Ujęcie

Czytaj Dalej

PROCES POLITYCZNY - Ujęcie polityki jako procesu wymaga przyjęcia kilku założeń

istnienie wyodrębnionego obszaru zjawisk, który można objąć terminem polityki

istnienie wzajemnych relacji między tymi zjawiskami

występowanie różnych stanów istnienia zjawisk politycznych

występowanie między nimi związków

poszczególne zjawiska osiągają różne stany

W...

Ujęcie istoty w bycie ludzkim

Każdy człowiek, który istnieje, jest realny. Istotę bytu istniejącego nazywamy subzystencją (istnieć pod). Są 3 podstawowe ujęcia istoty:

subzystencja – istota pełna wraz z ogarniającymi ją własnościami transcendentalnymi (ujęcie jednostkowego, konkretnego bytu),

quidditas – istota, jaką...

SYSTEMOWE UJĘCIE MIASTA. TRUDNOŚCI SYSTEMOWEJ ANALIZY MIASTA

Pojawiło się już na przełomie XVIII i XIX w. (Kant, Scheling, Hegel). W socjologii miasta pojawiło się w nurcie neoekologicznym , a zwłaszcza u O. D. Duncana w jego koncepcji ekosystemu. Ujęcie systemowe stosowali również: Mc Louhgin, Milsum, Sharpe i inni. Z polskich badaczy: B. Jałowiecki i W.Misiak...

UJĘCIE

 

UJĘCIE łc. perceptio, notio; nłc. apprehensio, intentio actualis; ang. apprehension; fr. apprehension; nm. Apprehension, Aujfassung

1. t. pozn. W odróżnieniu od -^ sądze­nia i —> rozumowania — akt, poprzez któ­ry intelekt przyswajając sobie jakąś treść dociera do przedmiotu poznania i tworzy —>...

Wąskie i szerokie ujęcie handlu zagranicznego

Wąskiemu (tradycyjnemu) ujęciu handlu zagranicznego( biznesu międzynarodowego, handlu międzynarodowego), obejmującemu tylko obroty towarowe, przeciwstawia się więc ujęcie szerokie, sprowadzające handel zagraniczny do łącznego obrotu gospodarczego danego kraju z zagranicą. Przedmiotem handlu...

Scharakteryzuj ujęcie organizacji w znaczeniu rzeczowym, czynnościowym i atrybutowym

 

Organizacja – czynność organizowania bądź osiągnięty na skutek takiej czynności ustrój przedmiotu złożonego, układ jego wewnętrznych zależności bądź sam obiekt zorganizowany. Jest to system otwarty wchodzący w interakcje z otoczeniem, podlegający jego wpływom (i...

Ujęcie problemu kapłaństwa w Nowym Testamencie

O kapłaństwie Chrystusa mówi najwięcej List do Hbr – Chrystus najwyższy Kapłan. Z punktu widzenia tradycji judaistycznej, Chrystus kapłanem być nie mógł, bo należał do pokolenia Judy, a nie Lewiego.

W Ew nie używa się do Chrystusa określenia kapłan. Rozważając śmierć Chrystusa związane z...

Ujęcia teoretyczne osoby nauczyciela - Ujęcie osobowościowe (nauczyciel to struktura idealnych cech)

a. Ujęcie psychologiczne, pojęcia indywidualności, rozumienia, wczucia, wynika z biologiczno- psychologicznego patrzenia na człowieka i nurtu fenomenologii (metoda filozofowania polegająca na zaniechaniu czysto spekulatywnych rozważań, powrót do rzeczy, doświadczeń indywidualnych)

b. Przykłady:

- Dawid:...

Definicja wychowania - ujęcie szerokie, ujęcie wąskie

SZEROKIE – „Poprzez wychowanie rozumie wszystkie rodzaje działań społecznych, które charakteryzują się następującymi właściwościami, cechami konstytutywnymi: akomodacją, aproksymacją oraz indoktrynacją.” Tchorzewski

WĄSKIE – aspekt teleologiczny (musi być wyraźnie określony cel) i prakseologiczny...

Księgowe ujęcie kosztów zwykłej działalności operacyjnej (pojęcie zakres i etapy rozliczania)

Koszty operacyjne; są ponoszone podczas realizacji podstawowej działalności jednostki, koszty operacyjne dzielą się na:

koszty zwykłej działalności operacyjnej; są ponoszone w jednostce podczas realizacji zadań związanych bezpośrednio z jej podstawową działalnością,

pozostałe koszty...

