Trybunał

Trybunał

Czytaj Dalej

Trybunał Konstytucyjny

Istota kontroli konstytucjonalności w Polsce Kontrola konstytucyjności prawa jest logicznym następstwem obowiązku zgodności całego hierarchicznie zbudowanego systemu prawa w państwie z Ustawą zasadniczą. Bez względu na różnice ustrojów poszczególnych państw, kontrola konstytucyjności prawa realizowana może być w formie kontroli politycznej bądź w formie kontroli sądowej. Kontrola polityczna dokonywana jest na podstawie kryteriów celowościowych, bez zachowania ...

Kompetencje głównych instytucji UE – rady europejskiej, parlamentu europejskiego, rady, komisji, trybunału sprawiedliwości oraz trybunału obrachunkowego

SPIS TREŚCI: 1. Rada Europejska. 2. Parlament Europejski 3. Rada Unii Europejskiej 4. Komisja Europejska 5. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 6. Trybunał Obrachunkowy 7. Literatura 1.Rada Europejska. Rada Europejska odgrywa najważniejszą rolę w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej. Jest instytucją , która kontynuuje konferencje szefów państw rządów Wspólnoty. Rada stanowi miejsce spotkań głównych „aktorów” europejskiej sceny: prezydentów Francji ...

Trybunał Konstytucyjny

Kontrola konstytucyjności prawa jest następstwem obowiązku zgodności całego hierarchicznie zbudowanego systemu prawa z Ustawą zasadniczą.

Do polskiego systemu prawa Trybunał Konstytucyjny wprowadzony został ustawą z 26 marca 1982r. o zmianie Konstytucji PRL. Jednak sama ta nowela nie wystarczyła, by...

JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY TRYBUNAŁEM STANU A TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM

Trybunał Konstytucyjny jest organem państwowym powołanych do ochrony tak zwanej konstytucyjności, to znaczy zgodność ustaw i innych aktów tworzących system polskiego prawa z konstytucją, a także do wykonywania niektórych innych, związanych z tych zadań.

W szczególność Trybunał Konstytucyjny orzeka w...

POKOJOWE ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Międzynarodowy trybunał sprawiedliwości - Postępowanie przed MTS

Postępowanie to składa się z dwóch części:

-pisemnej

-ustnej

-w toku postępowania pisemnego strony przedkładają trybunałowi memoriały, kontrmemoriały i w razie potrzeby repliki, akty i dokumenty dla poparcia swego stanowiska

-doręczenie za pośrednictwem sekretarza trybunału

-rozprawa przed...

Trybunał konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny Trybunał konstytucyjny jest organem państwowym powołanym do ochrony tak zwanej konstytucyjności prawa. Trybunał Konstytucyjny orzeka w następujących sprawach: — zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją — zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w ustawie, zgodności przepisów wydanych przez centralne organy państwowe z konstytucją, — zgodności z konstytucją ...

Pozycja ustrojowa i funkcje trybunału konstytucyjnego

Występuje podział i równowaga władzy ustawodawczej sprawowanej przez Sejm i Senat wykonawcza należy do prezydenta.

Funkcje Trybunału:

- kontrola konstytucyjności i legalności prawa polega na zbadaniu zgodności: umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie z...

TRYBUNAŁ

W dawnej Polsce sąd szlachecki najwyższej (drugiej) instancji, utworzony w Koronie w 1578, a w 1581 na Litwie; rozpatrywał apelacje od wyroków sądów ziemskich, grodzkich i podkomorskich w sprawach karnych i cywilnych. Sąd, kolegium sądowe, organ powołany do wymierzania sprawiedliwości, rozstrzygania sporów...

MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI (organizacja, funkcje)

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości to organ sądowy ONZ. Status MTS stanowi integralną część Karty NZ.

Trybunał składa się z 15 sędziów niezawisłych, wybieranych na 9 lat przez ZO oraz RB z listy osób wyznaczonych przez grupy narodowe Stałego Trybunału Rozjemczego. Co 3 lata następuje...

Prawa człowieka, konwencja genewska, Trybunał Sprawiedliwości w Hadze a łamanie konstytucji.

