Trzy rozdziały

Czytaj Dalej

Trzy rozdziały

Po zwołaniu powszechnego Soboru Konstantynopolitańskiego II (553) Wigiliusz ostatecznie podpisał potępienie Trzech Rozdziałów, co doprowadziło do poważnej schi-zmy na Zachodzie, która została zażegnana dopiero około roku 689.

Trzy rozdziały i papież

Gdy go zwołano,odmówił w nim udziału, choć zapowiadano, że obrady dotyczą nie tylko Trzech rozdziałów, leczrównież innych spraw kościelnych, jak nauka Orygenesa.

TRZY PŁASZCZYZNY „DOKTORA PIOTRA”

1.  opowiadanie o realiach społeczno-ekonomicznych epoki

2.  o krzywdzie społecznej 3.  o dramatach trudnych wyborów, postaw moralno-etycznych gdzie musi zostać wybrana moralność, uczciwość lub uczucie  

Utwór ten można interpretować na wiele sposobów. Utwór prezentujący sytuację...

Trzy koncepcje naprawy rzeczywistości państwowej w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego. Jak je oceniasz?

Oto trzy programy zaprezentowane w powieści: 1. Gajowiec - dawny adorator matki Cezarego, a teraz jego opiekun - wyznaje ideę "Polski złożonej z trzech połówek".

Trzy pokolenia w "Lalce" Boleslawa Prusa

W "Lalce" Boleslwa Prusa zostaly zarysowane trzy pokolenia idealistów na tle "rozkladu" moralnego wiekszosci spoleczenstwa. Sam tytul powiesci pierwotnie mial brzmiec "Trzy pokolenia".

Trzy sposoby opracowania strategii planowania (Mintzberg)

1. Sposób przedsiębiorczy - silny przywódca podejmuje odważne, ryzykowne decyzje kierując się często intuicją i doświadczeniem.

2.Sposób dostosowawczy - reagowanie na poszczególne sytuacje w miarę ich pojawiania się, reakcje defensywne na zachowania konkurentów, dramatyczne skoki w warunkach...

Trzy elementy obsługi klienta

Serwisu przedsprzedażowego - obsługa klienta w fazie przedsprzedaży np.doradztwo techniczne, próby rozwiązania problemów klienta, udzielanie informacji;

Serwisu dostawczego - obsługa klienta podczas fazy sprzedaży, obejmujący:czas dostawy, stan przesyłki, elastyczność dostaw...

Trzy postulaty funkcjonalizmu

 

*funkcjonalnej jedności społecznej – odnosił się tylko do społ.pierwotnych.stworzony przez Malinowskiego mówił o skłonności społ.do unifikacji kulturowej w celu zaspokojenia potrzeb

*funkcjonalizmu uniwersalnego – przyjmuje się,ze wszystkie formy społ.i kulturowe mają funkcje...

Trzy elementy modelu zachowań konsumenta

Dochodu konsumenta;

Ceny, po których można nabywać poszczególne dobra;

Gustów konsumenta, pozwalające uszeregować różne kombinacje, czyli koszyki dóbr, według stopnia satysfakcji, jakiej dostarczają one konsumentowi;

Ryzyko a dochody – trzy strategie zachowań

 

Niechęć do podejmowania ryzyka – awersja inwestora względem ryzyka skłania go do oczekiwania szczególnej „premii za ryzyko” które przybierają najczęściej postać dodatkowych przychodów z tytułu podjęcia ryzykownej decyzji inwestycyjnej.

Obojętność (neutralność) względem ryzyka...

TRZY TYPY KOMUNIKOWANIA (CELE)

-  komunikowanie informacyjne  - cel: wzrost  świadomości i wiedzy indywidualnej jednostki; dzielenie ideami, wyjaśnianie, instruktaż, jak należy postępować w określonych sytuacjach; kreowanie wzajemnego porozumienia; brak intencji wpływu

-  komunikowanie perswazyjne - cel: wykształcenie nowych postaw...

ŚRODKI KOMUNIKOWANIA NA TRZY ZASADNICZE KATEGORIE

-  środki wyrażania, do których zalicza wszystkie postacie ludzkiego zachowania werbalnego i niewerbalnego, w szczególności zdolność do wydawania dźwięków, ich wysokość, siłę i barwę, czyli głos i sposób mówienia, możliwość zmiany wyrazu twarzy (mimikę, ruch brwi i oczu), ruchy rąk (gestykulację)...

TRZY REGUŁY PSYCHOLOGII PERCEPCJI

 

Reguła równowagi

    Psychologia percepcji odkryła pewne reguły organizujące spostrzeganie przez człowieka obrazu. Pierwszą z nich jest reguła równowagi. Zgodnie z tą regułą tzw. optyczny punkt centralny znajduje się w jednej trzeciej odległości od górnego krańca. Jeśli ktoś patrzy na plakat czy...

TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA ODBIORCĘ

-  wpływ w płaszczyźnie poznawczej

-  definiowanie sytuacji społecznej i konstruowanie obrazu rzeczywistości

- media stanowią ważne źródło informacji

o świecie

o  odbiorca aktywny

- problem dyslokacji, czyli jakie jest odniesienie doświadczenia medialnego do praktycznych kontekstów  życia...

TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA DZIECI

1.  WPŁYW W PŁASZCZYŹNIE POZNAWCZEJ

a)  podstawowe funkcje i.  funkcja wychowawcza – budowanie określonego systemu wartości ii.  funkcja edukacyjna – dostarczanie wiedzy iii.  funkcja budowania tożsamości

b)  zaciera się granica pomiędzy socjalizacją pierwotna a wtórną

c)  dzieci muszą być...

Trzy fazy stosunków między społeczeństwem obywatelskim i państwem w Europie w latach 1945-1990

W latach 1945-1990 stosunki między społeczeństwem obywatelskim i państwem przeszły w Europie Zachodniej przez trzy odmienne fazy.

Trzy spojrzenia na renesansową wieś w świetle utworów Kochanowskiego, Reja i Szymonowica

Jest on autorem "Rozprawy między trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem".

Trzy programy uzdrowienia Polski w "Przedwiośniu"

Gajowiec - dawny adorator matki Cezarego, a teraz jego opiekun - wyznaje ideę "Polski złożonej z trzech połówek".

Trzy nurty personalizmu

J. Maritain – holizm personalistyczny, odczytywany metafizycznie w kategoriach społecznych:

człowiek złożony jest z ciała i duszy jest osobą, rozumną i wolną,

człowiek w odniesieniu do społeczeństwa jest wartością wobec niego nadrzędną.

Mounier – wersja wybitnie społeczna...

Linia Logos - Sarx - Trzy formy chrystologii Logos - Sarx

Chrystologia typu Logos-Sarx jest zdominowana przez troskę o zachowanie jedności Chrystusa. Z pewnością Logos jest pryncypium tej jedności (Jezus Chrystus jest Logosem). Pragnie ona w Logosie zobaczyć zasadę działania i życia , zaniedbując refleksję nad elementem stworzonym, nad stroną ludzką Jezusa...