PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

1. POJĘCIE I CECHY CHARAKTERU UCZNIA ZDOLNEGO

Szkoła współczesna (nie tylko polska) nastawiona jest na kształcenie powszechne, pracuje z uczniem przeciętnym, boryka się ze słabym i nie widzi uczniów zdolnych. Ci ostatni znudzeni nie rozwijają się na miarę swych możliwości, nie czynią odpowiednich...

Otoczenie szkolne ucznia a klimat i środowisko klasowe.

Mówiąc o środowisku ucznia, najczęściej mamy na myśli środowisko społeczne, określane jako zespół warunków i czynników osobowych i materialnych, powstających w wyniku współdziałania ludzi odgrywających główną rolę w kształtowaniu się osobowości społecznej jednostki. Oprócz środowiska społecznego wyróżniamy środowisko geograficzne jako otoczenie fizyczne i organiczne, w jakim żyje dane społeczeństwo i w jakim wzrasta rozwijająca się jednostka.

Pozycja społeczna ucznia w klasie szkolnej

Pozycja społeczna ucznia w klasie szkolnej AUTOR: Waśkowska Ewa Czynniki wpływające na pozycję ucznia w klasie szkolnej Współczesna socjologia zajmuje się jednym z podstawowych pojęć jakim jest pozycja społeczna. Każdy człowiek przez całe życie uczestniczy w grupie, dąży do zajęcia określonej pozycji w społeczeństwie. Przez polskiego socjologa Z. Zaborowskiego rozumiana jest jako „miejsce jednostki w społecznej hierarchii grupy, związane z jej autorytetem i ...

Jak nauczyciel szkoły masowej może pomóc uczniowi z wadą słuchu?

M. Góralówna (1993) przetłumaczyła wskazówki dla nauczycieli pracujących z uczniami z wadą słuchu, opracowane przez National Acouslic Laboratories z Sydney w Australii. Oto one:

1.    Należy akceptować uczniu z wadą słuchu, gdyż postawa nauczyciela jest ważna w osiąganiu przez dziecko sukcesów.

2...

Kierowanie autorytatywne pracą ucznia.

KIEROWANIE AUTRORYTATYWNE PRACĄ UCZNIA. Na samym początku chcieliśmy zaznaczyć, że system autorytatywny tj. oparty na bezwzględnym posłuszeństwie ( wg. Słownika języka polskiego PWN ) - nazywany później będzie systemem autorytarnym. W Polskiej szkole został zapoczątkowany proces "czynienia kreatywnym" zawodu nauczyciela. Przymus rozwijania nowych wartości i postaw życiowych, nowej świadomości, nowych form organizowania zajęć powoli wypiera tradycyjny sposób ...

Stosunki między uczniem a nauczycielem

Stosunki między uczniami a nauczycielami są niezwykle dynamiczne, i to co najmniej w dwojakim sensie tego słowa. Po pierwsze, postawa dziecka wobec nauczyciela zmienia się wraz z wiekiem. Uczniowie klasy I widzą w nauczycielu obu rodziców i muszą przyzwyczaić się dopiero do tego, że nie poświęca on im tyle uwagi, ile matka lub ojciec. Mimo naturalnego dystansu, jaki wytwarza się od początku między nauczycielem a dziećmi pozostającymi pod opieką, stosunki osobiste i ...

Diagnostyka ucznia zdolnego

Diagnostyka ucznia zdolnego Podczas zajęć w klasie II gimnazjum, na których odbywałam praktykę, obserwowałam ucznia, który znacznie wyróżniał się spośród swoich rówieśników. Nie trudno było zauważyć, że był uczniem wybitnie zdolnym, a praca z nim dla każdego nauczyciela była przyjemnością. Uczeń ten przejawia ponadprzeciętne zdolności w przyswajaniu wiedzy z przedmiotów szkolnych, jednakże jego pasją jest historia. Od samego początku mojej obserwacji ...

Praca z uczniem zdolnym.

Przy organizacji procesów nauczania i wychowania bierzemy pod uwagę różnice indywidualne między uczniami, zwłaszcza dotyczące zdolności i uzdolnień, specjalna opieka nad uczniami zdolnymi stale jest spostrzegana jako kontrowersyjna. Budzi ona kontrowersje zarówno wśród zwolenników jak i przeciwników poglądu iż nawet najzdolniejszym potrzebna jest troska a niekiedy i wyraźna pomoc. Często praca z uczniem zdolnym w warunkach typowej szkoły może stwarzać wiele problemów ...

Analogia sytuacji ucznia wychowanka

Analogia sytuacji ucznia wychowanka? ?Czyli jak powstaje dzieło sztuki?. Czym jest analogia? Wincenty Okoń w ?Słowniku pedagogicznym? podaje, że jest to słowo pochodzące z języka greckiego oznaczające odpowiedniość, podobieństwo. Analogia to występowanie podobieństwa pewnych cech i stosunków, zachodzącego między nietożsamymi rzeczami i zdarzeniami. Z kolei Multimedialna Encyklopedia ?WIEM? zawiera informację, że analogia to podobieństwo złożone, zwłaszcza takie,

Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych - Sposoby pracy z uczniem zdolnym

Według zasad egalitaryzmu społecznego każdy uczeń ma prawo do rozwoju swych możliwości. Paradoksem współczesnej pedagogiki jest pra­ktyka, według której szkoła oceniana jest w większym stopniu za elimino­wanie niepowodzeń dydaktycznych uczniów niż za odpowiednią opiekę dydaktyczno-wychowawczą nad...

