Ubytek przegrody międzykomorowej

W ubytku położonym pod zastawką aorty samoistne zamknięcie następuje przez „wpadanie” do ubytku płatka zastawki aortalnej, co w konsekwencji powoduje niedomykalność zastawki aortalnej.

Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej/kanał przedsionkowo-komorowy

Leczenie chirurgiczne w postaci częściowej polega na zamknięciu ubytku przegrody międzyprzedsionkowej i plastyce rozszczepu płatka zastawki dwudzielnej w celu zmniejszenia stopnia niedomykalności.

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

Chirurgicznie zamyka się ubytek szwem bezpośrednim lub łatą, w zależności od położenia i wielkości ubytku. Alternatywnym, coraz częściej stosowanym postępowaniem jest przezcewnikowe zamykanie ubytku implantem.

Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)

Ubytek może być pojedynczy, rzadziej występują mnogie ubytki. Dzieci z małymi ubytkami pozostawia się pod kontrolą w poradni kardiologicznej.

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

Najczęściej ubytek p. Leczenie chirurgiczne polega na zaszyciu ubytku lub zamknięciu go łatką i jest przeprowadzane w krążeniu po-zaustrojowym.

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD)

Rzadziej występuje ubytek typu sinus venosus na granicy z żyłą główną górną, zwykle z towarzyszącym częściowym nieprawidłowym spływem żył płucnych.

Ubytek azotu i spadek wagi ciała

Ubytek azotu po złamaniach (i po złożonych urazach) jest spowodowany częściowo wydalaniem z moczem końcowych produktów rozpadu krwi i uszkodzonych tkanek.

Ubytek przegrody między komarowej (VSD)

Leczenie: objawowe niewydolności krążenia; ubytki małe samoistnie zamykają się w 30-50%; leczenie chirurgiczne w wieku przedszkolnym łub wcześniej, przy niepoddąjącej się leczeniu farmakologicznemu niewydolności krążenia łub nie-utrwalonym nadciśnieniu płucnym.

Wrodzony ubytek strzałki

Wrodzony ubytek strzałki (delectus libulae) występuje zwykle z niedoroz­wojem mięśni i kości strony bocznej (strzałkowej) goleni i stopy.

Atrezja zastawki tętnicy płucnej bez ubytku przegrody międzykomorowej

Podczas cewnikowania serca wykonuje się zabieg Rashkinda (atrioseptostomię balonową) w celu wytworzenia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej, co powoduje odpływ krwi z przeciążonego prawego przedsionka do lewego.

Stopnie ubytku słuchu i ich konsekwencje dla rozwoju mowy dziecka

Lekki,21-40DB:

*dziecko nie słyszy mowy cichej i szeptu, nie słyszy mowy w hałaśliwym otoczeniu

*ma problemy z różnicowaniem głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

*mogą wystąpić zaburzenia w artykulacji niektórych głosek

*trudności z rozumieniem tekstów wypowiadanych cicho i szeptem

*trudności ze...

UBYTEK

Ujemna różnica między stanem towaru w momencie wydania lub rozliczania sięa stanem w momencie przyjęcia tego towaru. Wyróżnia się u. naturalnei nadzwyczajne. U. naturalne są następstwem fizykochemicznych lub biologicz-nych właściwości towarów (wysychania, wyciekania, ulatniania się itp.)...

Inne ubytki promieni stopy

Dotyczą one z reguły braku kk. śródstopia i palców od strony strzałkowej lub piszczelowej i rzadko występują jako wada izolowana. Przeważnie łączą się z takimi wadami, jak wrodzony brak strzałki czy piszczeli, oraz przewężeniami w obrębie goleni i stopy.

Łagodniejszą formą wady jest wrodzone...