Poezja wobec rewolucji - Jak pokazać „dzień zapłaty”?

Niemal wszystkie przedstawienia „dnia zapłaty” w polskiej poezji rewolucyjnej są niepeł-ne, zamaskowane, wzięte w cudzysłów, przeniesione w jakiś wymiar bezpieczny: patetycznego hasła, stylizacji archaicznej czy ludowej, metafory, alegorii.

Bohaterowie "Nocy i dni" jako przedstawiciele kontrastujacych ze sobą pogladów na życie

Barbara Niechcicowa - bohaterka wzrastala w atmosferze pozytywizmu, przejela sie haslami gloszonymi przez te filozofie : prace organiczna, prace u podstaw. Pragnela sluzyc wielkim idealom, unikala tzw. prozy zycia, a tym jej fascynacjom sprzyjala atmosfera domu rodzinnego. Dom Ostrzenskich byl w Kalincu osrodkiem...

"Lalka" czy "Trzy pokolenia"? Który z tytułów uważasz za bardziej odpowiedni dla powieści B. Prusa?

Tytuł "Trzy pokolenia" wydaje się być bardziej przylegającym do treści powieści, ale też tytuł "Lalka" stał się tak bliski, że dzisiaj trudno byłoby nam zaakceptować tytuł inny, choćby bardziej odpowiedni.

Trzy kategorie ludzi wyłączonych z prawa wyborów (kryteria powszechności wyborów)

a) w wyborach nie mogą brać udziału osoby, które są niepełnoletnie. Żeby wziąć udział w wyborach trzeba być pełnoletnim;

b) w wyborach nie mogą brać udziału osoby, które są skazane na pozbawienie praw wyborczych;

c) w wyborach nie mogą brać udziału ludzie ubezwłasnowolnieni prawomocnym...

ZACHOWANIE I DZIAŁANIE POLITYCZNE - Trzy modele działania politycznego

Świadomego – przy uwzględnieniu wiedzy, wartości, uczuć i emocji podmiotu umożliwia urzeczywistnienie preferowanego celu Skutecznego – bez względu na czynniki je stymulujące i mechanizmy, według których przebiega, miarą poprawności działania jest stopień zbieżności celu i wyniku czynności (nie ważne nakłady, liczy się skuteczność)

Robert Dahl Demokracja i jej krytycy - Dahl wyróżnia trzy transformacje demokratyczne

Pierwsza demokratyczna transformacja przeprowadzona została w starożytnej Grecji. Jest to przejście od koncepcji i praktyki rządów niewielu do rządów wielu obywateli. W owym czasie jedynym do pomyślenia miejscem takiej demokracji mogło być miasto-państwo. Rządy demokratyczne, określane jako...

Przy wyborze kanału dystrybucji mamy trzy możliwości

- zorganizowanie nowego kanału dystrybucji

- adaptacja już istniejących kanałów dystrybucji

- modyfikacja istniejących kanałów dystrybucji

Tożsamość zawodowa psychologa - Trzy stany organizacji Ja wg E. H. Eriksona a tożsamość zawodowa psychologa

Erikson (1964) omawia trzy typy integracji struktury Ja, tj. Erikson trzy rodzaje kryteriów, tj.

Trzy style przywiązania

Studia nad charakterem więzi pogłębiła Mary Ainsworth, wyróżniając trzy style przywiązania.

Trzy czy cztery style przywiązania?

W literaturze przedmiotu najpowszechniejsze są, wymienione powyżej, trzy typy przywiązania opracowane przez Ainsworth. Bartholomew i Horowitz sugerują, iż trafniejszym byłoby wyróżnienie czterech, a nie trzech typów przywiązania u dorosłych.

Trzy zadania edukacji – trzy zadania dla nauczyciela

Mamy zatem trzy ważne zadania dla nauczyciela u progu edukacji szkolnej dziecka: konstruowanie ofert edukacyjnych czyli programów oddziaływań promujących określone, cenione społecznie wartości, spójnych z tymi wartościami, respektujących prawidłowości rozwoju jednostki, grupy i społeczeństwa jako całości i uwzględniających kontekst życia dzieci, do których są adresowane – psychologia wychowania dostarcza wiedzy służącej ...

Trzy idee rozumu w węższym znaczeniu

Podejmując problem, czy możliwa jest metafizyka (tradycyjna) jako nauka, Kant dokonuje krytycznej analizy tych trzech idei.

Śmierć dziecięcej naiwności może pociągać za sobą trzy możliwości

jej metamorfozę

nihilizm i rozpacz

świadomość dojrzałą, tragiczną

Można dostrzec poznawczy sens transcendowania – wykraczania poza historię, chrześcijaństwo, moralność – podobnie sens niesie przewartościowanie wszystkich wartości, czy koncepcji wiecznych nawrotów. W tym...

Trzy modele stosunków miedzy mediami, ich właścicielami a władzą: model pluralistyczny, masowy i hegemoniczny

Trzy modele relacji mediów-władzy-społeczeństwa: Pluralistyczny: publiczność jest podmiotem najwyższej wagi, media jako przedmiot mają informować, docierać, dawać komplet informacji dotyczącej danej sprawy, tzw.

WSKAŻ TRZY KRYTERIA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH WYODRĘBNIA SIĘ TZW. RODZINY PARTII POLITYCZNYCH

kryterium genetyczne – używając tego kryterium do wyodrębnienia określonej rodziny partii odnosić się będziemy do podobieństw pomiędzy partiami, które ukształtowane zostały przez zbliżone warunki ich powstawania, a dokładniej procesu ich instytucjonalizacji. Do takich warunków środowiskowych...

Trzy „czyste” typy kultury politycznej

+ trzy konfiguracje kultur pośrednich: partycypacyjno-poddańczą, partycypacyjno-zaściankową i poddańczo-zaściankową.

Trzy wymiary władzy

władza polityczna (w znaczeniu węższym), należąca do partii, która zwyciężyła w wyborach lub jest członkiem koalicji rządowej

władza państwowa, która przysługuje wskazanemu konstytucyjnie podmiotowi, którego zakres społeczny określają normy prawne

władza publiczna, będąca...

Unia Gospodarcza i Walutowa - Trzy etapy budowy unii gospodarczej i walutowej

Pierwszy etap rozpoczęto 1 lipca 1990 r. i zakładał on:

całkowitą swobodę kapitału w ramach UE (zniesienie kontroli wymiany walutowej);

zwiększenie środków przekazywanych w celu zlikwidowania różnic pomiędzy poszczególnymi regionami Europy (fundusze strukturalne);

zbliżenie...

Trzy środki pokojowego rozwiązywania sporów - Dyplomatyczne

rokowania

dobre usługi ( polegają na udziale państwa , wybitnego polityka, organizacji m.nar. które nie uczestniczą w sporze a jedynie doprowadzają do stołu obrad i na tym kończą swoją działalność. W rezolucjach ONZ jest zachęta do podejmowania dobrych usług, zaś Karta Narodów...

Trzy środki pokojowego rozwiązywania sporów - Eksperckie, koncyliacyjne

( są to też środki pokojowego rozwiązywania sporów o cechach eksperckich i pojednawczych. Koncyliacja załatwia spory przy pomocy powołanych przez strony specjalnych lub ad hoc organów.

 Komisja Koncyliacyjna ustala stan faktyczny sporu i przedstawia właściwe propozycje jego rozwiązania ( krok do przodu...