Ryzyko a dochody – trzy strategie zachowań

 

Niechęć do podejmowania ryzyka – awersja inwestora względem ryzyka skłania go do oczekiwania szczególnej „premii za ryzyko” które przybierają najczęściej postać dodatkowych przychodów z tytułu podjęcia ryzykownej decyzji inwestycyjnej.

Obojętność (neutralność) względem ryzyka...

TRZY TYPY KOMUNIKOWANIA (CELE)

-  komunikowanie informacyjne  - cel: wzrost  świadomości i wiedzy indywidualnej jednostki; dzielenie ideami, wyjaśnianie, instruktaż, jak należy postępować w określonych sytuacjach; kreowanie wzajemnego porozumienia; brak intencji wpływu

-  komunikowanie perswazyjne - cel: wykształcenie nowych postaw...

ŚRODKI KOMUNIKOWANIA NA TRZY ZASADNICZE KATEGORIE

-  środki wyrażania, do których zalicza wszystkie postacie ludzkiego zachowania werbalnego i niewerbalnego, w szczególności zdolność do wydawania dźwięków, ich wysokość, siłę i barwę, czyli głos i sposób mówienia, możliwość zmiany wyrazu twarzy (mimikę, ruch brwi i oczu), ruchy rąk (gestykulację)...

TRZY REGUŁY PSYCHOLOGII PERCEPCJI

Należy zatem uwzględnić fakt, że oczy czytelnika tylko przez chwilę błądzą po stronie gazety i istotne jest, by podczas owego błądzenia spotkały to, co w reklamie jest najważniejsze.

TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA ODBIORCĘ

-  wpływ w płaszczyźnie poznawczej

-  definiowanie sytuacji społecznej i konstruowanie obrazu rzeczywistości

- media stanowią ważne źródło informacji

o świecie

o  odbiorca aktywny

- problem dyslokacji, czyli jakie jest odniesienie doświadczenia medialnego do praktycznych kontekstów  życia...

TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA DZIECI

1.  WPŁYW W PŁASZCZYŹNIE POZNAWCZEJ

a)  podstawowe funkcje i.  funkcja wychowawcza – budowanie określonego systemu wartości ii.  funkcja edukacyjna – dostarczanie wiedzy iii.  funkcja budowania tożsamości

b)  zaciera się granica pomiędzy socjalizacją pierwotna a wtórną

c)  dzieci muszą być...

Trzy fazy stosunków między społeczeństwem obywatelskim i państwem w Europie w latach 1945-1990

W latach 1945-1990 stosunki między społeczeństwem obywatelskim i państwem przeszły w Europie Zachodniej przez trzy odmienne fazy.

Trzy spojrzenia na renesansową wieś w świetle utworów Kochanowskiego, Reja i Szymonowica

Jest on autorem "Rozprawy między trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem". Mówi, że na stu urzędników, jeden jest sprawiedliwy i nieprzekupny. Okazuje się, że chłopa ciągną wszyscy: Urzędnik, Wójt, Pleban.

Trzy programy uzdrowienia Polski w "Przedwiośniu"

Gajowiec - dawny adorator matki Cezarego, a teraz jego opiekun - wyznaje ideę "Polski złożonej z trzech połówek".

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Dzień na Harmenzach"

po trzech latach i trzech miesiącach od chwili aresztowania, - Borowski należy do tej nielicznej grupy "pokolenia Kolumbów", którzy ocaleli; przeżył wojnę i obóz, nie zginął jak wielu jego rówieśników, ale nie wiadomo, czy jego samobójcza śmierć (w 1951 r.

Trzy nurty personalizmu

J. Maritain – holizm personalistyczny, odczytywany metafizycznie w kategoriach społecznych:

człowiek złożony jest z ciała i duszy jest osobą, rozumną i wolną,

człowiek w odniesieniu do społeczeństwa jest wartością wobec niego nadrzędną.

Mounier – wersja wybitnie społeczna...

Dodatkowe dni wolne od pracy

ustawowe dni wolne od pracy) występują również dodatkowe dni wolne od pracy, ustalone przez pracodawcę, których liczba nie może być mniejsza od 39 (w kwartale nie mniej niż 9). W prawie pracy są on uznawane za dni robocze, ale nie wlicza się ich do urlopów pracowniczych.

Linia Logos - Sarx - Trzy formy chrystologii Logos - Sarx

Chrystologia typu Logos-Sarx jest zdominowana przez troskę o zachowanie jedności Chrystusa. Z pewnością Logos jest pryncypium tej jedności (Jezus Chrystus jest Logosem). Pragnie ona w Logosie zobaczyć zasadę działania i życia , zaniedbując refleksję nad elementem stworzonym, nad stroną ludzką Jezusa...

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja historyczna

Tradycyjna apologetyka trzy dni pojmowała jako odległość czasową między śmiercią Chrystusa w Wielki Piątek a Jego zmartwychwstaniem w poranek wielkanocnym.

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja mitologiczna

trzy hipotezy mitologiczne dotyczące pochodzenia formuły „dnia trzeciego”: mity babilońskie związane ze święceniem niedzieli (dzień słońca – bóstwa solarne), a powstaniem formuły (podobieństwo Jezusa do słońca czczonego w kultach solarnych) mity o bóstwach umierających i powracających do życia Dokładna analiza źródeł wykazała, że wnioski o genetycznej zależności chrześcijańskiej formuły ...

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja antropologiczna

Ta hipoteza jest związana z poglądami dotyczącymi losów duszy po śmierci człowieka oraz tradycję ówczesnej gościnności, w których czas trzech dni odgrywał szczególną rolę.

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja egzegetyczna

Księga Jonasza i epizod trzech dni we wnętrznościach ryby.

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja historiozbawcza

Oznacza ona, że trzeciego dnia nastąpiło ostatecznie zbawienie przynoszące ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Bóg przez swoje miłosierdzie „dnia trzeciego” zmienia bieg historii, dzięki czemu nastaje czas zbawienia, życia i zwycięstwa.

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

Od zarania dziejów aż po współczesne nam dni człowiek ingeruje z całą swą mocą w postępujący nieustannie rozwój świata.

Poezja wobec religii - Trzy spojrzenia

W Dwudziestoleciu nikt nie miał podstaw, by stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, iż jedna z trzech wyróżnionych tu postaw (religijna, areligijna lub antyreligijna) zdecydowaniegóruje nad pozostałymi.