Analiza aktualnych wytworów szkolnych i z młodszego wieku szkolnego ucznia

Analiza wytworów szkolnych aktualnych i z młodszych lat nauki jest zasadniczą podstawą do diagnozy zaburzeń w pisaniu. Wytwory szkolne ucznia są najbardziej wiarygodnym świadectwem występowania u niego problemów. Retrospektywne spojrzenie na pochodzenie uczniowskich błędów jest konieczne w ustaleniu, czy...

Analiza przypadku ucznia z problemem edukacyjnymi i logopedycznym - Identyfikacja problemu

Uczeń, który zwrócił moją szczególną uwagę uczęszcza do klasy mojej klasy wychowawczej.

Jest to chłopiec, który wymaga szczególnej pracy dydaktyczno-wychowawczej i indywidualnego traktowania. Jego głównym problemem jest nerwica mowy-jąkanie.

Dziecko wychowywane jest w rodzinie, w której dominują...

Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych - Sposoby pracy z uczniem zdolnym: Różnicowanie poziomu trudności

Jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na rozwój zdolności dziecka jest odpowiedni poziom trudności materiału. Materiał na­uczania powinien być tak dobrany, by przekraczał aktualne możliwości ucz­niów. Spełnienie tego warunku umożliwia kształcenie wielopoziomowe. Pozwala ono na...

Higiena pracy i wypoczynku ucznia i człowieka dorosłego

Higiena – nauka badająca wpływ czynników środowiska oraz zachowań człowieka na jego zdrowie fizyczne i psychiczne; opracowuje zasady zapobiegania chorobom oraz sposoby utrzymania zdrowia. Sprawny system, umożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy jest jednym z niezbędnych warunków wypełnienia ustawowych obowiązków państwa w stosunku do jego obywateli. Nieodłącznym elementem systemu ochrony pracy jest prawo pracy. Najważniejszym polskim aktem ...

Praca wychowawcza z uczniem upośledzeniem w stopniu lekkim

Wśród uczniów szkół podstawowych mogą znajdować się dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju. Są to przeważnie dzieci upośledzone w stopniu lekkim-różnice w ich rozwoju w stosunku do innych rówieśników o prawidłowym rozwoju są mało dostrzegalne i możliwe do wykrycia. Dzieci takie znajdują się przeważnie w klasach początkowych szkół podstawowych, ale również czasami na studiach wyższych. Mają braki w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu różnych ...

Różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego

RÓŻNICE INDYWIDUALNE MIĘDZY UCZNIAMI A ZBIOROWY CHARAKTER NAUCZANIA SZKOLNEGO Obowiązek szkolny dotyczy wszystkich osób w okreslonym wieku życia, choć różnią się one znacznie między sobą, a nauczanie odbywa sie w dużych grupach . Sprawę dodatkowo komplikuje rozkład cech decydujących o różnicach indywidualnych między uczniami. PROBLEM JEDNORODNOŚCI GRUPY Rozpatrując nie wyselekcjonowaną populację uczniów stwierdzamy znaczne różnice między poszczególnymi ...

UCZEŃ CZARNOKSIĘSKI

Bohater bajki Przyjaciel kłamstwa Lukiana z Samosat (ok. 120-po 180), Eukrates, spotyka czarnoksiężnika, który potrafi zmieniać różne przedmioty w służących; Eukrates staje się jego domownikiem. Podsłuchawszy formułę magiczną swego pana, w czasie jego nieobecności zmienia kij od miotły w nosi wodę...

Wywiad z rodzicami ucznia

Wywiad z rodzicami gromadzi m.in. takie informacje, jak:

- dane o rodzicach i rodzeństwie,

- warunki życiowe rodziny,

- przebieg ciąży i porodu,

- rozwój psychofizyczny dziecka od najwcześniejszego okresu życia,

- przebyte choroby i urazy,

- przebieg nauki szkolnej (m.in. objawy i zakres trudności w...

ZABURZENIA ZACHOWANIA PRZEJAWIAJĄCE SIĘ W FUNKCJONOWANIU DZIECKA W ROLI UCZNIA - Zaburzenia ujawniające się w reakcji dzieci z nauczycielem

Zaburzenia zachowania ujawniające się w reakcjach dzieci z nauczycielem mogą mieć swoje źródło w pozaszkolnych doświadczeniach dziecka. Nauczyciel jest tylko kolejnym dorosłym, w kontaktach z którym trudności dziecka mogą się ujawnić i rozwinąć.

Jeśli przed pójściem do szkoły dziecko miało dobre...

Odrodzenie karolińskie - Uczniowie Hrabana

Do spadkobierców odrodzenia karolińskiego należał uczeń Hrabana Maura,Kandyd z Fuldy (Candidus z Fuldy - mnich Brunn). Jego pisma to tzw. DziełaKandyda (Dicta Candidi de imagine Dei), na które składa się dwanaście fragmentówteologiczno-filozoficznych. Dominuje w nich wpływ św. Augustyna i...

