Udział

Czytaj Dalej

Udział stron w posiedzeniu sądu pierwszej instancji

Art. 102§7 Przyjęty wniosek strony doręcza się pozostałym stronom, ich obrońcom i pełnomocnikom, którzy w terminie 14 dni od doręczenia mogą przedstawić sądowi na piśmie swoje stanowisko. Sąd rozpoznaje kwestię nieważności na posiedzeniu bez udziału stron, chyba że prezes sądu lub sąd postanowi...

Zwiększanie udziału w rynku

l iderzy mogą zwiększyć swoje zyski poprzez ekspansje swojego udziału w rynku. Na wielu rynkach jeden punkt procentowy udziału wart jest dziesiątki milionów dolarów. Wzrost udziału o jeden punkt na rynku kawy przynosi $48 min. a na rynku napojów orzeźwiających aż SI20 min! Nic wiec dziwnego, że...

Udział w rynku

Definicja

Udział w rynku - to stosunek ilości sprzedanych produktów danego przedsiębiorstwa do liczby wszystkich sprzedanych jednostek danego produktu.

Jednak zanim obliczymy udział w rynku musimy najpierw klarownie zdefiniować nasz rynek odniesienia, czyli zbiór produktów lub marek, z którymi...

Udział

Charakterystyka

Działalność gospodarcza może przyjmować różne formy: od firm jednoosobowych, przez spółki cywilne, jawne, partnerskie, na akcyjnych kończąc. Tworzenie i rozwój wszelkich przedsięwzięć w ramach owej działalności rozgrywa się w oparciu o ściśle określone udziały. Określają...

Udział w zyskach

Charakterystyka

Udział w zyskach jest zaliczany do dodatkowych składników wynagrodzenia tzw. wynagrodzeń|dochodów odroczonych. Jest formą partycypacji finansowej, w której między pracowników zostaje rozdzielona pewna część dochodu przedsiębiorstwa.

Udział w zyskach jest formą wynagrodzenia...

Udział stron w posiedzeniu sądu zażaleniowego (464§ l)

Sąd rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu, skoro ustawa nie wymaga przeprowadzenia kontroli na rozprawie. Strony oraz obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie na postanowienie kończące postępowanie. Mają oni prawo udziału w posiedzeniu...

Udział wojsk polskich na frontach II wojny światowej.

Polacy byli piątą co do wielkości armią walczącą w 2 wojnie światowej. W maju 1940 roku armia polska we Francji liczyła już 84 tys. żołnierzy. Po utworzeniu rządu polskiego we Francji z generałem W. Sikorskim jako premierem , opracowano w połowie października program przewidujący utworzenie na terenie Francji dwóch polskich korpusów piechoty, dywizji pancernej i 15-20 eskadr lotniczych. Polskie siły morskie działać miały z baz w W. Brytanii , gdzie już pierwszego dnia ...

UDZIAŁ

Proces gospodarowania jest nierozerwalnie związany z istnieniem prawa własności. Przedsiębiorstwa prowadzą bowiem swą działalność, korzystając z majątku przekazanego im przez ich właścicieli, którzy zachowują dla siebie pewne prawa wynikające z udostępnienia posiadanego kapitału. W praktyce...

Wpływ różnych zmiennych marketing mix na wielkość udziału w rynku

Buzzell i Wierscma, na podstawie bazy danych zgromadzonej przez PIMS stwierdzili, że firmy których udział rynkowy w zrastał były lepsze od swoich konkurentów w trzech dziedzinach: wprowadzaniu nowych produktów. wysokiej jakości oferty oraz wydatkach na marketing. W szczególności:

1. firmy te rozwijały i...

ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA NA UDZIALE WŁASNYM

Odszkodowania i świadczenia brutto pomniejszone o kwoty otrzymane lub należne od reasekuratorów i retrocesjonariuszy z tytułu partycypowania w wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach, i zgodnie z zawartymi umowami reasekuracji. Partycypowanie reasekuratorów i retrocesjonariuszy obejmuje w szczególności:...

