Typologia

Czytaj Dalej

Typologia turystów

Typologia FIMT Innym przykładem typologii turystów jest podział Francuskiego Instytutu Marketingu Turystycznego, który wyróżnił siedem typów turystów (Kruczek, Walas, 2004): Zmęczeni - nie stawiają warunków wypoczynku, Sportowcy - nadzwyczaj aktywni, często zmieniający miejsce pobytu, Globtroterzy - głodni podróży zagranicznych, Wielbiciele wypoczynku rodzinnego, Głodni spotkań - hulacy, Erudyci - zakochani w starych kamieniach i muzeach, Odkrywcy - ...

Typologie systemów partyjnych.

pojawienie się ekstremalnych propozycji programowych (polaryzacja) Typologia G. Smith wyróżnił w swojej typologii trzy klasy systemów partyjnych: 1.

Typologia małżeństwa i rodziny

Typologia małżeństwa Czynniki wyboru partnera: bliskość przestrzenna – kojarzenie małżeństwa tylko wśród znajomych i powinowatych wyobrażania o idealnym partnerze – rozwijanie przez młodych ludzi w okresie zbliżającego się wieku upoważniającego do zawarcia małżeństwa obraz własnych rodziców – chęć znalezienia partnera, który odpowiadałby temu obrazowi, cechy osobowości i dążności osobotwórcze ...

TYPOLOGIA

Typologie metod. typologia zabytków sztu­ki, typologia języków. typologia Junga (introwertyk, ekstrawertyk), typolo­gia Kretschmera (typ pykniczny, leptosomiczny, atletyczny).

TYPOLOGIE CZŁOWIEKA

Spośród zaś licznych typologii dzielących ludzi wg budowy ciała, trzy są najpopularniejsze: - Typologia Kretschmera wyróżnia typy: pykniczny (tęgi,krótkokończynowy), atletyczny (proporcjonalny, silnie umięśniony) ileptosomatyczny (szczupły, długokończynowy); - Typologia Sheldona dzieli ludzi na trzy podobne typy: endomorficzny,mezomorficzny, ektomorficzny; - Polski fizjolog Wanke zaproponował interesującą obrazową ...

Typologia a klasyfikacja obiektów

Przy budowie typologii stosuje się różne kryteria – przykładowo kryterium statystycznej powszechności, lub częste występowanie konfiguracji cech, które uznamy za definiujące dany typ, a rzadkość tych cech, którym nie przyznamy rengi typowości.

Działy socjologi, człowiek jako istota społeczna; typologia grup społecznych, rodzina

Typologia rodziny 1. Typologia instytucji społecznych. Typologia przedsiębiorstw turystycznychTypologie określają kryteria specjalizacji tych przedsiębiorstw.

Typologia kamiennych narzędzi paleolitu i mezolitu - Zasady klasyfikacji typologicznej

Musimy więc pogodzić się z faktem, że „typologia nie powinna być przedmiotem badań sama w sobie, ale środkiem w badaniach nad przemysłami kamiennymi” (F.

Pedagogika osób niedostosowanych społecznie - Typologia społecznego niedostosowania

Badacze niedostosowania najczę­ściej stosują typologie kategorialne, chociaż znane są próby podziałów dymensjonalnych (np.

Typologia

Bibliografia Stefan Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007 Engelhardt Juliusz, Typologia przedsiębiorstw, CeDeWu 2008 Autor: Piotr Gwardecki

Typologia temperamentu starożytnych Greków

) wykorzystał hipokratowską koncepcję 4 soków i stworzył na jej podstawie pierwszą typologię temperamentu Prototyp przyczynowej, wyjaśniającej koncepcji temperamentu Wyróżnił i opisał 10 temperamentów, a wśród nich 4, zależne bezpośrednio od dominacji jednego z czterech elementów (ciepła, zimna, wilgotności i suchości) nazwał prostymi (pierwotnymi) Cztery pierwotne typy temperamentu, Galen nazwał w zależności od ...

Syntetyczne typologie grup społecznych

Przedstawione klasyfikacje grup brały pod uwagę pojedyncze cechy. Można jednak poszukiwać takich złożonych konglomeratów czy syndromów cech, które zazwyczaj występują razem i odróżniają szczególnie ważne formy zbiorowości społecznych. Wtedy będziemy mieli do czynienia z typologią raczej niż prostą...

Konflikty społeczne – geneza, typologia, funkcje i sposoby ich rozwiązywania

TYPOLOGIA KONFLIKTÓW Typologii konfliktów można dokonać z różnych powodów.

Pedagogiki społecznej Główne ośrodki naukowo badawcze. Przedmiot badań pedagogiki społecznej. Pedagogiki a socjologia wychowania. Typologia środowisk wychowawczych. Środowisko wychowawcze a wychowanie środowiskowe.

Środowisko a otoczenie środowisko jest zespołem warunków względnie stałych, [środowisko jest składnikiem struktury otaczającej osobnika, które oddziałują jako system bodźców i wywołują określone reakcje psychiczne] otoczenie jest zmienne, [otoczenie jest pojęciem szerszym oznacza całą zewnętrzną strukturę, niezależnie od tego czy jest ona trwała czy zmienna i czy stanowi źródło bodźców rozwojowych] Typologia środowiska Naturalne- to ziemia wraz z ...

Typologia systemów partyjnych.

: Holandia C)Kryteria ilościowo-jakościowe Typologie systemów partyjnych stworzone na podstawie odrębnych kryteriów ilościowych i jakościowych nie wykluczają się wzajemnie.

Temperament, typologie psychologiczne

temperament, typologie psychologiczne; zbiór cech charakteryzujących zachowanie i osobowość jednostki, uwarunkowanych najczęściej dziedzicznie.

Typologia

Typologia wywodzi się z alegorii i niekiedy łączy się z nią [List Pseudo-Barnaby].

Typologia narzędzi o tradycji górnopaleolitycznej (wiórowych) - Ostrza liściowate

Typologia amerykańskich ostrzy liściowatych została opracowana przez M. Brak jednak do tej pory zunifikowanej klasyfikacji i panuje nadal duża dowolność w zakresie typologii i nomenklatury.

Typologia temperamentu Kanta

Na temperament składa się szereg cech uwarunkowanych składem krwi (jej właściwości –krzepliwość i temperatura- decydują do jakiego typu temperamentu będzie przynależeć jednostka) Wyróżnia 4 typy temperamentu na podstawie dwóch kryteriów Energia zyciowa: sangwinik (uczucia silnew, szybkie, ale płytkie) i melancholik (uczucia powolne, długotrwałe, głębokie) Dominująca charakterystyka zachowania: choleryk (działa szybko i gwałtownie) ...

OMÓW TYPOLOGIĘ SYSTEMÓW PARTYJNYCH AUTORSTWA BLONDELA

Blondel stworzył klasyfikację systemów partyjnych w oparciu o czynnik rozmiaru partii. Obok zasadniczego kryterium, czyli liczby partii wykorzystał jeszcze relatywny rozmiar partii. Mamy do czynienia z 4-elementową typologią systemów partyjnych, tj.:

- system dwupartyjny (USA, Wielka Brytania, Australia...