Uczniowie Alberta

Bezpośredni i dalsi uczniowie Alberta nawiązują do pewnych elementów znajdującychsię w ogromnej twórczości swego mistrza. Jak wiemy, Tomasz z Akwinurozbudowuje arystotelizm, natomiast dominikanie niemieccy pracują na znajdującymsię u Alberta podłożu neoplatońskim. Ukochanym uczniem Alberta i...

Samodzielna praca pisemna ucznia na tematy osobiste

(np. „Moje szkolne problemy, osiągnięcia i porażki", „Jaka jest moja szkoła?", „Być sobą", „Co mnie przeraża, a co fascynuje we współczesnej rzeczywistości", „Gdybym mógł..." itp.), oprócz możliwości oceny umiejętności swobodnego wypowiadania się w formie pisemnej, wprowadza pedagoga i psychologa w...

Analiza przypadku ucznia z problemem edukacyjnymi i logopedycznym - Wdrażanie oddziaływań

Ze względu na utrzymujące się trudności szkolne oraz nasilające się jąkanie skierowałam ucznia na badanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu diagnozy i otrzymania zaleceń do pracy z dzieckiem. Zgłosiłam ucznia (za zgodą rodziców) na zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki...

ZABURZENIA ZACHOWANIA PRZEJAWIAJĄCE SIĘ W FUNKCJONOWANIU DZIECKA W ROLI UCZNIA - Zaburzenia ujawniające się w trakcie wykonywania zadań

W pierwszych latach szkolnych dzieci nabywają wiele nowych umiejętności, co wymaga od nich rozwiązywania wielu trudnych sytuacji.

Uczą się precyzyjnego wykonywania poleceń nauczyciela, koncentrowani uwagi przez dłuższy czas, jej podzielności. Muszą nauczyć się dobrego funkcjonowania w niekorzystnych...

Praca domowa ucznia, organizacja pracy szkolnej i domowej

Praca domowa : powinna wiązać się z treścią lekcji, być jej pogłębieniem lub kontynuacją, powinna być zrozumiała dla ucznia, nie może go przeciążać, ma wdrażać do samokontroli utrwalać materiał rozwijać indywidualne doświadczenie.

Jest uzupełnieniem i ciągiem dalszy, pracy lekcyjnej...

Uczniowie zdolny, wybitnie uzdolniony -bibliografia

Bibliografia 1. Irena Borzym ?Uczniowie zdolni? wyd. PWN, Warszawa 1979r. 2. O. Czerniakowska ?Poradnictwo jako wzmocnienie środowiska wychowawczego? wyd. CRZZ, Warszawa. 3. M. Godlewski (red.) ?Pedagogika, podręcznik Akademicki? wyd. PWN, Warszawa 1978 4. Erwin Gondzik ?Kariery szkolne uczniów zdolnych? wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1967r. 5. J. Hawlicki ?Rozwijanie uzdolnień matematycznych? Warszawa 1971r. 6. A. Kargulow ?Praca poradni wychowawczo-zawodowej? wyd. CZZR, Warszawa ...

Jakie problemy spowodowane zaburzeniami uwagi mają uczniowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu?

Uczniowie z dysleksją rozwojową bardzo często wykazują deficyty uwagi (Jaż-wińska 1995. Borkowska 2000, Mihilewicz 2001, Elliott, Place 2000, Weyhreter 2001 i in.). Uwaga ma znaczący wpływ' na przebieg innych procesów poznawczych. takich jak np. zapamiętywanie czy spostrzeganie. Są to procesy...

Uczeń i mistrz w literaturze

J. Andrzejewski "Bramy raju" -Krucjata dziecięca prowadzona przez Jakuba z Cloyes zainspirowana została nie przez Boga, jak twierdzi pasterz, ale przez Ludwika z Vendome (krucjata bez niego spoczywającego w ciężkiej trumnie, ale z je,go pragnień zrodzona). Były krzyżowiec, dla odkupienia swych win, namawia...

Analiza przypadku ucznia z problemem edukacyjnymi i logopedycznym - Prognoza pozytywna

Pozytywne oceny i promocja do klasy programowo wyższej, wyższa samoocena a tym samym zmiana pozycji ucznia w klasie, osłabienie jąkania, systematyczne uczęszczanie do szkoły, udział w imprezach klasowych i szkolnych, poprawa komunikacji i integracja z klasą.

Analiza przypadku ucznia z problemem edukacyjnymi i logopedycznym - Propozycja rozwiązania problemu

Otoczenie ucznia indywidualną opieką wychowawczą i dydaktyczną - udział w zajęciach wyrównawczych (sprawdzanie obecności na tych zajęciach), ustalenie cotygodniowych spotkań z rodzicami, głównie z matką, w celu przekazania informacji i porad dotyczących pracy z dzieckiem, pomoc socjalna w formie...