TYGODNIK PETERSBURSKI, czasopismo lit.-polit.

Grabowski, współpracownik „Tygodnika" już od 1834 (O poezji narodowej), najczynniej-szy 1841—42; zbliżone do koncepcji Grabowskiego w wielu punktach poglądy głosił wcześniej sam Przecławski, występując przeciw romantyzmowi (szczególnie przeciw franc.

TYGODNIK POWSZECHNY, ilustr. czasopismo lit.-artyst. i społ.

TYGODNIK POWSZECHNY, ilustr. Jego też kierownictwu pismo (wznowione po półrocznej przerwie) zawdzięczało nawiązanie do liberalno-demokratycznych tradycji -> „Tygodnika Powsz.

TYGODNIK POWSZECHNY. Pismo ilustrowane, wszelkim gałęziom literatury, nauce, sztuce i polityce poświęcone

TYGODNIK POWSZECHNY. Pismo ilustrowane, wszelkim gałęziom literatury, nauce, sztuce i polityce poświęcone, tygodnik wyd.

TYGODNIK WARSZAWSKI. Pismo katolickie poświęcone zagadnieniom życia narodowego

TYGODNIK WARSZAWSKI. Pismo katolickie poświęcone zagadnieniom życia narodowego, tygodnik, wyd.

WARTA. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu

Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu, tygodnik wyd.

WIADOMOŚCI LITERACKIE, tygodnik kult.-lit.

WIADOMOŚCI LITERACKIE, tygodnik kult. 1930 tygodnik lit.

WIADOMOŚCI POLSKIE, POLITYCZNE I LITERACKIE, tygodnik lit. i polit.

WIADOMOŚCI POLSKIE, POLITYCZNE I LITERACKIE, tygodnik lit.

KIERUNKI. Tygodnik społeczno-kulturalny katolików

Tygodnik społeczno-kulturalny katolików, tygodnik wyd.

DZIENNIK LITERACKI, tygodnik

DZIENNIK LITERACKI, tygodnik (3 razy na tydzień 1856-58, 2 razy 1859-63) lit.

GAZETA LITERACKA, tygodnik

GAZETA LITERACKA, tygodnik poświęcony informacji bibliogr.

KALINA, ilustr. tygodnik

tygodnik (okresowo dwutygodnik) lit.

KMIOTEK, tygodnik ilustr. dla ludu

KMIOTEK, tygodnik ilustr.

KOLCE. Tygodnik humorystyczno-satyryczny ilustrowany

Tygodnik humorystyczno-satyryczny ilustrowany, czasopismo wyd.

KRAJ, tygodnik polit.-społ.

KRAJ, tygodnik polit.

LITERATURA, tygodnik społ.-lit.

LITERATURA, tygodnik społ.

MŁODOŚĆ, tygodnik społ., nauk. i lit.

MŁODOŚĆ, tygodnik społ.

MOMUS, tygodnik humoryst.

MOMUS, tygodnik humoryst.