CESARZ - TYTUŁ

Dzięki pełni faktycznej władzy w państwie rzym. (rzymskie cesarstwo), którą jako pierwszy uzyskał Juliusz Cezar, jego adoptowany siostrzeniec Oktawian zgromadził kilka najwyższych urzędów; zapoczątkowując rządy c. przyjął m.in. tytuły imperator oraz augustus (August Oktawian), a 12 prz.Chr. —...

Pojęcie tytułu wykonawczego i jego elementy

Podstawą prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy wystawiony przez wierzyciela. Tytuł wykonawczy sporządza się na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, ostatecznie zatwierdzonych ugód administracyjnych, prawomocnych wyników kontroli skarbowej, deklaracji lub zeznania podatkowego zobowiązanego...

"Lalka" czy "Trzy pokolenia"? Który z tytułów uważasz za bardziej odpowiedni dla powieści B. Prusa?

Bolesław Prus był już dojrzałym pisarzem, gdy przystąpił do pisania powieści "Lalka". Szkołą pisarstwa była dla niego praca dziennikarska, zwłaszcza pisane cotygodniowe felietony oraz ukazujące się w "Kurierze Warszawskim" słynne "Kroniki tygodniowe". Praca felietonisty stabilizowała jako tako...

Interpretacja i rola tytułu oraz motta w wybranych 3 - 4 utworach różnych epok

LITERATURA WSPÓŁCZESNA:

1. Zofia Nałkowska "Medaliony" , motto utworu: "Ludzie ludziom zgotowali ten los".

- motto "Ludzie ludziom zgotowali ten los" to bezmiar przerażenia, że przedstawione "drobne" obrazy są dziełem człowieka, że ludzie stworzyli faszyzm, hitleryzm, piece i miejsca kaźni, że są...

Praca licencjacka nt. Ewidencja rozrachunków z tytułu dostaw i usług

Pewien (nie)uczciwy klient stwierdził, że praca nie nadaję się do użytku. A nóż komuś się przyda? :-) Podaję mail do osoby, która wyłudziła tę pracę (wiem, moja naiwność nie zna granic, ale już poznała:-) [email protected] Pozdrawiam i życzę udanego korzystania :) PRACA LICENCJACKA Uczelnia Instytut /Pracownia/ twoje imię i nazwisko nr albumu: ..... EWIDENCJA ROZRACHUNKÓW Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG Praca LICENCJACKA napisana pod kierunkiem ...

Funkcje tytułów

Tytuł (wg "Słownika terminów literackich") to nazwa nadana dziełu przez jego autora, stanowiąca integralną część tekstu dzieła i będąca pierwszym wyodrębnionym w nim odcinkiem. Jest jednym z podstawowych czynników umożliwiających identyfikację dzieła. Jego forma pozostaje w wielorakich związkach z...

Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych

Charakterystyka

społeczne obejmują:

ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe. Finansowanie

Płatnikiem zazwyczaj jest pracodawca, ale także może to być ośrodek pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy, podmioty wypłacające stypendium, wójt...

Sądowy tytuł egzekucyjny

Sądowy tytuł egzekucyjny

Sądowy tytuł egzekucyjny to dokument stwierdzający obowiązek określonego świadczenia. Jest to orzeczenie sądu, lub inny dokument urzędowy, z którego jasno wynika istnienie zobowiązania dłużnika względem wierzyciela, jego wartość i treść.

Dokumenty będące sądowym...

Jezus o sobie samym - Tytuły Syn Człowieczy i Sługa Jahwe

Tytuł Syn Człowieczy znajduje się zasadniczo tylko w Ewangeliach synoptycznych (z wyjątkiem Dz 14,56) i zawsze pochodzi z ust Jezusa (poza J 12,34). Termin ten znajdujemy tam ponad 70 razy. Jezus używa tego tytułu w różny sposób, czasem jasno i wyraźnie odnosząc go do siebie, a czasem w sposób...

Odpowiedzialność z tytułu ryzyka

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Obok odpowiedzialności na podstawie winy oraz nielicznych przypadków odpowiedzialności na podstawie zasad współżycia społecznego, szczególną rolę odgrywa odpowiedzialność na podstawie ryzyka, zwana też odpowiedzialnością obiektywną lub odpowiedzialnością za skutek. Ten typ odpowiedzialności usytuowany jest w k.c. na dalszym planie. Na ogół przyjmuje się, że kodeks jako wiodącą zasadę odpowiedzialności za czyny niedozwolone ...