Życie człowieka jest jedną z najważniejszych wartości naszego świata. Jest dla nas wszystkich najcenniejszym darem i zarazem przesłaniem. Z dnia na dzień rodzą się nowe osoby na całym świcie. Nasza populacja sięga 6 mlr. Ludzi. Cały cykl opiera się na tym, że wszyscy umierają, aby naszej planety starczyło dla następnych pokoleń. Niewątpliwie życie ludzkie stanowi dla nas wszystkich ciekawą zagadkę. W ciągu dziejów całej historii spotykamy się z różnymi formami ...

Trybunał Stanu

Odpowiedzialność konstytucyjna jest jedną z podstawowych gwarancji praworządności w demokratycznym państwie prawnym. Odpowiedzialność konstytucyjna ma w Polsce długą tradycją, sięgającą Konstytucji 3 Maja, ale w dziejach najnowszych instytucja ta przywrócona została na podstawie ustawy z 26 marca...

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

 

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest głównym organem sądowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trybunał działa według załączonego Statutu, który opiera się na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i stanowi integralną część niniejszej Karty.

Artykuł...

Skład i organy Trybunału Konstytucyjnego

Art. 194.

1). TK składa się z 15 sędziów, wybieranych przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą.

Sędzią może zostać osoba, która posiada kwalifikacji do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, lub sędziego NSA. Oznacza to wymaganie przynajmniej 10-cio letniego...

Europejski Trybunał Sprawiedliwości i pytanie prejudycjalne

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, z siedzibą w Luksemburgu, składa się z 27 sędziów (po jednym z każdego państwa członkowskiego) oraz ośmiu rzeczników generalnych (Attorneys General). Sędziowie są wyznaczani za wspólnym porozumieniem rządów państw członkowskich, na okres sześciu lat. Po tym okresie, mogą zostać wyznaczeni na dodatkowy jeden lub dwa okresy trzyletnie. Rzecznicy generalni mają za zadanie wspomaganie Trybunału Sprawiedliwości,

Trybunał Stanu

 

Został powołany do określenia tzw. odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe. Powoływany jest przez Sejm i podejmuje czynności sądowe na jego zlecenie.

Odpowiedzialność konstytucyjna obejmuje czyny sprzeczne z prawem, ale nie będące przestępstwami...

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Charakterystyka

''

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) powstał na mocy Traktatu paryskiego z 1951r. ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, jako jeden z organów tej Wspólnoty.

Na mocy postanowień konwencji w sprawie niektórych instytucji wspólnych dla trzech Wspólnot z 1957r., stał...

Trybunał Konstytucyjny

Trybunałowi Konstytucyjnemu poświecone sa art.188-197 oraz ustawa z 1 sierpnia 1997r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Konstytucja poszerzyła kompetencje Trybunału o prawo orzekania o zgodności z Konstytucją umów międzynarodowych, wprowadziła powszechną skargę konstytucyjną. Trybunał uzyskał prawo...

ZNACZENIE WYROKU EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W POLSKIM PROCESIE KARNYM

Podstawa wznowienia wskazana w art. 540 § 3 k.p.k. wiąże się z kolei m.in. z ratyfikacją przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i przyjęciem możliwości występowania obywateli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, którego wyroki są wiążące dla państwa. Od 1992 r...

Do czego został powołany Trybunał Stanu i za co się przed nim odpowiada? Jakie może wnieść kary i kto może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania?

 

Trybunał Stanu to szczególny organ powołany do sądzenia prezydenta i najwyższych urzędników państwowych w razie zdrady stanu, naruszenia konstytucji i ustaw lub dopuszczenia się przestępstw w związku z urzędowaniem. Członków trybunału wybiera Sejm na czas trwania swojej kadencji. Przewodniczącym...

Trybunał Konstytucyjny

 

Jest organem państwowym powołanym do ochrony tzw. konstytucyjności prawa, tzn. zgodności ustaw i innych aktów tworzących system polskiego prawa z konstytucją, a także do wykonywania innych związanych z tym zadań.

Trybunał konstytucyjny orzeka w następujących sprawach:

Zgodności ustaw i umów...