Trzeci kierunek

Czytaj Dalej

WARTOŚCI, SENS ŻYCIA , CEL ISTNIENIA - JAKIE WSKAZÓWKI W TYM KIERUNKU DAJE CZŁOWIEKOWI KOŃCA XX WIEKU LITERATURA ?

WARTOŚCI, SENS ŻYCIA , CEL ISTNIENIA - JAKIE WSKAZÓWKI W TYMKIERUNKU DAJE CZŁOWIEKOWI KOŃCA XX WIEKU LITERATURY ?

KIERUNKI ARTYSTYCZNE - NATURALIZM

Jego twórcą był Emil Zola. Utwory jego nawiązywały do komedii ludzkiej Balzaka. Zalecenia teoretyczne naturalizmu zawarł on w przedmowie do utworu pt. „Teresa Raquin”:

1.  biologizm

a) utożsamianie społeczeństwa z organizmem żywej istoty

b) pojmowanie człowieka jako cząstki natury, człowiek...

KIERUNKI ARTYSTYCZNE - IMPRESJONIZM

Najpełniej wyrażony został w malarstwie. Nazwa francuska od tytułu obrazu Moneta „Wschód słońca. Impresja”. Inni przedstawiciele to Manet, Renoir, Cezanne. W Polsce byli to głównie Wyczółkowski, Fałat, Pankiewicz, Boznańska. Zerwał on  z pierwszeństwem tematów historycznych. Centrum zainteresowania był...

KIERUNKI ARTYSTYCZNE - SYMBOLIZM

Był wykorzystywany głównie w plastyce. Głoszono, że dzieło artystyczne ma ukazywać problemy duchowe człowieka. Te sfery ludzkich problemów nierozwiązywalnych drogą intelektualną. Nawiązanie do intuizmu.

Tematem była abstrakcja, niepoznane, tajemnicze. Środek artystyczny to symbol (przedmiot, sytuacja...

KIERUNKI W LITERATURZE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO

Największe zmiany zaszły w poezji i prozie. Na kształt miały wpływ tendencje psychologiczne. Sztuka wymagała aby zobaczyć świat inaczej, subiektywnie, zgodnie z własnym indywidualnym odczuciem. Sztuka XX lecia była sztuką rewolucyjną. Sztuką jest wszystko co wyraża uczucie lub widzenie indywidualne...

KIERUNKI W LITERATURZE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - MARSEL PROUST

„W poszukiwaniu straconego czasu”

Obraz świata postrzegany przez autora, osobisty. Prezentacja czasów i ludzi wolnych od trosk, arystokracji oddanych zabawom i miłostkom.

−  analiza psychologiczna

−  zaburzenie chronologii

−  nawarstwiające się wspomnienia, refleksje

−  narracja „głąb czasu poprzez...

KIERUNKI W LITERATURZE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - JAMES JOYCE

„Ulisses”

Wydarzenia w tym samym czasie dotyczące wielu ludzi. Akcja rozgrywa się w ciągu kilkunastu godzin. Te same wydarzenia widziane przez wiele osób.

−  symultaniczność (jednoczesność wydarzeń)

−  monolog wewnętrzny bohatera

−  rezygnacja z uporządkowanych...

KIERUNKI W LITERATURZE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - FRANZ KAFKA

−  skrajny subiektywizm

−  opisywał koszmar i udrękę człowieka wobec niepoznanego świata

−  wnikliwy, psychiczny obraz człowieka nieprzystosowanego do życia

−  świat tajemniczy, niepoznawalny

−  rzeczywistość z pogranicza snu i jawy

KIERUNKI W LITERATURZE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - PROZA PSYCHOLOGICZNA

•  Andre Gide - „Fałszerze”, „Losy Watykanu”

>

•  Aldous Huxley - „Kontrapunkt”

>

−  szczególna prezentacja wewnętrznych przeżyć

−  odrzucenie wszystkiego co krępuje jednostkę

KIERUNKI W LITERATURZE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - SAGI RODZINNE

•  Tomasz Mann - „Buddenbrookowie”

−  prezentacja w realistyczny sposób krytycznego obrazu całej epoki

−  proces polityczno-społeczny zaprezentowany na przestrzeni wielu lat

−  narrator prezentował ten proces na przykładzie rodziny, opisując dzieje poszczególnych jej...

