Trwałość

Czytaj Dalej

Trwałość maszyny i wskaźniki trwałości

Teoria trwałości maszyn i urządzeń obejmuje: - ustalenie granic trwałości, racjonalnych ze względów technicznych i ekonomicznych, - opracowanie metod badań eksploatacji maszyn i urządzeń, - badanie warunków eksploatacji, - określenie stopnia wykorzystania, - określenie zależności między trwałością a okresem użytkowania, - opracowywanie sposobów rozpoznawania przyczyn uszkodzeń, - opracowywanie metod badań w zakresie trwałości maszyn, opracowywanie obiektywnych ...

Zagadnienie trwałości aktu administracyjnego (w czasie)

Dotyczy ono tego czy akt niewadliwy ma moc trwania czasowo nieograniczoną, czy też może być cofnięty lub zniesiony jednostronnie przez organ administracji publicznej, a jeśli tak – to pod jakimi warunkami i w dowolnym czasie. Zagadnienie to jest szczególnie ważne w odniesieniu do aktów przyznających...

Akt administracyjny (zagadnienie trwałości)

Trwałość aktu administracyjnego lub jego odwołalność może być określana w przepisach ustawy, które stanowią o wydawaniu aktów w danej dziedzinie. Z zagadnieniem trwałości aktu administracyjnego łączy się wyrażenie „prawomocność”. Przez wyrażenie „prawomocność” nauka prawa administracyjnego...

Ochrona trwałości stosunków pracy

Ochrona trwałości stosunku pracy. Nie można wypowiedzieć umowy w trakcie:

urlopy – niezależnie od jego rodzaju

w trakcie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres upoważniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (chorobowe, zasiłek z...

Ochrona trwałości stosunku pracy pracownicy ciężarnej

Rzeczywistą gwarancją uprawnień związanych z macierzyństwem jest trwałość stosunku pracy. Wzmacniają ją ograniczenia w zakresie rozwiązywania z pracownicą umowy o pracę za wypowiedzeniem i w trybie natychmiastowym.

Z żadnej ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy nie korzysta pracownica ciężarna...

Poznaj siebie, by poznać największe zagrożenie dla trwałości związków małżeńskich i partnerskich.

Minął wiek XX i rozpoczęliśmy swe uczestnictwo w świecie wieku XXI. Jest to okazja aby zastanowić się jak potoczą się losy ludzi i świata w stuleciu którego jesteśmy uczestnikiem. Na tym tle chcę zwrócić uwagę na ten "segment życia społecznego", jakim jest rodzina w Polsce wraz ze swą podstawową instytucją - małżeństwem. W okresie minionych sześćdziesięciu lat rodziny polskie uległy znacznym, istotnym przeobrażeniom. Przeszły ewolucję od tradycyjnej rodziny ...

Trwałość kamienia

Zdolność do trwałego utrzymywania swych cech i funkcji (walorów użytkowych) oraz odporności na zniszczenia lub uszkodzenie; miarą trwałości jest czas niezawodnego użytkowania.

Pokrewieństwo - Trwałość więzów rodzinnych

Dlaczego wzory rodzinne utrzymują się w rozszerzeniach, o których mówiliśmy, nie tylko w terminologii, lecz także w pewnej fikcji prawnej,  tradycji totemicznej i cha-rakterze różnych reguł? [...]

W małych społecznościach tubylców — gdzie wszystkie stosunki społeczne są bezpośrednie i osobiste, gdzie...

Zasada trwałości decyzji administracyjnych

Dotyczy jej art. 16 § 1. Celem tej zasady jest ochrona praw nabytych przez strony na mocy decyzji ostatecznych. Poprzez decyzję ostateczną rozumieć należy:

decyzję wydaną przez organ I instancji bez odwołania w określonym terminie;

decyzję wydaną przez organ odwoławczy;

decyzję wydaną...

Trwałość aktu administracyjnego

Lub jego odwołalność może być określona w przepisach prawnych, które stanowią o wydaniu aktów w danej dziedzinie.

Wyróżniamy akty adm. o prawomocności formalnej i materialnej

Prawomocność formalna-jest to niezaskarżalność aktu administracyjnego polegająca na tym, że strona nie może powodować...

DECYZJA O ZABEZPIECZENIU (trwałość decyzji o zabezpieczeniu)

Art. 33§4 ordynacji: w toku postępowania lub kontroli podatkowej, organ podatkowy na podstawie posiadanych danych co do wysokości podstawy opodatkowania określa w drodze decyzji o zabezpieczeniu:

Przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego, jeżeli zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji...

Trwałość regionalnego zróżnicowania zyskowności

Stopę zysku uważa się za bardzo czuły barometr żywotności przedsiębiorstw i gałęzi gospodarki. Zdawać by się więc mogło, że inaczej niż w przypadku względnie trwałego systemu osadniczego stopa zysku wykaże większą zmienność regionalną, reagując na wahania koniunkturalne i przekształcenia...