Ugoda sądowa

Szczególnym przypadkiem ugody jest ugoda sądowa, czyli ugoda zawarta w toku postępowania sądowego i obejmująca przedmiot tego postępowania.

Reguły zawierania ugody administracyjnej

Elementy ugody: 1)- data sporządzenia, 2)- oznaczenie organu, 3)- oznaczenie stron, 4)- przedmiot i treść ugody, 5)- wzmianka o jej odczytaniu i przyjęciu przez strony, 6)- podpis upoważnionego pracownika.

„Dwie głowy ptaka”: dialektyka walki i ugody

Znając dobrze Zachód, nie był zwolennikiem walki o prawa narodu polskiego; siłę kraju chciał budować w ugodzie z carską Rosją.

Pojęcie i zakres stosowania ugody administracyjnej jako formy załatwienia sprawy

Zawarcie ugody dopuszczalne jest przy spełnieniu warunków /łącznie/: przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni się to do uproszczenia; przyśpieszenia postępowania, nie sprzeciwia się temu przepis prawa.

Tryb zawierania i zatwierdzania ugody administracyjnej

Ugoda nie może być zawarta, gdy naruszono: prawo, interes stron, interes społeczny. Zawarcie ugody lub odmowa w drodze postanowienia z możliwym zażaleniem.

Ugoda administracyjna

Ugoda ta może być zawarta tylko w indywidualnej sprawie administracyjnej, wyłącznie w czasie trwania postępowania administracyjnego i to tylko w takiej sprawie, w której biorą udział co najmniej dwie strony o spornych interesach. Ugoda administracyjna po jej zatwierdzeniu przez organ administracji, zastępuje decyzje w sprawie.

Ugoda hadziacka

  Ugoda perejasławska nie została zaaprobowana przez całą starszyznę kozacką. Tekst ugody zaprzysięgli wkrótce król, prymas, senat i izba poselska.

Forma i elementy ugody administracyjnej

Ugodę sporządza się w formie pisemnej, powinna zawierać: oznaczenie organu, datę sporządzenia, oznaczenie stron i ich podpisy, przedmiot i treść ugody, wzmianka o jej odczytaniu i przyjęciu, podpis pracownika organu administracji.

Wykonalność ugody administracyjnej

Ugoda staje się wykonalna z dniem, kiedy postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne. Ugoda wywiera takie same skutki prawne jak decyzja, kształtuje więc prawa i obowiązki stron-podlegają one egzekucji.

Ugoda banku z kredytobiorcą

Ugoda może być zawarta przed sądem.

HADZIACKA UGODA

Porozumienie zawarte międzyRzecząpospolitą a Kozakami 16 II 1658 w Hadziaczu, regulującem.in. stan i status prawny prawosławia.

Hetman Kozaków Jan Wyhowski 1658 zerwał (przyjęte1654) porozumienie z Rosją (B. —> Chmielnicki) i z komisarzamikróla Jana II Kazimierza zawarł u.h.; uznano w niej prawosławieza...