U progu

Czytaj Dalej

Próg, próg drzwi

zdjęcie obuwia na progu meczetów); u niektórych ludów nie wolno wchodzić nawet do niej samej.

Próg rentowności

W tym wypadku próg rentowności można wyrazić za pomocą następującego wzoru: gdzie: Prw – próg rentowności wartościowy Ks – całkowite koszty stałe Ps – przychody ze sprzedaży Znając procentowy udział poszczególnych asortymentów w rozmiarach produkcji, można ustalić próg rentowności za pomocą wzoru: gdzie: Pri – próg rentowności ilościowy Ks – całkowite koszty stałe ci – cena sprzedaży i-tego produktu kjzi – koszt ...

Analiza progu rentowności

W obu przypadkach przyjmujemy następujące założenia upraszczające: wartość produkcji w badanym okresie jest równa wartości sprzedaży, koszty produkcji są funkcją wielkości produkcji, stałe koszty produkcji są jednakowe dla każdej wielkości produkcji, jednostkowe koszty zmienne są stałe i wskutek tego całkowite koszty zmienne produkcji zmieniają się proporcjonalnie do wielkości produkcji, jednostkowe ceny sprzedaży ...

Próg rentowności

Wynik finansowy dla progu rentowności wynosi zero, a więc wartość zestandaryzowana tego wyniku będzie wynosiła: <math>To \frac{(0-mz)}{Sz} - \left ( \frac{mz}{Sz} \right )</math> Na podstawie dotychczasowych obliczeń, a konkretnie założonego poziomu wyniku finansowego i jego wartości zestandaryzowanej, można wyznaczyć dwa rodzaje prawdopodobieństwa: - prawdopodobieństwa osiągnięcia wyniku finansowego mniejszego bądź równego względem ustalonego ...

Jak na przestrzeni lat zmieniała się terminologia oraz wartości progów słyszenia przy uszkodzeniu słuchu?

41-55 dB HL umiarkowana ulrala słuchu, 56 70 dB HL umiarkowanie znaczna utrata słuchu, 71 90 dB HL - znaczna (ciężka) utrata słuchu, > 90 dB HL - głęboka utrata słuchu.

PRÓG

Pojęcie z zakresu psychofizyki: wyznaczone statystycznie minimalne na­tężenie bodźca zdolnego do wywołania określonej reakcji organizmu (próg abso­lutny /absolute Schwelle/, czyli próg wrażli­wości, zwany też progiem pobudliwości bądź progiem podniety / Reizschwelle/) lub minimalna różnica między bodźcami zdolnymi do wjrwołania takiej reakcji (próg różnicy / Unterschiedsschwelle/, czyli próg czułości).

Fizjologia - próg przemian anaerobowych, adaptacja do wysiłku wysokogórskiego

U sportowców uprawiającychUN wysiłki wytrzymałościowe częstość HR w spoczynku wynosi 40 ?

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI PROGU RENTOWNOŚCI

Wykorzystanie komputerów i procesu symulacji do wyznaczania progu rentowności, jak również rozwiązań wielu problemów z zakresu analizy progu rentowności, prowadzi do wyznaczenia wielkości określonych probabilistycznie, do określenia przedziałów ufności, które z odpowiednim prawdopodobieństwem zawierają wielkość najbardziej realistyczną.

Próg i pułap podniety akustycznej

Jest to receptor o naj­niższym progu podniety spośród wszy­stkich receptorów organizmu ludzkie­go. natężenie bodźca aku­stycznego, który subiektywnie wywo­łuje ból, a obiektywnie — silne reakcje obronne.

PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJI WIELOASORTYMENTOWEJ

Kompozycja (struktura) mierzona procentowym udziałem danego produktu w łącznej kwocie sprzedaży stanowi dodatkową zmienną, która musi być uwzględniona w analizie rentowności produkcji wieloasortymentowej.

Próg rentowności ilościowy

O wiele trudniejsze jest wyznaczenie ilościowego progu rentowności dla produkcji wieloasortymentowej. Ustala się wtedy próg rentowności wartościowy.

Co to są progi w instrumentach muzycznych?

Progi pomagają we właściwym umieszczeniu palca na gryfie i otrzymaniu pożądane­go dźwięku. Wystarczy tylko przycisnąć strunę w dowolnym miejscu na obszarze pomiędzy dwoma progami, a jej efektywna długość zostanie odpowiednio skrócona.

Hipoteza progu

hipoteza progu - jedna z hipotez wyjaśniających zjawisko lepszego rozpoznawania w porównaniu z reprodukcją.

PRÓG RENTOWNOŚCI

może być określany ilościowo lub wartościowo, a podstawą jego ustalenia jest uwzględnienie podziału ogółu kosztów na koszty stałe i koszty zmienne.

W jakim celu tworzy się próg wyborczy?

Najważniejszym z celów wprowadzenia progu wyborczego do ordynacji wyborczej jest uniemożliwienie uzyskania mandatów przez ugrupowania marginalne, a co za tym idzie zapobieganie rozdrobnieniu politycznemu w parlamencie.

Polska kultura muzyczna w początkach XIX wieku. U progu romantyzmu - Józef Elsner, Karol Kurpiński

U proguUN zmie­niającej się rzeczywistości w Polsce organizacja życia muzycznego mia­ła nie mniejsze znaczenie niż sama twórczość muzyczna.

Próg rentowności wartościowy

Próg rentowności w ujęciu wartościowym Do dla produkcji jednoasortymentowej wyraża się poprzez wzór: Do=Ks/l-k/c Ks - koszty stałe, k -jednostkowy koszt zmienny, c - cena sprzedaży.

Co to jest próg rentowności produkcji

Próg rentowności to wielkość produkcji, przy której przychody uzyskane ze sprzedaży równają się kosztom poniesionym na produkcję.

Czym jest PRÓG WYBORCZY

  W ordynacji zostaje zapisana zasada, zgodnie z którą w podziale miejsc uczestniczą jedynie te ugrupowania, które uzyskały w wyborach więcej, niż określony ustawowo procent głosów ( w Polsce 5%).

PRÓG ŚWIADOMOŚCI

Schwelle des Bewufitseins, Bewufitseinsschwelle W psychoanalizie: granica między zja­wiskami aktualnie uświadamianymi sobie przez podmiot i zjawiskami (procesami) psychicznymi nie uświadamianymi.