Układ rozrodczy

Czytaj Dalej

Żeński układ rozrodczy

Uklad rozrodczy zenski obejmuje narzady rozrodcze wewnetrzne, do ktrorych naleza: - jajniki - jajowody - macica - pochwa oraz narzady rozrodcze zewnetrzne o wspolnej nazwie sromu : - wargi sromowe wieksze i mniejsze - lechtaczka - gruczoly przedsionkowe Jajniki, w liczbie dwuch sa zawieszone na wiezadlach w dolnej czesci jamy brzusznej.

ROZRODCZY UKŁAD, układ płciowy

Typowy układ rozrodczy żeński zbudowany jest z: jajników, jajowodów, macicy, pochwy.

Męski układ rozrodczy

Uklad rozrodczy meski sklada sie z narzadow rozrodczych wewnetrznych, do ktorych zalicza sie : - jadra - najadrza - nasieniowody - pecherzyki nasienne - przewody wytryskowe - gruczol krokowy - gruczoly opuszkowo - cewkowe oraz narzadow rozrodczych zewnetrznych: - pracia - moszny Jadra w liczbie dwoch sa okreslane mianem gruczolow plciowych meskich.

UKŁAD ROZRODCZY (PŁCIOWY) U CZŁOWIEKA

Żeńskie narządy rozrodcze składają się z narządów płciowych: -    wewnętrznych: jajniki, jajowody, macica, pochwa;  -    zewnętrznych: wargi sromowe większe, wargi sromowe mniejsze, łechtaczka, wzgórek tonowy; Układ płciowy męski obejmuje: -    narządy płciowe wewnętrzne: jądra, najądrza, nasieniowody, pęcherzyki nasienne, gruczoł krokowy; -    narządy płciowe zewnętrzne: prącie,

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ wydalniczy i rozrodczy

zatoki moczopłciowej - u samców końcowy odcinek służy również do wyprowadzania nasienia - przyczyną rozchodzenia się dróg moczowych, pokarmowych i rodnych jest żyworodność - dymorfizm płciowy (samiec większy od samicy - wyjątki: walenie, hipopotamy, tapiry) - komórki jajowe ssaków są małe i zawierają mało materiału żółtkowego (wyjątek: stekowce) - większość ssaków wykazuje tylko okresową aktywność rozrodczą ...

Charakterystyka ptaków - Układ wydalniczy i rozrodczy

- narządy wydalnicze - nerki typu ostatecznego (zanercza)

- kwas moczowy - produkt przemiany związków azotowych (w nerkach nie dochodzi do zagęszczenia moczu)

- brak pęcherza moczowego

- rozcieńczony mocz przepływa moczowodem do kloaki i dopiero tam ulega zagęszczeniu

- ptaki morskie piją słoną...

Układ nerwowy i narządy zmysłów

 

Neuron- rodzaj komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego oraz neurytów: dendryt i akson, za pomocą których połączone są z innymi neuronami. Połączenie między komórkami...

Układ pokarmowy

Jama ustna, wydzielina : ślina. enzym: amylaza ślinowa co jest trawione : węglowodany. Pokarm rozdrobniony, roztarty, śliski,nawilżony,

Przełyk wykonuje samoczynne skurcze .

Żołądek – zbiornik pokarmu, jest odczyn kwaśny, wydzielina: sok żołądkowy, enzym: pepsyna, podpuszczka (renina), lipaza...

ANTYKOMINTERNOWSKI PAKT - układ

Układ podpisany 25 listopada 1936 r. w Berlinie przez przedstawi­cieli rządów Niemiec i Japonii w ce­lu koordynowania działań przeciwko Kominternowi (III Międzynarodów­ce Komunistycznej - organizacji utworzonej w Moskwie w 1919 r. z zadaniem kierowania działalnością partii komunistycznych i...

MONACHIUM - układ 1938 r.

