Tworzywo

Czytaj Dalej

Tworzywa sztuczne - jakośc, zastosowanie i regulacje prawne

Należą do nich: a) lata II wojny światowej, gdy brak surowców naturalnych zmusił przemysł do szukania innych materiałów zastępczych, b) połowa lat pięćdziesiątych, kiedy Ziegler i Natta zastosowali związki metaloorganiczne w charakterze katalizatorów reakcji polimeryzacji, c) lata sześćdziesiąte, które zapisały się w produkcji tworzyw sztucznych ważnymi osiągnięciami zarówno ze względu na wprowadzenie do produkcji wielu nowych polimerów, jak również ...

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Klasyfikacja tworzyw sztucznych

Tworzywa te cechuje przestrzennie usieciowana budowa, tworząca się pod wpływem podwyższonej temperatury (tworzywa termoutwardzalne) lub czynników chemicznych (tworzywa chemoutwardzalne).

Poli(Metakrylan Metylu), tworzywa acelytowe i poliwęglany

Tworzywa acetalowe Do grupy tworzyw acetalowych (poliacetali) jest zaliczany homopolimer (poliformaldehyd) oraz kopolimer acetalowy. Pod tym względem PC przewyższa wiele tworzyw termoplastycznych.

Tworzywa sztuczne powstające w reakcjach polimeryzacji

Tworzywa termoutwardzalne przerabia się najczęściej metodą prasowania w formach, w podwyższonej temperaturze, której wysokość zależna jest od rodzaju stosowanego tworzywa.

Przemiany stanu skupienia tworzyw sztucznych.

Tworzywa utwardzalne nie przechodzą w stan ciekły, gdyż doprowadzenie ciepła powoduje wcześniejsze ich zwęglenie.

Typowe tworzywa opakowaniowe

Wyróżnia się zatem opakowania metalowe, szklane, ceramiczne, drewniane, z papieru i tektury, tkaninowe, z tworzyw sztucznych i z materiałów kompleksowych. Poszczególne warstwy utworzone są z kartonu lub papieru, aluminium i jednej lub więcej warstw tworzyw sztucznych.

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Charakterystyka wybranych tworzyw sztucznych

Stosowane są w postaci tłoczyw laminatów, tworzyw piankowych, klejów do drewna, wyrobów lakierniczych i żywic technicznych do uszlachetniania w papiernictwie, włókiennictwie i garbarstwie.

Korony na podbudowie lanej licowane tworzywami - sztucznymi

Do najważniejszych cech tej grupy materiałów należą: znacznie większa, w stosunku do tworzyw akrylowych, twardość i odporność na abrazję, dobra szczelność brzeżna, i ścisłe przyleganie licówki do metalowego podłoża korony. Od wielu lat stosowane są metody chemicznego łączenia tworzyw sztucznych z podbudową metalową.

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Postacie handlowe tworzyw sztucznych

d) Folie są to elastyczne (w temperaturze pokojowej) wyroby o ograniczonej grubości, około 0,5 mm dla tworzyw twardych i około 1 – 2 mm dla tworzyw miękkich.

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne

Najważniejszym jednak kierunkiem stosowania tworzyw sztucznych jest używanie ich w charakterze materiałów konstrukcyjnych, do wytwarzania części maszyn i urządzeń oraz przedmiotów powszechnego użytku.

Przetwótstwo tworzyw sztucznych.

Najcieńsze warstwy 15 nm otrzymujemy podczas poddawania tworzyw działaniu plazmy promieniowania ultra fioletowego lub wiązki elektronów. Te procesy stosowane są jako procesy oczyszczania tworzyw, które mają zastosowanie w szczególnie odpowiedzialnych obszarach (medycyna).

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Skład tworzyw sztucznych

d) Napełniacze, wypełniacze, obciążniki, substancje wprowadzane do tworzyw sztucznych, mieszanek gumowych, farb i in.

Wykończenia specjalne powierzchni drewna i tworzyw drzewnych

Okładziny z tworzyw sztucznych: Laminaty: Laminatami nazywamy warstwowe tworzywa otrzymywane przez utwardzenie żywic syntetycznych, wprowadzonych do włóknistych nośników, takich jak papier, tkaniny, mata z włókna szklanego itp.

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Właściwości tworzyw sztucznych

Do charakterystycznych właściwości tworzyw sztucznych zalicza się: - podstawowe właściwości fizyczne (gęstość, temperatura płynięcia polimeru, chłonność wody); - właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości przy rozciąganiu, wydłużenie przy zer waniu, wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na ściskanie, udarność, twardość, ścieralność); - właściwości cieplne (temperatura według Vicata, temperatura ugięcia ...

Tworzywa sztuczne

Oprócz węglowodorów do produkcji tworzyw używa się także licznych związków nieorganicznych.

Polimery i tworzywa sztuczne

Wiele rzeczy wykonywanych niegdyś z metalu, drewna czy innych materiałów jest obecnie produkowanych z tworzyw sztucznych. Większość tworzyw sztucznych to związ­ki chemiczne zwane polimerami.

TWORZYWO

Teilharda de Chardin {etoffe de l'univers), według którego tworzywo wszechświata ma charakter za­równo materialny, jak i duchowy (ducho-materia), przy czym ewolucja polega na stopniowej spirytualizacji materii aż po całkowite uduchowienie rzeczywistości.

Mosty metalowe licowane tworzywami sztucznymi

Jest on skutecznie zastępowany nowoczesnymi materiałami złożonymi i innymi tworzywami sztucznymi o znacznie lepszych parametrach wytrzymałościowych i walorach estetycznych (jak np.

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Otrzymywanie polimerów

Procesami przekształcania polimerów w wyroby użytkowe zajmuje się natomiast technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Tworzywa sztuczne

Nylon, jedna z nazw handlowych (od słów New York i London) włókna syntetycznego z typu tworzyw sztucznych poliamidów, produkowanego od 1938.