Ubezpieczenia społeczne

Czytaj Dalej

Wyjaśnij pojęcia zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenie społeczne, pomoc społeczna

Uniwersalnie rozumiane prawo do zabezpieczenia społecznego realizowane jest zarówno przez ubezpieczenie społeczne, jak zaopatrzenie społeczne i pomoc społeczną Pojęcia zabezpieczenia społecznego nie wprowadzono dotychczas w Polsce do ustawodawstwa zwykłego.

Rola ubezpieczeń społecznych w działalności gospodarczej

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników pracowników innych osób wynoszą: • 19,52 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne • 13 % podstawy wymiaru na ubezpieczenia rentowe • 2,45 % podstawy wymiaru na ubezpieczenia chorobowe • od 0,40 % do 8,12 % podstawy wymiaru na ubezpieczenia wypadkowe ( w latach 1999, 2000 1,62 %) ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ...

System ubezpieczeń społecznych. Zasady ubezpieczenia społecznego

chorobowym -ubezpieczenie z tytułów wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane ubezpieczeniem wypadkowym Tylko ten zakres ubezpieczeń społ.

Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych

Składki Stopy procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe są jednakowe dla wszystkich ubezpieczonych i wynoszą: na ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru, na ubezpieczenie rentowe - 13,00% podstawy wymiaru, na ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy wymiaru.

System ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze Podstawowym podziałem ubezpieczeń jest podział na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia gospodarcze.

Pracowniczy stosunek prawny ubezpieczenia społecznego

Podmiotami tych stosunków zobowiązanymi do opłacania składek (ubezpieczającymi) mogą bowiem być bądź pracodawca i pracownik (w ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym), bądź tylko pracodawca (w ubezpieczeniu wypadkowym) lub tylko pracownik (w ubez­pieczeniu zdrowotnym i chorobowym) oraz organ ubezpieczający (Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Chorych).

System ubezpieczeń społecznych

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ustala następujące zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne:  składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansują z własnych środków w równych częściach ubezpieczeni i płatnicy składek,  składki na ubezpieczenie chorobowe finansują z własnych środków ubezpieczeni,  składki na ubezpieczenie wypadkowe finansują z własnych ...

System ubezpieczeń społecznych

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ustala następujące zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne: - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansują z własnych środków w równych częściach ubezpieczeni i płatnicy składek, - składki na ubezpieczenie chorobowe finansują z własnych środków ubezpieczeni, - składki na ubezpieczenie wypadkowe finansują z własnych środków ...

Organizacja i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności: a)stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, b)ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, chyba że na mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują płatnicy składek, c)wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy,

Ubezpieczenia społeczne

Rodzaje ubezpieczeń społecznych w Polsce W ramach polskiego systemu ubezpieczeń społecznych wyróżnia się następujące rodzaje ubezpieczeń: Ubezpieczenie emerytalne, stanowiące najważniejszą część systemu, na wypadek niezdolności do pracy spowodowanej starością.

Właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH JAKO INSTYTUCJA ZUS powstał 24 października 1934 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

) należy między innymi: stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, wymierzanie oraz pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności ...

Ubezpieczony w systemie ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczeniom rentowym, emerytalnemu i chorobowemu podlegać można obligatoryjnie albo fakultatywnie, a w ubezpieczeniu wypadkowym jest tylko podległość obowiązkowa albo niemożność ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

realizowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obejmuje ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenia wypadkowe.

Fundusz ubezpieczeń społecznych

Aby nabyć prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego należy podlegać jednemu z ubezpieczeń społecznych, które obejmują: Ubezpieczenie emerytalne rentowe, w razie choroby i macierzyństwa, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Emerytura może pochodzić z trzech źródeł (filarów) I filar – z ZUS-u (składka emerytalna, gromadzona na indywidualnych kontach ubezpieczonych), II filar – OFE – ZUS przekazuje część składki (7,3% z 19,54% składki emerytalnej) na wybrany przez ubezpieczonego OFE, który zakupując akcje i obligacje na giełdzie pomnaża wysokość składki (tam składka staje się kapitałem), III filar – dobrowolny, czyli z dodatkowych składek gromadzonych w wybranym ...

Pozostałe sądy: sądy ubezpieczeń społecznych, powszechne, antymonopolowe, TK

o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje ona, że ZUS wydaje decyzje w zakresie spraw indywidualnych dotyczących: -zgłaszania do ubezpieczeń społecznych -przebiegu ubezpieczeń -ustalania wymiaru składek i ich poboru, umarzania należności z tytułu składek - ustalania uprawnień do świadczeń z tytułu składek -wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych Od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu ubezpieczeń ...

Zakres podmiotowy obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

1 koncepcja potrójnej więzi - ta koncepcja składa się z 3 elementarnych stosunków prawnych zachodzących pomiędzy ZUS - płatnik - ubezpieczony 2 koncepcja podwójnej więzi - zachodzi pomiędzy instytucją ubezpieczającą a płatnikiem składek i pomiędzy instytucją ubezpieczającą a ubezpieczonym 3 koncepcja zobowiązaniowa - wg tej koncepcji stosunek ubezpieczeniowy ma charakter indywidualnym i zobowiązaniowy czyli ...

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W ramach FUS wyodrębnia się fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy, wypadkowy, rezerwowe dla ubezpieczeń rentowych oraz chorobowego, a także dla ubezpieczenia wypadkowego.

Związek zatrudnienia z ubezpieczeniem społecznym

Składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe, a ich wysokość jest uzależniona od wysokości zarobków ubezpieczonego. Konsekwencją tej sytuacji mogą być problemy finansowe Zakładu Ubezpieczenie Społecznych.