Księgowe ujęcie wyniku finansowego

Księgowe ujęcie wyniku finansowego Rachunek zysków i strat jest drugim, obok bilansu, elementem sprawozdania finansowego jednostki. Ustawa o rachunkowości w art. 47 ust. 1 nakazuje wykazać w nim oddzielnie przychody, koszty, zyski, straty nadzwyczajne oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Kolejność i sposób wykazania przychodów, kosztów, strat, zysków oraz obowiązkowych obciążeń w rachunku wyników określone zostały w ...

Przyszłość starości-sytuacja osób starszych w społeczeństwie-ujęcie globalne.

Wyższa Szkoła Pawłowice, 06.01.2010r Ekonomiczno-Humanistyczna Bielsko – Biała Ul. Sikorskiego 4 PRZYSZŁOŚĆ STAROŚCI - SYTUACJA OSÓB STARSZYCH W SPOŁECZEŃSTWIE – UJĘCIE GLOBALNE Praca własna Maria Pytlarczyk kierunek : zarządzanie, rok I Socjologia dr Iwona Kłóska „ Mamy młode serce, tak długo jak długo umiemy kochać życie, takim jakie ono jest. Życie ze swoimi dobrymi ale także złymi stronami. Mamy młode serce, tak długo jak ...

Różne oblicza miłości…Romantyczne i pozytywistyczne ujęcie tego tematu w wybranych utworach z obu epok.

 

Kobieta była bohaterką utworów literackich od zarania dziejów literatury, gdyż jest przecież matką, żoną, siostrą, przedmiotem uwielbień i zachwytów, źródłem miłosnych cierpień. Jej rola i pozycja w życiu społecznym, rodzinnym i politycznym ulegała zmianie w miarę upływu wieków. Miłość do...

Filozoficzne ujęcie ludzkiego ciała

Każdy z nas jest zdeterminowany przez płeć. Byt ludzki jest bytem płciowym, ta cecha ma uzasadnienie pewnej celowości, jaka w bycie ludzkim jest opisywana. Płciowy człowiek jest w tej strukturze istotą równą. Płeć nie determinuje człowieka jako człowieka. Każdy organizm posiada pierwiastek męski i...

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Ujęcie liturgiczne

“Święta liturgia z powodu swej niezwykłej wartości w kulcie Bożym jest złotą regułą pobożności chrześcijańskiej”. Adhortacja Marialis cultus proponuje wprowadzenie tej zasady do czci oddawanej Maryi w Kościele. “Jeśli bowiem ktoś bada dzieje kultu chrześcijańskiego”, czytamy w dokumencie “z...

Różne sposoby pojmowania badań jakościowych, ujęcie popularne

W ostatnich latach w wielu dyscyplinach naukowych i w praktyce społeczno-ekonomicznej daje się zauważyć „renesans” metod jakościowych. Jednakże badania jakościowe rozumiane bywają w różnych sposób (Kowal 2003, Myers 1997).

"Jakościowy" oznacza w sensie filozoficznym - dotyczący jakości, będący...

Teorie władzy - Władza jako funkcja w systemie (ujęcie funkcjonalne)

- władza reguluje system społeczny

- uzyskanie lub utrata władzy wiąże się z otrzymaniem lub utratą funkcji w systemie

- władza jest tylko cechą systemu

- jest pośrednikiem, polega na przymusowym uzgodnieniu działalności jednostek wchodzących w skład państwa

Teorie władzy - Władza jako właściwość jej nosiciela (ujęcie bliskie psychologii)

- władza jako zespół środków do osiągnięcia przyszłych celów (siła fizyczna, umiejętności, zasoby finansowe)

- władza jako charakterystyka osobowa, grupy społecznej czy instytucji

- jest niezależna od systemu

- krytyka tego ujęcia: proces powstawania władzy determinują tu tylko warunki...

Teorie władzy - Władza jako stosunek społeczny (ujęcie strukturalne, relacjonalne)

Dwa podejścia:

władza jako utrwalony w pewien sposób typ społecznych interakcji; sytuacja, w której oddziaływanie jednego człowieka wpływa na społeczne położenie drugiego

uzupełnienie podejścia a) o konieczność regulacji przez normy społeczne.

Substancjalne i relacjonalne ujęcie władzy politycznej

Ujęcia władzy:

a) substancjalne podmiotowe (mocne) – niepełne, władza sama w sobie, człowiek jest władzą, władza jest kimś

b) substancjalne przedmiotowe (słabe) – władza sama w sobie, człowiek posiada ją, władza jest czymś

c) relacjonalne – relacja między A i B (ludźmi, człowiekiem a...