Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych - Sposoby pracy z uczniem zdolnym: Wcześniejsze rozpoczynanie nauki uczniów zdolnych

Wcześniejsze podejmowanie nauki w szkole jest jednym z najbardziej znanych sposobów pracy z uczniem zdolnym. Polega on na przyjmowaniu do szkoły dzieci, które nie osiągnęły wieku obowiązku szkolnego, a wyka­zują się poziomem rozwoju pozwalającym sądzić o ich pełnej dojrzałości szkolnej. W praktyce...

Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych - Sposoby pracy z uczniem zdolnym: Wzbogacenie programów szkolnych

Wielu pedagogów i psychologów stoi na stanowisku, iż niezależnie od możliwości uczniów zdolnych tylko w wyjątkowych przypadkach należy umożliwić im wcześniejsze uzyskanie promocji do klasy wyższej bądź szybsze kończenie nauki na danym szczeblu. Uważają oni, że należy preferować^ takie sposoby...

ZABURZENIA ZACHOWANIA PRZEJAWIAJĄCE SIĘ W FUNKCJONOWANIU DZIECKA W ROLI UCZNIA - Zaburzenia ujawniające się w kontaktach dzieci z rówieśnikami

Okres wczesnoszkolny to czas w życiu dziecka, w którym relacje rówieśnicze stają się bardzo ważne. Dzieci odkrywają uroki współdziałania. Uczą się dostosowywania swoich potrzeb do wymagań innych, wspólnie rozwiązują trudne sytuacje przez negocjacje i kompromisy. Znajdują radość we współpracy z...

Praca domowa ucznia – potrzeba czy konieczność?

Praca domowa uczniów jest formą obowiązkowych, wykonywanych zwykle w domu, zajęć szkolnych uczniów, których celem jest rozszerzenie, pogłębienie i utrwalenie ich wiedzy oraz wdrożenie do samodzielności w posługiwaniu się wiedzą, w zbieraniu informacji, w dokonywaniu obserwacji, rozwiązywaniu zagadnień...

Funkcje sprawdzania osiągnięć szkolnych ucznia

Poprzez sprawdzanie osiągnięć szkolnych W. Okoń rozumie jedno z ogniw procesu dydaktycznego, w którym nauczyciel stosuje różne sposoby kontroli, a jednocześnie ocenie podlega efektywność pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela.      

Ze sprawdzaniem osiągnięć uczniów wiąże się pojęcie kontroli...

Uczeń jako podmiot i partner w procesie kształcenia

W procesie dydaktyczno – wychowawczym uczeń jako podmiot w znacznym stopniu powinie decydować o treściach, metodach i wynikach kształcenia, oraz w pewnym stopniu winien ponosić odpowiedzialność za swoje postępy w nauce.

Postawa ta ma sprzyjać kształtowaniu jednostek samodzielnych i twórczych, umiejących...

Ankieta dla ucznia ia nuczyciela

1. Jaki jest Pani/Pana staż pracy? .............................................................................. 2. Jaki jest Pani/Pana stopień zawodowy? .............................................................................. 3. Czy zamierza Pani/Pan poszerzyć swoje kwalifikacje? a)zdecydowanie tak b)raczej tak c)raczej nie d)zdecydowanie nie 4. Czy jest Pani/Pan gotowa/y podzielić się swoją wiedzą z innymi nauczycielami? a)zdecydowanie tak b)raczej tak c)raczej ...

Szkoła w Chartres - Uczniowie Gilberta

Wspominaliśmy już o szkole założonej przez Gilberta. Tu trzeba zwrócić uwagęna dwa rodzaje wpływów Gilberta, na bezpośrednich uczniów oraz wpływ za pośrednictwem dzieł. Jest niewątpliwym faktem, że istniała osobna, i to licznaszkoła. Jej przedstawicieli określano jako Porrectani.

Spośród...

Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Uczniowie Abelarda

Na wzgórzu św. Genowefy w Paryżu w schola artium po Abelardzie uczył dialektykiRobert z Melun. Z pochodzenia Anglik urodził się pod koniec XI w.Około 1110 r. studiował we Francji u Hugona ze Św. Wiktora i może u Abelarda.Wykładał Topiki. Jan z Salisbury mówi o nim, że był bystry, zwięzły i uprzejmyw...

Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu - Pierwsi uczniowie

Entuzjastyczne przyjęcie spotyka Tomasza u niektórych młodych. Zwłaszczaci, którzy byli jego uczniami, stają się gorącymi propagatorami jego tez: niektórez nich (i to właśnie te najbardziej nowatorskie) są rozwijane, co staje siępowodem polemik.

Pierwszymi autorami, których wiąże się z naukami...

W jakim celu przeprowadzamy wywiad lub ankietę z uczniem?

