wybu­chowi wojny w Europie. Adolf Hitler po zaanektowaniu Au­strii (*Anschluss) w kwietniu 1938 r. zaczął domagać się przyłączenia do...

NIEMIECKO - RADZIECKI UKŁAD O GRANICACH I PRZYJAŹNI, 1939

Układ podpisany w Moskwie w no­cy z 28 na 29 września 1939 r. (zna­ny jako układ z 28 września) przez ministra spraw zagranicznych Nie­miec Joachima von *Ribbentropa i ludowego komisarza spraw zagra­nicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława *Mołotowa. Ustalał „ostateczną" granicę między polski­mi...

PAKT RIBBENTROP - MOŁOTOW - układ 1939 r.

Niemiecko-radziecki układ o niea­gresji podpisany w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 r. w Moskwie przez ministra spraw zagranicznych Nie­miec Joachima von *Ribbentropa i ludowego komisarza spraw zagra­nicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława *Mołotowa. Stanowił, że obydwa państwa nie będą podej­mować...

PAKT STALOWY - układ 1939 r.

Nazwa nadana przez dyktatora Włoch Benito Mussoliniego soju­szowi wojskowemu Niemiec i Włoch, podpisanemu 22 maja 1939 r. w Berlinie przez ministrów spraw zagranicznych Galeazzo *Ciano i Joachima von *Ribbentro-pa.

Stanowił uzupełnienie porozu­mienia z 25 października 1936 r., określał wzajemne...

TREŚCI, ICH UKŁAD, CECHY TYPOWE STAREGO TESTAMENTU

Biblia to zbiór ksiąg religijnych, uznanych za święte przez dwie religie: Judaizm i Chrześcijaństwo. Wszystkie księgi dzielą się na dwie części: Stary i Nowy Testament. Księgi Starego Testamentu powstawały przez ponad 100 lat (XIII w. p.n.e.- I w. n.e). Na treść tego utworu składają się zagadnienia...

Atomy wieloelektronowe, układ okresowy pierwiastków

Fizycy badający strukturę atomów wieloelektronowych starali się odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, dlaczego wszystkie elektrony w atomie znajdującym się w sta-nie podstawowym nie są związane na najbardziej wewnętrznej powłoce (orbicie). Fizyka klasyczna nie wyjaśnia tego problemu; dopiero mechanika...

Analiza kosztów w układzie rodzajowym

Koszty własne są powszechnie uznawane za jeden z najważniejszych syntetycznych wskaźników charakteryzujących gospodarność przedsiębiorstwa. W kosztach własnych przedsiębiorstwa znajduje się bowiem odzwierciedlenie trafność decyzji strategicznych kierownictwa, racjonalna alokacja zasobów oraz...

Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym

Układ kalkulacyjny kosztów grupuje koszty nie według rodzaju zużytych czynników produkcji, lecz ze względu na jednostkę kalkulacyjną, którą może być wyrób gotowy, jego część lub wyodrębniona część procesu technologicznego. Zadaniem układu kalkulacyjnego kosztów jest takie zgrupowanie kosztów, aby...