PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE UZALEŻNIEŃ I RODZAJE UZALEŻNIEŃ - Rodziny z problemem uzależnienia na przykładzie alkoholizmu

Problematyka dysfunkcjonalności rodzin w problemem alkoholowym (i innymi formami uzależnień) to obszerny zakres badań i praktyki. Wyko­rzystuje się w tym zakresie wiele koncepcji psychologicznych, zwłaszcza interakcyjnych i systemowych. Problemy te przedstawiono w różnych aspek­tach, z punktu widzenia...

Interakcyjne ujęcie organizacji

W ujęciu interakcyjnym odrzucono wizje człowieka i organizacji jako biernych przedmiotów sterowanych zewnętrznie. Człowiek jest postrzegany jako aktywny aktor, który w interakcji z innymi ludzmi tworzy porządek społeczny aktem swej woli.

Podstawowym mechanizmem tworzenia porządku społecznego są...

Personalistyczne (interakcyjne) ujęcie organizacji

W ujęciu interakcyjnym odrzucono wizję człowieka i organizacji jako biernych przedmiotów sterowanych zewnętrznie. Człowiek jest postrzegany jako aktywny aktor, który w interakcji z innymi ludźmi tworzy porządek społeczny aktem swej woli.

Podstawowym mechanizmem tworzenia porządku społecznego są...

Normatywne ujęcie finansów publicznych

Finanse publiczne to procesy obejmujące gromadzenie oraz rozdysponowywanie środków publicznych. (art. 6 u.f.p.)

W szczególności finanse publiczne polegają na:

pobieraniu i gromadzeniu dochodów,

na wydatkowaniu środków publicznych,

finansowaniu deficytu,

zaciąganiu zobowiązań...

Tradycyjne ujęcie rachunkowości

Rachunkowość jest szczególnym rodzajem jednostkowej ewidencji gospodarczej. Stanowi ona system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażanych w pieniądzu i bilansujących się ogólnych i szczególnych danych liczbowych o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowych...

Współczesne ujęcie rachunkowości

W małych przedsiębiorstwach występuje z reguły rachunkowość retrospektywna, natomiast w przedsiębiorstwach średnich i dużych zintegrowana rachunkowość retro i prospektywna.

Rachunkowość retrospektywną można traktować jako system deterministyczny, gdyż poszczególne jej elementy można ustalić z...

Realistyczne i nominalistyczne ujęcie grupy społecznej

Opozycja 2 stanowisk – realizmu i nominalizmu socjologicznego:

1. realizm socjologiczny zakłada, że społeczeństwo jest nowym (poza jednostkowym) osobnym bytem. Ze wszystkich jednostek powstaje nowa jakość, to nie jest suma wszystkich cech. Badając jednostkę można dostrzec grupę gdyż wyciska ona na...

Socjologiczne ujęcie władzy

Podstawowym zagadnieniem socjologii polityki jest władza państwowa, którą możemy określić sześcioma typami definiowania:

1. Typ definiowania behawioralnego, w którym uważa się, że władza jest pewnym typem zachowania, który za pomocą bodźca i reakcji można wpływać na zachowanie innych ludzi.

2. Typ...

Funkcjonalne ujęcie klas społecznych według K. Davisa i W. Moore'a

Aby społeczeństwo mogło należycie funkcjonować musi umiejscawiać jednostki na różnych pozycjach w strukturze społecznej i musi te jednostki motywować do zajmowania odpowiednich pozycji. Istotą przynależności klasowej jest przyjmowanie obowiązków wynikających z pozycji społecznych...

Porównaj poznawcze i cechowe ujęcie osobowości

 

Poznawcza teoria osobowości: Kelly’ego teoria konstruktów osobistych

CZŁOWIEK W UJĘCIU POZNAWCZYM

podmiot poznający świat i samego siebie

złożony system pobierający, przetwarzający, integrujący informacje

odzwierciedla rzeczywistość, przewiduje, tworzy programy działania...