Diagnostyka ucznia mającego trudności w nauce

Diagnostyka ucznia mającego trudności w nauce Podczas praktyk w gimnazjum, obserwowałem ucznia, który miał problemy z nauce. Głównymi objawami, które wskazywały na istnienie problemu to, technika czytania będąca poniżej przeciętnej. Uczeń nie rozumiała też dokładnie odczytywanej treści, a w pisaniu popełniał błędy ortograficzne. Po rozmowie z wychowawcą i pedagogiem szkolnym, dowiedziałem się, że jego problemy wynikają z kilku czynników, m.in. z częstej ...

Relacje nauczyciel-uczeń. Wspieranie rozwoju dziecka w szkole

Prawidłowe wychowanie dziecka nie zależy jedynie od jego rodziców. Ogromną rolę odgrywa również szkoła,w której szczególny wpływ na rozwój dziecka mają nauczyciele, wychowawcy oraz grono rówieśnicze. Uczeń uczęszczając do szkoły powinien zdobywać wiedzę, potrzebną do rozwijania osobowości, umysłowości oraz zainteresowań. Wiedza ta zaowocuje w przyszłości jako odpowiednie przygotowanie do samodzielnego, dorosłego życia. Czuwać nad tym powinien nauczyciel lub ...

Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych - Psychologiczne i pedagogiczne właściwości ucznia zdolnego

Zróżnicowanie ilościowe i jakościowe zdolności powoduje, że mogą mieć one różne poziomy. Różnice ilościowe dotyczą głównie inteligencji, a więc zdolności ogólnej do uczenia się, wyrażanej za pomocą ilorazu inteligenci. Na ogół przyjmuje się, że ucznia zdolnego cechuje wysoki iloraz inteligencji...

Szkoła - nauczyciel i uczeń

Zdaje sobie sprawę z tego jak ważną i odpowiedzialną rolę odgrywa nauczyciel. Jednocześnie jest to bardzo trudne i ciężkie zadanie w szczególności w naszym kraju jakim jest Polska. Praca ta jest niedoceniana, warunki są ciężkie, a pensje nauczycielskie zniechęcają do pełnienia tego zawodu. Świadom tego wszystkiego kroczę ku temu aby zostać pedagogiem. Pragnę wykonywać swoje zadanie sumiennie i najlepiej jak to możliwe. Świat na początku XXI wieku w którym przyszło ...

O czym powinien pamiętać nauczyciel ucznia dyslektycznego?

                                             N i e

I Nie traktuj ucznia jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.

2. Nic karz, nic wyśmiewaj ucznia w nadziei, żc zmobilizujesz go do pracy.

3    Nic ludż się. żc dziecko samo wyminie z trudności, weźmie się w garść, przysiądzie fałdów...

Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych - Sposoby pracy z uczniem zdolnym: Przyspieszenie tempa

Pedagogika wypracowała wiele szczegółowych sposobów (technik) umożliwiających szybsze przyswojenie przez uczniów materiału nauczania. Należą do nich klasy „półroczne". Rozwiązanie to umożliwia uczniom uczącym się szybciej wcześniejszą realizację programu nauczania obowią­zującego w danej klasie...

Praca z uczniem wybitnie zdolnym-metodyka nauczania w indywidualnym toku

Uczeń zdolny różni się od innych dzieci. Już w dzieciństwie wyprzedza rówieśników pod względem rozwoju psychomotorycznego. Występują u niego wzmożone potrzeby poznawcze, interesuje się otoczeniem, poznaje nowe zjawiska i sytuacje, sam wynajduje sobie zadania. Typowa jest dla niego postawa dociekliwości, intelektualnej ciekawości. Zadaje trudne pytania dorosłym. Ma silną wolę, przeciwstawia się poleceniom. Wykazuje bogate zainteresowania. Pragnie zgłębić konkretne ...

Rozmowa z uczniem

Dotyczy ona ogólnych i szczegółowych problemów, z którymi uczeń zgłosił się na badanie. W odpowiednio ukierunkowanej rozmowie i w trakcie odbywanych badań można uzyskać wiele wiadomości dotyczących samego ucznia i jego funkcjonowania w szkole i w domu. Będą to takie dane, jak:

- przebieg nauki szkolnej...

UCZNIOWIE SOFISTÓW I SOKRATESA

Choć sofiści, z Protagorasem na czele, i Sokrates stali na przeciwległym stanowisku filozoficznym, to jednak znaleźli się ludzie, którzy łączyli ich poglądy. Tak czynili przede wszystkim Antystenes i Arystyp. Pierwszy z nich założył szkołę cyników, drugi - szkołę cyrenaików. Obaj uchodzą za...

Sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych ucznia

Znajomość zasad ortograficznych powinna być sprawdzona w kontakcie z uczniem, jeśli na ten temat nie wypowiedział się nauczyciel kierujący go na badanie. Wprawdzie u dzieci i młodzieży dyslektycznej znajomość zasad często nie zapobiega popełnianiu błędów, to jednak jest jednym z ważnych czynników...