Uchwała

Czytaj Dalej

Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

Definicja

Uchwała budżetowa jest aktem prawnym podejmowanym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zachowaniem wymogów procedury budżetowej, który zawiera regulację podstawowych zagadnień finansów jednostki samorządu terytorialnego w roku kalendarzowym.

Z punktu widzenia art. 184...

Uchwały podejmowane przez organy międzynarodowych organizacji międzynarodowych - Charakter prawny uchwał

W związku z podejmowaniem przez organy org mn uchwał powstało kilka problematycznych zagadnień:

1)jaki jest charakter prawny tego typu rodzaju uchwał?

2)w jakim zakresie są one obowiązujące dla państw członkowskich?

3)czy można te uchwały uznać za prawo międzynarodowe?

Ad1)-część autorów...

Uchwały organów centralnych

Należą do aktów normatywnych mających charakter wewnętrzny i obowiązujący tylko jednostki organizacyjne podlegające organowi wydającemu dany akt prawny. Ze względu na ich wewnętrzny charakter nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych i innych podmiotów.

Wydawane są one...

Uchwały zarządzenia i rozporządzenia (porównanie cech)

Rozporządzenie- akt normatywny wydany przez naczelne organy państwa na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie, wydawane przez Prezydenta RP, Prezesa RM, RM i ministrów.  

Uchwała- akt woli ciała kolegialnego organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej i zawodowej.

1.uchwały i...

Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych

Uchwały organizacji międzynarodowych – znajdują się pomiędzy źródłami głównymi, a pomocniczymi (wymienionymi jako źródła prawa w Art. 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału).

Organizacje międzynarodowe których rozwój przypada na wiek XX posiadają kompetencje prawotwórcze w kilku przypadkach, także do...

Uchwała i zarządzenie jako źródło prawa

Uchwała jest to w najogólniejszym sensie forma aktu prawnego zawierającego decyzję organu kolegialnego (np. Sejmu, Rady Ministrów, Sądu Najwyższego ). W tym znaczeniu uchwały są np. wszystkie -> akty normatywne kolegialnych organów państwa niezależnego i miejsca w hierarchi -> źródeł prawa. Uchwała...

Uchwały rady Ministrów w systemie źródeł prawa

Konstytucji - uchwały Rady Ministrów oraz Zarządzenia prezesa RM mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty.

Zarządzenia i uchwały obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe wspomnianym organom państwa. Mogą być wydawane...

Uchwały a rozporządzenia

Rozporządzenie (art. 92 K) – podustawowy akt wykonawczy, wydawany na podstawie szczegółowego upoważnienia, zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Ma ono charakter aktu prawa powszechnie obowiązującego. Musi być zgodne z ustawami i nie może wkraczać w materie objęte całkowitą wyłącznością...

Czego wymagaja uchwała walnego zgromadzenia

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania kompłementariuszy z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy,

udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

udzielenie członkom rady...

Inne źródła prawa międzynarodowego - Uchwały organów organizacji międzynarodowych

1. Można  w pewne mierze dopatrywać się źródeł PM w uchwałach org. m., zwłaszcza Zgromadzenia Ogólnego ONZ; charakter prawotwórczy i moc obowiązującą przypisuje się przede wszystkim prawu wewnętrznemu organizacji międzynarodowych.

- miękkie PM – soft law w przeciwieństwie to prawa twardego (hard...

Uchwały organów centralnych (publikacja)

Nadanie aktowi normatywnemu formy zarządzenia lub uchwały ma wpływ na publikację danego aktu. Ustawa o ogłaszaniu, aktów normatywnych stanowi, że uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezydenta RP i Prezesa RM wydane na podstawie ustawy podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”...

Charakter prawny uchwały parlamentarnej

Szczególnym źródłem prawa konstytucyjnego są regulaminy parlamentarne. Regulaminy parlamentu mają formę uchwały (poza nielicznymi wyjątkami – Czechy, Słowacja). Ich przedmiotem jest określenie zasad organizacji i funkcjonowania izb oraz praw i obowiązków ich członków.

>

Uchwała NBP w sprawie emisji przez NBP obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej.

 

W związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej utrzymywanej przez NBP emituje się obligacje 6,7,8,9 i 10-letnie o łącznej wartości 20 mld zł przeznaczone dla banków.

Emisja obligacji skierowana jest do banków, w których wymagana za maj 99r. i podlegająca odprowadzeniu w dniu 30.06.1999...

Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna - Implikacje wynikające z uchwały Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Minimalne wymagania programowe określone dla pięcioletnich studiów magisterskich stanowią podstawę do uwzględnienia ich przy ustalaniu planu studiów:

na wyższych studiach zawodowych - kierunek studiów pedagogika specjalna, trwających trzy lata;

na uzupełniających studiach magisterskich -...