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO

Istnieje wiele kierunków artystycznych. Wszystkie nowe poprzedzone były teoretycznymi programami w formie manifestów i deklaracji.

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - EKSPRESJONIZM

Rozkwit w latach 1910-25. Pojawił się w epoce poprzedniej, lecz dopiero teraz doszedł do głosu.

−  siła i gwałtowność wyrazu

−  deformacja obrazu rzeczywistości

−  sztuka miała wywoływać wstrząs u odbiorcy, miała być krzykiem duszy

−  nie powinna naśladowywać świata

−  dążenia do wyrażania...

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - FUTURYZM (SKRAJNA AWANGARDA)

Twórcą jest Filippo Marinetti. W 1909r. ogłosił swój I manifest pt. „Futuryzm”

−  pochwała energii

−  odrzucenie przeszłości, patrzenie tylko w przyszłość

−  pogarda dla dotychczasowych wartości

−  fascynacja tym co nowe, cywilizacją, urbanizmem

−  żądanie nowej estetyki, nowego ideału piękna...

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - DADAIZM (SKRAJNY FUTURYZM)

Nie rozwinął się w Polsce (wojna była okazją do odzyskania niepodległości - nie była dla Polaków absurdem)

−  negowanie wszystkiego

−  wykpienie tego co było dotychczas wartością

−  odrzucenie ograniczeń składni, ortografii, gramatyki, interpunkcji - znamienie wolności absolutnej „Bełkot...

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - SURREALIZM (ROZWINIĘCIE DADAIZMU)

„Manifest surrealistyczny” - Andre Breton

−  wyzwolenie sztuki z rozumu

−  utwór artystyczny to wytwór ludzkiej wyobraźni bez udziału jego autora, miał być wytworem podświadomości

−  dzieła sztuki to zapis wyobraźni

−  utwory z pogranicza snu i jawy, operujące obrazami, nie powinny być interpretowane...

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - NEOKLASYCYZM

−  łączy klasyczną tradycję literacką i poezję symbolistów

−  Paul Valery wnosił do poezji pierwiastek intelektualny

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - NURT POEZJI CZYSTEJ

−  autorem był ksiądz Henryk Bremond −  poezja jest poza granicami sensu −  nie nazywa niczego −  jest odzwierciedleniem wrażliwości, uczuć −  doświadczenie mistyczne   Wszystkie kierunki mają wspólne cechy: 1.

Zasadnicze kierunki współczesnej poezji. Ulubiony poeta.

Przedstawiłem tak dokładnie (w miarę moich skromnych możliwości) wszystkie te kierunki, chociaż żaden z nich nie istniał w czystej formie dłużej niż kilkanaście lat, a dzisiaj praktycznie nie ma już poetów piszących w którymś z tych stylów.

Kierunki artystyczne w okresie Mlodej Polski

Impresjonizm - zadaniem sztuki jest przedstawienie przelotnych wrazen, gdyz nie ma mozliwosci dotarcia do obiektywnej prawdy o rzeczywistosci, a poznawanie swiata ogranicza sie do subiektywnych, przypadkowych odczuc napotkanych zjawisk; stad w obrazach impresjonistów swiadome zacieranie konturów malowanych...

Kierunki filozoficzne okresu Dwudziestolecia

Pragmatyzm - kierunek ten powstal w Ameryce pod koniec XIX wieku, a jego twórca byl filozof i psycholog William James; postulowal on praktyczny sposób myslenia i dzialania, stosowanie metody krytycznego rozsadku i nauk doswiadczalnych; haslem pragmatystów bylo zblizenie filozofii do zycia oraz uzaleznienie prawdziwosci twierdzen od ich praktycznych skutków; poznanie ludzkie ma charakter czysto praktyczny, nie chodzi wiec w tym procesie o obiektywne zblizenie ...