W diagnozowaniu trudności w czytaniu i pisaniu istotne jesl zdobycie informacji od samego zainteresowanego. Można to uczynić wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego przeprowadzonego z uczniem w formie ankiety bądź wywiadu.

XX WIEK - Olivier Messiaen i jego uczniowie. Serializm i aleatoryzm

Olivier Messiaen (1908-1992) zajmuje w muzyce XX wieku pozycję wyjątkową. Jego twórczość wywarła znaczący wpływ na rozwój po­wojennej awangardy. Messiaen był ponadto wybitnym teoretykiem i pe­dagogiem. Pisząc muzykę, tworzył jednocześnie jej podstawy teoretycz­ne. Koncepcje Messiaena zogniskowały się...

Eubulides, uczeń Euklidesa z Megary

  Przypisuje mu się twierdzenia wyrażające istotę rozumowania oderwanego od empirycznego poznania:   

1. Kłamca. Jeżeli kłamca mówi, że kłamie, to zarazem kłamie i mówi prawdę;  

2.  Elektra. O Orestesie Elektra wie,  że jest jej bratem, ale gdyby stanął przed nią zasłonięty, Elektra nie...

Analiza przypadku ucznia z problemem edukacyjnymi i logopedycznym - Prognoza negatywna

Niedostateczne oceny, brak promocji do następnej klasy, nasilenie jąkania i zahamowania emocjonalne do wycofywania włącznie, ucieczka w wagary.

Etyczne wymiary pracy nauczyciela - Co składa się na ten wymiar etyczny: Kategoria oceny ucznia

a. Dzisiaj ocena jest generalizowana na człowieka, fetyszyzacja ocen

b. Nauczyciele zajmują się diagnozą braków (nie umiesz, nie rozumiesz) a nie diagnozą mocy, bez której nie powinna być wygłoszona diagnoza braków. Dziecko może sobie nie poradzić tylko z diagnozą braków, diagnoza operacyjna to...

Wychowanie zdrowotne - Jakie treści należy przekazać uczniom

1) należy przekazać wiedzę na temat zdrowia: czym ono jest, jakie są warunki jego zachowania, co szkodzi zdrowiu,

2) należy przekazać wiedzę o tym, jak dbać o higienę i zdrowie osobiste i społeczne,

Przekazanie tej wiedzy ma dążyć do przekonania, że zdrowie jest wartością.

To wychowanie ma...

Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych - Sposoby pracy z uczniem zdolnym: Treści obowiązkowe i fakultatywne

W związku z tym, że opracowanie programów dla wszystkich lub więk­szości uczniów zdolnych jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym, a jed­nocześnie wiąże się z ryzykiem zbytniej jednostronności, wprowadza się rozwiązania łatwiejsze i możliwe do zastosowania w szkołach publicznych. Podstawowym...

ZABURZENIA ZACHOWANIA PRZEJAWIAJĄCE SIĘ W FUNKCJONOWANIU DZIECKA W ROLI UCZNIA - Zachowania w zakresie obrazu własnej osoby

Obraz własnej osoby jest tworzony na podstawie doświadczeń społecznych innymi ludźmi (głównie informacji zwrotnych płynących od nich) oraz refleksji poświęconych własnym działaniom.

Jeśli dziecko nie było traktowane jako „podmiot” przez swoje otoczenie, to może mieć trudności z podmiotowym...

Wyobraź sobie, że jesteś uczniem Epikura i masz wygłosić mowę na temat życia szczęśliwego

Szczęście polega na doznawaniu przyjemności. Nie chodzi jednak tu o ciągłą przyjemność. Mój mistrz twierdzi, bowiem, że do szczęścia wystarczy nam brak cierpienia, które jest największym nieszczęściem. Gdy człowieka nie spotyka ani nic dobrego ani nic złego, jest stanem optymalnym i właśnie najprzyjemniejszym. Życie bez cierpień i nadmiaru przyjemności jest życiem szczęśliwym. Samo, życie jest przyjemne stanowi największą wartość. Czcze, więc życie twierdząc ...

Jak rozpoznać alkoholizm w rodzinie ucznia szkoły podstawowej

ARKUSZ OBSERWACYJNY DZIECKA Z RODZINY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM Kwestionariusz jest narzędziem diagnostycznym mającym na celu rozpoznanie obecnej sytuacji domowej dziecka aby w razie niepokojących sygnałów podjąć wobec dziecka i jego rodziny odpowiednie działania. Kwestionariusz jest indywidualny i wypełnia go nauczyciel. Dotyczy on uczniów szkoły podstawowej z klas I ? VI. .Zjawiska te należy oceniać kolejno w skali 5-cio stopniowej. Cyfry na skali oznaczają stopień nasilenia ...