Mein Alltag - Mój dzień

Ich stehe um halb sieben auf.Zuerst gehe ich ins Bad und dusche.Dann mache ich Betten.Danach gehe ich in die kuche und bereite das Fruhstucke zu. Etwaum sieben Uhr Fruhstucke ich Spater packe ich meine Schulsachen.Um halb acht gehe ich los. Ich nehme den Bus.Der Bus fahrt genau um sieben Uhr siebenunddreissig ab...

Rośliny krótkiego i długiego dnia

Rośliny krótkiego dnia – rośliny u których kwitnienie wywoływane jest przez nagromadzenie form fitochromów powstających w ciemności (długie okresy ciemności, czyli długie noce pozwalają odtworzyć odpowiednie stężenie form wyjściowych barwników fitochromowych) Przykłady: tytoń, soja, chryzantemy.

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH USTAWA Z DNIA 29.8.1997 R.

Kadencja trwa 4 lata licząc od dnia złożenia ślubowania.

O ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM USTAWA Z DNIA 07.07.1994

3) Występuje o opinię właściwych organów rządowych, 4) Uzgadnia projekt planu, stosownie do jego zakresu z: a) org właściwymi według przepisów szczególnych z wojewodą, zarządem gmin sąsiednich, org wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, właściwym zarządem dróg, 5) Zawiadamia na piśmie o terminie wyłożenia projektu planu, - właścicieli, których interes prawny może być naruszony ustaleniami planu, - ...

Trzy charakterystyczne cechy współwłasności

3 cechy współwłasności:

jedność przedmiotu

wielość podmiotów

niepodzielność wspólnego prawa

Jedność przedmiotu – polega na tym, że jest nim ta sama rzecz

Wielość podmiotów – polega na tym, że wspólne prawo należy do kilku osób, a więc do co najmniej dwóch.

Niepodzielność...

Trzy aspekty polityki antyinflacyjnej w Polsce w okresie transformacji 1989 – 2000 (inflacja jako zjawisko pieniężne, jako efekt kosztowy, jako efekt inercji)

Kryteria z Maastricht gwarantujące zrównoważony rozwój to: stopa inflacji – maksymalnie 1,5 ponad przeciętnego poziomu w trzech krajach o najniższym poziomie inflacji, deficyt budżetowy – maksymalnie 3% PKB, dług publiczny – maksymalnie 60% PKB, stopa procentowa – maksymalnie 2% powyżej z średniej z trzech krajów o najniższej inflacji, kurs walutowy – utrzymany w dynamice EURO i dolara.

Kiedy trzy zmienne miary tendencji centylowej rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej są sobie równe

Trzy znane miary tendencji centralnej: modalna, mediana i wartość oczekiwana są równe gdy I miara skośności = 0.

Ograniczenia zatrudnienia pracowników w dniach świątecznych

Za pracę w niedziele i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6 w tym dniu a godziną 6 następnego dnia, chyba, że u pracodawcy została ustalona inna godzina.

Proszę wymienić co najmniej trzy założenia modelu idealnego biurokracji według Maxa Webera

Wszystkie zachowania uczestników w organizacji biurokratycznej określone są normami prawnymi. Normy te tworzą system celowo ustanowionych, abstrakcyjnych zasad regulujących działania.

Na strukturę biurokratyczną składają się pozycje podlegające bezosobowemu, prawnie ustalonemu porządkowi nastawionemu...

Scharakteryzuj i porównaj trzy koncepcje wyjaśniające rolę języka w myśleniu

Język jest warunkiem myślenia i podstawowym jego narzędziem,

*Jest to koncepcja behawiorystyczna – na przykład Watson utożsamiał myślenie z cichym mówieniem

*Koncepcja ta to szczególny przypadek obwodowej teorii myślenia (która przyjmuje, że myślenie to wykonywanie rozmaitych czynności)

*Kluczowym...

Trzy koncepcje wyjaśniające rolę jęz. w myśleniu

1.Jezyk jest warunkiem i podstawowym narzędziem myślenia( mowa wewnętrzna)

2 najpierw kształtuje się myślenie później język

3. myślenie i język początkowo rozwijają się niezależnie później zaczynają na siebie oddziałowywać i język staje się narzędziem, jednak myślenie nadal wpływa na...

Opisz trzy wybrane złudzenia percepcyjne

Gdy istnieje wyraźna rozbieżność pomiędzy tym co spostrzegamy, a rzeczywistymi faktami, doświadczenie takie określa się mianem złudzenia. W każdym przypadku same bodźce przyczyniają się do wystąpienia tego złudzenia. Dlatego są one widziane w ten sam złudny sposób przez wszystkich obserwatorów...

Wymień i scharakteryzuj trzy główne cele Wspólnej Polityki Regionalnej UE w okresie programowania 2007 - 2013

Cel 1 Konwergencja - działania mają za zadanie zwiększenie spójności najsłabiej rozwiniętych państw członkowskich i regionów przez poprawę warunków dla wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia .

Cel 2 Konkurencyjnośc regionalna i zatrudnienie - działania mają zmierzać do wzmacniania...

Trzy typy VR (wirtualnej rzeczywistości)

Istnieją trzy główne typy VR.

Czym jest „Depresja krótkiego dnia"?

„Depresja krótkiego dnia", zwana także „depresją zimową", jest spowodowana brakiem światła typowym dla miesięcy zi­mowych.

Podać przynajmniej trzy nazwy rozkładów cech i jakiego typu są to cechy

Rozkłady cech skokowych:

1. Rozkład zero – jedynkowy 

2. Rozkład dwumianowy (Bernoulliego)

3. Rozkład Poissona

Rozkłady cech ciągłych:

4. Rozkład normalny jedno i dwu wymiarowy

5. Rozkład jednostajny

Czy strategia „niskie ceny każdego dnia" jest bardziej sensowna niż strategia „cen promocyjnych"?

niskie ceny każdego dnia" nie działała właściwie. aby skutecznie zastosować strategię niskich cen każdego dnia. pcxl wpływem konkurencji, do zmiany swej strategii cenowej na niskie ceny każdego dnia.

Jak przebiega typowa funkcja produkcji? Omów podstawowe trzy fazy

 

Cały czas zwiększamy nakład czynnika produkcji

Faza I – rośnie Pc, Pp; Pk rośnie dopóki nie zacznie działać prawo malejących przychodów, wtedy (a) Pk max., potem spada;

(b) Między fazą I a fazą II osiągamy maksymalną produktywność, tzn. Pp max., a Pk = Pp;

Faza II – Pc rośnie...

Wymień trzy podstawowe zasady maksymalizacji zysku z punktu widzenia kosztów, krótkiego i długiego czasu?

 

Zasady maksymalizacji zysku

- taki poziom produkcji, przy którym utarg krańcowy = Kk

- w krótkim czasie produkcja do momentu, w którym cena >Kpz

- w długim czasie produkcja do momentu, w którym P>Kp

DYKTATOR. Prolog i cztery akty z krwawych dni 1863 r.

Prolog i cztery akty z krwawych dni 1863 r.