Współczesne ujęcie gotowości szkolnej

Gotowość dziecka do szkoły rozpatrywana jest współcześnie w kategoriach interakcyjnych, tzn. ujmuje się ją dynamicznie jako efekt „współgry” właściwości dziecka i właściwości szkoły (ściślej: jej oferty edukacyjnej). Taki punkt widzenia wyrasta z koncepcji zakładających z jednej strony znaczący...

Dojrzewanie i uczenie się a rozwój człowieka: ujęcie interakcyjne

H. R. Schaffer uważa, iż wpływ otoczenia społecznego można ujmować dwojako. Pierwszy rodzaj wpływów określa jako niespecyficzny i pisze, że “interakcje społeczne prowadzą do stanu pobudzenia (rozwijającej się osoby), ten z kolei stymuluje rozwój mózgu i w rezultacie (jednostka) może przejść na...

Nieświadomość dynamiczna - ujęcie psychoanalityczne

Życie psychiczne człowieka można ujmować w kategoriach zależności od stopnia uświadamiania sobie wydarzeń.

- świadomość - odnosi się do zjawisk, które cały czas sobie uświadamiamy

- przedświadomość - zdarzenia, które mogą stać się przedmiotem świadomego myślenia, jeśli się na nich...

Czy są mechanizmy obronne; podstawowe mechanizmy obronne odpowiadające za rozwój bądź patologię osobowości (ujęcie freudowskie i post freudowskie)

Pod naciskiem zbyt silnego lęku ego musi niekiedy stosować niezwykłe środki w celu zmniejszenia tego nacisku. Środki te nazywają się mechanizmami obronnymi. Główne mechanizmy obronne to: wyparcie, projekcja, formacja reaktywna, fiskacja i regresja (Anna Freud, 1946). Wszystkie mechanizmy obronne mają dwie...

Ujęcie elit politycznych przez V. Pareto

Jako że ten temat jest dość już oklepany nie będę się specjalnie rozwodził.

Społeczeństwo nie jest homogeniczne. Ludzie różnią się pod względem fizycznym, moralnym, intelektualnym. Klasy społeczne nie są całkowicie odseparowane od siebie, we współczesnych społeczeństwach cywilizacyjnych ma...

FUNKCJONALNE UJĘCIE ELIT PRZEZ LASSWELLA

- jego koncepcje elit ulegały ewolucji, poprzednich teorii nie odrzucał, wszystko się ze sobą przeplatało

- a więc początkowo; elita to osoby uprzywilejowane do dystrybucji dóbr – ludzie wpływowi otrzymują najwięcej tego, co jest do otrzymania, reszta stanowi masę. Dostepne wartości to prestiż...

Mausera przedmiotowe ujęcie metod prowadzenia kampanii wyborczej

Mauser wziął pod uwagę dwa kryteria: styl zarządzania kampanią (profesjonalny lub nie) oraz techniki komunikowania z otoczeniem( kontakt interpersonalny z elektoratem lub przez mass media). Na tej podstawie wyodrębnił metody prowadzenia kampanii wyborczych:

1)Marketingowo zorientowane kampanie polityczne-...

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Ujęcie behawioralne

Władza to szczególny typ zachowania, który polega na możliwości modyfikowania zachowania innych ludzi. P. Barry pisał, iż „o niektórych ludziach można powiedzieć, że posiadają władzę nad innymi, w znaczeniu determinowania ich działań”. Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli tegoż podejścia do...

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Ujęcie teleologiczne

(celowościowe, gdyż gr. teleos, cel i logos, badanie): Władza to spełnienie pewnych celów, wytwarzanie zamierzonych skutków. Innymi słowy władza to zdolność osiągania tego, czego się chce, lub wywoływania pożądanej zmiany (Oxford Companion to Politics of the World). Jednym z przedstawicieli tego...

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Ujęcie instrumentalne

Władza jako możliwość zastosowania szczególnych środków, zwłaszcza przemocy. K. Opałek (przedstawiciel tego podejścia) pisze, iż „(…) stosunek władzy zachodzi wówczas, gdy ośrodek kierowniczy jest zdolny zapewnić posłuch w szerokiej społecznie skali dla swych poleceń, których treścią są określone...