Konferencja szefów rządów Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch miała rozwiązać problem niemiec­kich żądań terytorialnych wobec *Czechosłowacji i zapobiec wybu­chowi wojny w Europie. Adolf Hitler po zaanektowaniu Au­strii (*Anschluss) w kwietniu 1938 r. zaczął domagać się przyłączenia do...

NIEMIECKO - RADZIECKI UKŁAD O GRANICACH I PRZYJAŹNI, 1939

Układ podpisany w Moskwie w no­cy z 28 na 29 września 1939 r. (zna­ny jako układ z 28 września) przez ministra spraw zagranicznych Nie­miec Joachima von *Ribbentropa i ludowego komisarza spraw zagra­nicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława *Mołotowa. Ustalał „ostateczną" granicę między polski­mi...

PAKT RIBBENTROP - MOŁOTOW - układ 1939 r.

Niemiecko-radziecki układ o niea­gresji podpisany w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 r. w Moskwie przez ministra spraw zagranicznych Nie­miec Joachima von *Ribbentropa i ludowego komisarza spraw zagra­nicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława *Mołotowa. Stanowił, że obydwa państwa nie będą podej­mować...

PAKT STALOWY - układ 1939 r.

Nazwa nadana przez dyktatora Włoch Benito Mussoliniego soju­szowi wojskowemu Niemiec i Włoch, podpisanemu 22 maja 1939 r. w Berlinie przez ministrów spraw zagranicznych Galeazzo *Ciano i Joachima von *Ribbentro-pa.

Stanowił uzupełnienie porozu­mienia z 25 października 1936 r., określał wzajemne...

TREŚCI, ICH UKŁAD, CECHY TYPOWE STAREGO TESTAMENTU

Biblia to zbiór ksiąg religijnych, uznanych za święte przez dwie religie: Judaizm i Chrześcijaństwo. Wszystkie księgi dzielą się na dwie części: Stary i Nowy Testament. Księgi Starego Testamentu powstawały przez ponad 100 lat (XIII w. p.n.e.- I w. n.e). Na treść tego utworu składają się zagadnienia...

Atomy wieloelektronowe, układ okresowy pierwiastków

Fizycy badający strukturę atomów wieloelektronowych starali się odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, dlaczego wszystkie elektrony w atomie znajdującym się w sta-nie podstawowym nie są związane na najbardziej wewnętrznej powłoce (orbicie). Fizyka klasyczna nie wyjaśnia tego problemu; dopiero mechanika...

Analiza kosztów w układzie rodzajowym

Koszty własne są powszechnie uznawane za jeden z najważniejszych syntetycznych wskaźników charakteryzujących gospodarność przedsiębiorstwa. W kosztach własnych przedsiębiorstwa znajduje się bowiem odzwierciedlenie trafność decyzji strategicznych kierownictwa, racjonalna alokacja zasobów oraz...

Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym

Układ kalkulacyjny kosztów grupuje koszty nie według rodzaju zużytych czynników produkcji, lecz ze względu na jednostkę kalkulacyjną, którą może być wyrób gotowy, jego część lub wyodrębniona część procesu technologicznego. Zadaniem układu kalkulacyjnego kosztów jest takie zgrupowanie kosztów, aby...

MSP w układzie regionalnym

 

Rozwój sektora MSP odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju regionów .Pozwala efektywniej wykorzystywać ich wewnętrzny potencjał. Do rozwoju MSP dużą wagę przywiązuje się zwłaszcza w tych regionach , które przeżywają trudności wynikające z dokonującej się restrukturyzacji gospodarczej...

Rola USA w wielobiegunowym układzie światowym. Szanse i zagrożenia

 

USA zajmuje szczególną pozycję w świecie-decyduje o tym:

- liczebność (co 24 człowiek na świecie to Amerykanin)

- położenie (dobre stosunki gosp. i polityczne z sąsiadami

- samowystarczalność.

Wymiar potęgi określa gospodarka. USA wytwarza 1/5 światowego PNB. Ten potencjał jest równy...