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy albo chorobie zawodowej, mają prawo do świadczeń wypadkowych, które wypłacane są przez ZUS z tzw. ubezpieczenia wypadkowego. Prawo do w.w. świadczeń mają osoby objęte tym ubezpieczeniem z racji zatrudnienia na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych (zlecenie, umowa agencyjna), gdzie praca wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, a także przedsiębiorcy opłacający składkę wypadkową z tytułu prowadzenia działalności ...

Rola motta i tytułu oraz ich wpływ na interpretację i znaczenie tekstu

Motto - cytat postawiony przed tekstem utworu lub jego fragmentu, oświetlający zamysł autora. Jest kluczem do utworu, a zarazem podkreśla fakt jego związku z określoną tradycją myślową lub literacką. Na przykład ośmiowiersz z Za kulisami Norwida jako motto Popiołu i diamentu...

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Charakerystyka

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - tworzona jest w wyniku wystąpienia dodatnich różnic przejściowych pomiędzy księgową a podatkową wartością aktywów i pasywów lub wartością dochodów, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku.

Podatek...

Rola tytułu literackiego na wybranych przykładach

Tytuł (wg "Słownika terminów literackich") to nazwa nadana dziełu przez jego autora, stanowiąca integralną część tekstu dzieła i będąca pierwszym wyodrębnionym w nim odcinkiem. Jest jednym z podstawowych czynników umożliwiających identyfikację dzieła. Jego forma pozostaje w wielorakich związkach...

INTERPRETACJA TYTUŁU POWIEŚCI „LUDZIE BEZDOMNI”

1. Dosłowne znaczenie tytułu:

a) bezdomność ludzi świata nędzy (żyją w norach i budach, a nie domach)

b) bezdomność wydziedziczonej Joasi, która nie ma własnego kąta i żyje u obcych

c) bezdomność Wiktora, który tuła się z rodziną po świecie - w tym znaczeniu tytuł jest oskarżeniem porządku...

Zinterpretuj tytuł powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego jest najbardziej dojrzałym utworem pisarza, który twórczość rozpoczął jeszcze w Młodej Polsce. Utworom nadawał często symboliczne tytuły: „Siłaczka”, „Zmierzch”, „Rozdziobią nas kruki, wrony....”, „Ludzie bezdomni”, „Przedwiośnie”. Ostatnia powieść jest wynikiem...

Tytuł ustawy

W tytule ustawy w oddzielnych wierszach umieszcza się:

1) oznaczenie rodzaju aktu, np. "Ustawa"

2) datę ustawy, np. "z dnia 20 lipca 2000 r. - arabskie cyfry, nazwa miesiąca słownie, rok cyfry arabskie ze skrótem rok "r."

3) ogólne określenie przedmiotu ustawy np. "ogłaszaniu aktów normatywnych i innych...

Szczególne prawa i obowiązki banków - tajemnica bankowa, moc prawna dokumentów bankowych, bankowe tytuły egzekucyjne i inne szczególne prawa i obowiązki

Uważa się, że specjalne uprawnienia banków, prowadzące do ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw klientów banków, nie są dyktowane względami interesu publicznego, lecz służą wyłącznie prywatnym interesom komercyjnych instytucji bankowych.

1)zabezpieczenia wierzytelności banku

możliwa...

Książka. Cechy inwentarzowe, budowa, tytuł, struktura, formaty, druk, drukarze, zamierzenia wydawnicze, rodzaje piśmiennicze, terminy książka dawna

DZIEJE KSIĄŻKI Książka to rodzaj dokumentu utrwalonego słownie lub nutowego, kartograficznego, tabele, zestawienia techniką druku lub rękopiśmienne wydanie. • książka jako wydawnictwo zwarte w przeciwieństwie do ciągłego (gazety), • książka w odróżnieniu od ulotki i broszury. Cechy książki (cechy bibliograficzne – odnoszą się do całego nakładu); w wędrówce, wśród ludzi nabiera cech nowych – inwentarzowych (tylko jeden egzemplarz), np. notatki,