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Ujęcie strukturalne

Władza ujmowana jest jako swoisty stosunek między rządzącymi a rządzonymi, władza będzie stosunkiem zależności (panowania i podporządkowania), zachodzącym w obrębie grupy społecznej, miedzy ośrodkiem kierowniczym (decyzyjnym) a członkami grupy.

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Ujęcie władzy jako zinstytucjonalizowanego wpływu

(niby w zagadnieniu tego nie ma, ale na wykładzie się pojawiło, więc…): Władza jest powiązana z możliwością instytucjonalnego wpływania na innych. Według J.P. Gieorgicy władza jest zdolnością do narzucania i egzekwowania decyzji, czyli wpływania na ludzi tak, aby zachowywali się w sposób oczekiwany...

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Ujęcie konfliktowe

Władza ma możliwość podejmowania decyzji regulujących rozdział dóbr w sytuacjach konfliktowych. Ossowski postrzega władzę jako możność podejmowania i realizowania decyzji niezależnie od woli ludzi, których decyzja w taki czy inny sposób dotyczy. W tym miejscu na wykładzie został zasygnalizowany...

Ujęcie morfogenetyczne Margaret Archer

Dla Archer struktura i podmiotowość są dwoma odrębnymi, przeplatającymi się ze sobą wątkami. Kładzie nacisk na analizę wzajemnych powiązań w czasie między tymi pojęciami.

Co najważniejsze, struktura i podmiotowość oddziaływają w czasie w różny sposób: można je oddzielić czasowo. Struktura...

PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE UZALEŻNIEŃ I RODZAJE UZALEŻNIEŃ

Psychologia uzależnień także ma tendencję do wyodrębnienia się, najprawdopodobniej dlatego, iż uzależnienie jest generalnie problemem człowieka XX i XXI wieku, że do klasycznych już form uzależnienia od środków psychoaktywnych, takich jak alkoholizm i narkomania dochodzi wiele nowych form uzależnienia...

PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE UZALEŻNIEŃ I RODZAJE UZALEŻNIEŃ - Mechanizmy uzależnienia fizjologicznego

Badania nad przemianą metaboliczną alkoholu, opiatów, stymulantów, środków nasennych i innych wykazały, że po zażyciu tych środków dochodzi do zmian komórkowych i zmian adaptacyjnych w komórkach i neuronach. Toleranc­ja na substancje psychoaktywne pojawia się od zażycia pierwszej dawki, a w wypadku ich...

PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE UZALEŻNIEŃ I RODZAJE UZALEŻNIEŃ - Wybrane mechanizmy uzależnienia psychologicznego

Uzależnienie psychologiczne obejmuje wszystkie rodzaje uzależnień. Po­wstało wiele prób wyjaśnienia genezy, mechanizmów uzależnienia i różnych form terapii oraz profilaktyki.

Najogólniej uważa się, iż do uzależnienia od środków psychoaktywnych i niektórych czynności dochodzi dlatego, że konsekwencją...

PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE UZALEŻNIEŃ I RODZAJE UZALEŻNIEŃ - Wybrane koncepcje i badania wyjaśniające uzależnienie psychologiczne

W nurcie koncepcji psychodynamicznych zakłada się, że:

- uzależnienia są wynikiem działania nieświadomych tendencji autodestrukcyjnych, które wiążą się z fiksacją na fazie oralnej lub analnej w roz­woju psychoseksualnym i są wyrazem tłumionego konfliktu między miłoś­cią i agresją;

-...

PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE UZALEŻNIEŃ I RODZAJE UZALEŻNIEŃ - Poziomy rozwoju uzależnienia i powrotu do zdrowia

Problem ten opracowano bardzo szczegółowo w odniesieniu do alkoholiz­mu i uzależnienia od gier hazardowych. Można w dynamice tych tak różnych form uzależnienia znaleźć wiele podobnych aspektów i dlatego omówimy je łącznie.

Fazy rozwoju alkoholizmu i zdrowienia opracował Glatt, a fazy rozwoju...

PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE UZALEŻNIEŃ I RODZAJE UZALEŻNIEŃ - Problemy współuzależnienia

Uważa się, że osoby żyjące przez dłuższy czas w bliskich relacjach z człowiekiem uzależnionym wykazują wiele cech podobnych, gdyż są uzależnione od swoich partnerów, rodziców, dzieci itp. Cierpią z powodu licznych krytycznych wydarzeń, konieczności ciągłego kontrolowania al­koholika lub gracza...