Macierz wzrostu - udziału (BCG)

Macierz wzrostu/udziału służy do analizy struktury portfela firmy zdywersyfi­kowanej. Jest ona metodą najstarszą i najprostszą, ale pozwala na ocenę przedsiębior­stwa w aspekcie zapewnienia stabilnych zysków w długim okresie, ocenę obecnej struktury portfela działalności. Umożliwia także określenie...

Udział Polaków w II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Polacy pomimo znacznej przewagi wroga walczyli bohatersko do końca II wojny światowej i dlatego za swoją odwagę i wytrwanie zwyciężyli.

Pierwszą walką, w której udział wzięli polskie oddziały po wrześniu 1939r., była kampania norweska. Jesienią 1939r. pierwsi żołnierze polscy przedarli się do...

Na czym polega matryca wzrostu i udziałów BCG?

Macierz rozwoju i udziału kojarzona z Boston Konsulting Group ( BCG) oparta jest na wykorzystaniu skojarzeń, tempa sektora, rynku, oraz udziału w rynku danej firmy zakłada, że konkurencyjna wartość udziału danej firmy w rynku zależy od struktury sektora i fazy cyklu rynkowego oferowanych produktów...

Analiza udziałów produktu w rynku

Charakterystyka

Udział produktu w rynku stanowi stosunek sprzedaży towarów danej firmy do ogólnej sprzedaży analizowanych dóbr na badanym rynku. Wielkość ta wyrażana jest w procentach. Określa on relację między liczbą sprzedanych jednostek produktu i liczbą wszystkich sprzedanych jednostek w danej...

Narzędzia kontroli marketingowej - Analiza udziału w rynku

Jest istotnym uzupełnieniem analizy sprzedaży, bowiem pokazuje jej wyniki w porównaniu do konkurencji. Miarą udziału w rynkumoże być:

udział w całościowym rynku,

udział w obsługiwanym rynku (procentowy udział sprzedaży na rynku obs-ługiwanym przez przedsiębiorstwo),

relatywny...

Analiza udziału w rynku

Wielkość sprzedaży nie pokazuje jak dobrze działa przedsiębiorstwo w porównaniu do konkurencji. W tym celu kierownictwo musi obserwować swój udział w rynku (zobacz Pojęcia i narzędzia marketingu 27-1). Jeśli udział ten idzie w górę, przedsiębiorstwo dogania konkurentów; jeśli spada, pozycja...

Udział kobiet w przestępstwie.

O przestępczości kobiet, która jest jednym z głównych nurtów teoretycznych kierunków w kryminologii – mówi się w dwóch aspektach: jakościowym – przedstawiającym dyskusje o „specyfice przestępstw popełnianych” i ilościowym – ustalającym rozmiary przestępczości. Ten ostatni ma nam również wskazać czy kobiety rzeczywiście popełniają mniej przestępstw od mężczyzn. Stworzono wiele teorii, które mają wyjaśniać etiologię przestępczości kobiet. Do ...

Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu

Stanowi o obowiązku organu adm. publ. zapewnienia stronie możliwości udziału we wszystkich czynnościach poszczególnych stadiów postępowania, a stronie przyznaje takie uprawnienie, z którego może ona korzystać według swojej woli. Strony od wszczęcia postęp. maja prawo do czynnego udziału w sprawie we...

ZASADA CZYNNEGO UDZIAŁU STRONY W POSTĘPOWANIU

Art. 123 §1,§2 -Polega na tym, że organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Organ podatkowy może odstąpić od tej zasady tylko...

Polityka jako udział w rządzeniu

Centralnym punktem zainteresowania teorii polityki Arystotelesa (384-322 p. n. e.) jest państwo. Słynny traktat Polityka poświęcony jest w głównej mierze rozważaniom jakie są ustroje państw i jaki powinien być najlepszy ustrój państwa żeby stało się ono państwem sprawiedliwym, takim „w ramach którego...