Jakość - ujęcie ekonomiczne

Rozwój, przychody, koszty

Jedynym skutecznym sposobem nie dopuszczenia do bankructwa przedsiębiorstwa jest zapewnienie mu rzeczywistego postępującego rozwoju. Zarząd winien więc podejmować takie decyzje, które spowodują, że utargi, czyli przychody ze sprzedaży produktów będą przewyższać koszty...

Ujęcie analityczne identyfikacji SZJ

Fragment artykułu zamieszczonego w Zeszytach Naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. Wcześniejszy fragment zamieszczono w artykule systemu zarządzania jakością.

Zakres badania

Zakres badania będzie dotyczył przede wszystkim urzędu gminy i jego pracowników. Jednak dla uzyskania pełnych i...

Powstanie Styczniowe - geneza (poszerzone ujęcie) i przebieg

 

Na fali liberalizacji życia w Rosji, jaka nastąpiła po jej klęsce w wojnie krymskiej (1853-56) skorzystało także Królestwo. Amnestia uwolniła zesłańców. Zezwolono na założenie Akademii Medyko-Chirurgicznej i ziemiańskiego Towarzystwa Rolniczego, które cieszyło się znacznym autorytetem społecznym...

Władza-ujęcie socjologiczne

Władza, jedno z podstawowych pojęć socjologii i nauk politycznych definiowane najczęściej jako stosunek społeczny między dwiema jednostkami, między jednostką a grupą lub między dwiema grupami, polegający na tym, że jedna ze stron tego stosunku może w sposób trwały i zinstytucjonalizowany oddziaływać na postępowanie drugiej strony i ma środki zapewniające jej kontrolę tego postępowania. Władza w tym znaczeniu to możliwość kierowania, rządzenia, wpływania na ...

Finansowanie działalności organizacji międzynarodowych - ujęcie modelowe

Podstawowe rodzaje kosztów działalności OM – 2 podstawowe kategorie: • Wydatki na wewnętrzne funkcjonowanie OM – pkt A • Wydatki na zewnętrzne funkcjonowanie OM – pkt B Pkt A) - w związku z faktem iż działalność większości OM to regularne spotkania na różnych szczeblach, pomocy udzielają organy administracyjne – działalność administracyjna, której koszty ujmowane w budżecie administracyjnym (który w większości OM pokrywa się z pojęciem budżetu ...

Ujęcie wód podziemnych

Dotarcie z powierzchni do wód podziemnych w celu ich ujęcia; najczęściej za pomocą pionowych wyrobisk: studzien, a więc otworów hydrogeologicznych wiertniczych, i szybów, a znacznie rzadziej wyrobisk poziomych: drenów, sztolni wodnej, studni promienistej.

Lingwistyczne, biomedyczne i psychologiczne ujęcie mowy

Większość terminów i pojęć wyjaśnianych w tej części opracowania szczegółowo została omówiona w rozdziałach I, 2 i 5, poświęconych lingwistycznym, medycznym i psychologicznym podstawom, których znajomość jesl niezbędna do studiowania logopedii.

Ze względu na to, że komunikacja językowa...

GOSPODARCZE KONSEKWENCJE ROZWOJU TURYSTYKI (UJĘCIE KIERUNKOWE)

Przypisywane turystyce współczesnej, tj. masowej, rozliczne uwarunkowania rozwoju i następnie jego skutki (funkcje) — w wymiarze ekonomicznym, społecznym, kulturowym, przestrzennym itp. — wskazują na jej współzależność z licznymi elementami gospodarki narodowej. Z jednej strony turystyka jest pochodną...

Całościowe ujęcie przeponowej wymiany ciepła

W występujących w technologii żywności warunkach ogrzewania lub chłodzenia przeponowego, tj. za pośrednictwem przegrody w postaci płaszcza parowego, wężownicy lub ścian puszki, ma się do czynienia ze skojarzonym występowaniem przewodzenia, konwekcji i w pewnym stopniu promieniowania.

Rozważając...