Opisz trzy podstawowe znaczenia psychologiczne słowa wartości

  W psychologii są trzy podstawowe znaczenia słowa wartość: 1) Wartość przedmiotowa – jest cechą przysługującą przedmiotowi czyjejś postawy.

Opisz Trzy - grupową teorię EBR Claytona Alderfera

  Trzygrupowa teoria EBR Claytona Alderfera Zwrócił on uwagę na trzy bazowe grupy potrzeb człowieka: Potrzeba egzystencji (E); potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa.

NOCE I DNIE, powieść M. Dąbrowskiej

NOCE I DNIE, powieść M. STAROWIEYSKA-MORSTINOWA Poprzez nasze dni i noce, w: Kalejdoskop literacki, W.

OBLICZE DNIA, dwutygodnik społ.-kult.

OBLICZE DNIA, dwutygodnik społ.

DZIEŃ

-kat okres trzech dni przed świętem Wniebowstąpienia, kiedy wyruszają z kościoła procesje do krzyża przydrożnego. Dni zimorodków, dni alkionowe, łac. Suche dni zob.

TRZY GODY. Sielanka w 5 aktach

TRZY GODY. Fabuła osnuta jest wokół perypetii uczuciowych trzech par wieśniaczych z podpuławskiej wioski, których połączenie umożliwia dobroć i hojność pańska.

TRZY JEDNOŚCI, trzy podstawowe reguły dramaturgii klasycyst.

TRZY JEDNOŚCI, trzy podstawowe reguły dramaturgii klasycyst.

TRZY MYŚLI pozostałe po śp. Henryku Ligenzie, zmarłym w Morreale 12 kwietnia 1840 roku, utwór poet. Z. Krasińskiego

TRZY MYŚLI pozostałe po śp. Składa się z trzech poematów utrzymanych w konwencji romant.

TRZY PO TRZY, pamiętnik A. Fredry

TRZY PO TRZY, pamiętnik A.

TRZY SALWY. Biuletyn poetycki, zbiorek wierszy W. Broniewskiego,

TRZY SALWY. Na gruncie wspólnych przekonań ideowych zaprezentowały się trzy odrębne indywidualności twórcze, z których Broniewski okazał się z czasem poetą najwybitniejszym.

TRZY WIESZCZBY, poemat „profetyczno-polityczny" L. Siemieńskiego

TRZY WIESZCZBY, poemat „profetyczno-polityczny" L. przedstawił Siemieński trzy obrazy: Polskę monarchiczną, moment upadku Polski szlach.

OTO DZIŚ DZIEŃ KRWI I CHWAŁY

Oto dziś dzień krwi i chwały, Oby dniem wskrzeszenia był!

Fotografia dnia roboczego

Narzędzia Na pełną fotografię dnia roboczego składają się: Arkusz obserwacyjny indywidualnej fotografii dnia pracy.

TRZY

Ta ulubiona liczba występuje w trzech parkach, trzech gracjach, trzech harpiach, księgach sybilłińskich (3x3, z których 3 się ostały), aż do. nazwała ich Trzema Królami z Kolonii, gdzie w katedrze mają się znajdować ich relikwie, a święto ich przypada 61 (Trzech Króli).

Wymień trzy przykłady postaw obywatelskich, scharakteryzuj jedną z nich

Każdy obywatel państwa demokratycznego winien być świadom możliwości, jakie daje mu ten ustrój. Dlatego też każdy powinien podejmować działania, które będą miały na celu zmianę otoczenia wokół niego. 

Najważniejsza jest dyscyplina wewnętrzna obywatela. Wymaga ona narzucenia sobie pewnych planów...

Wymień trzy dowolne zasady ustrojowe Rzeczpospolitej Polskiej i omów je

Obowiązuje także zasada współdziałania trzech władz dla dobra państwa i obywateli.

Wymień i omów trzy funkcje Sejmu i Senatu

Sejm może to czynić używając od tego następujących „narzędzi”: • wotum zaufania – jest to uchwała Sejmu wyrażająca poparcie dla rządu oraz prowadzonej przez niego polityki;  • wotum nieufności – jest to uchwała Sejmu odmawiająca poparcia dla rządu i jego polityki bądź też dla konkretnego ministra; prowadzi do dymisji rządu; wotum nieufności jest uchwalane większością bezwzględną głosów; • absolutorium – jest ...

Trzy generacje człowieka

- Prawa indywidualne, osobiste i polityczne

- Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne np.: prawo do pracy w sprawiedliwych i godnych warunkach prawo do nauki do opieki nad rodzina

- Prawa kolektywne czyli zbiorowe np.: prawo do komunikowania się prawo do pomocy humanitarnej 

Scharakteryzuj trzy etapy legitymizacji władzy politycznej według Maxa Werbera

  Max Weber wyróżnił trzy typy legitymizacji (uprawomocnienia) władzy politycznej: tradycja (władza może być akceptowana przez rządzących dlatego,że są oni przekonani, iż istnieje ona od dawna i należy niejako do naturalnego porządku rzeczy.