Rozwojowa teoria sytuacji trudnych M. Tyszkowej

wzrostem zdolności do przezwyciężania trudności, jak też coraz lepszą kontrolą emocjonalną.

Teoria sytuacji trudnych T. Tomaszewskiego

Najbardziej typowe sytuacje trudne: zadanie ponad siły, zadanie złożone o zmiennej i niejasnej strukturze w zmiennych warunkach, przeszkody, konflikty i naciski najważniejsze sytuacje trudne: deprywacji, przeciążenia, zagrożenia i utrudnienia.

Jakie rodzaje sytuacji zaliczamy do sytuacji trudnych i jaki mają one wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka?

Odporność na stres oraz sposób reagowania w sytuacjach trudnych zmieniają się wraz z rozwojem dziecka (Tyszkowa 1972).

HOSPITALIZACJA JAKO'SYTUACJA TRUDNA

Oddziaływanie choroby na stan psychiczny pacjenta zależy od jego osobowości, oceny poznawczej oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W literaturze przedmiotu choroba jako sytuacja trudna, stresowa najczęściej jest rozpatrywana w ujęciu koncepcji stresu R.

Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Rozważania o bohaterach literackich dokonujących trudnego wyboru postawy życiowej

Jest to trudny wybór, godzien podziwu i szacunku, tym bardziej że okupiony walką wewnętrzną, rozdarciem serca, rozpaczą i tęsknotą za miłością. Trudno znaleźć bohatera pozytywnego, który sam byłby szczęśliwy.

Miłość trudna

Miłość trudna - Miłość trudna to nie tyle uczucie nie odwzajemnione i nieszczęśliwe, co skomplikowane, pełne uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Ich trudna miłość to nie tylko ścieranie się dwóch osobowości i poglądów, to także walka o zachowanie własnego ja.

Sytuacja trudna - rodzaje sytuacji trudnych

utrudnienia - to sytuacja, gdzie w trakcie wykonywania normalnej czynności zachodzą nieoczekiwane okoliczności, które dezorganizują nam to zachowanie, 5) konflikt - jako sytuacja trudna – zachodzi sprzeczność interesów zaangażowanych stron.

Odporność psychiczna na sytuacje trudne

Pozytywne elementy osobowości zapewniające odporność na sytuacje trudne: wysoki poziom aspiracji i celów życiowych, poczucie więzi z innymi, poczucie akceptacji przez innych, na sytuację trudną uodparnia człowieka światopogląd i obraz świata, przekonania i normy moralne z którymi człowiek żyje, a także cały proces socjalizacji (wychowania) człowieka.

Dom Samotnej Matki - miejscem odnalezienia się kobiet w sytuacji trudnej. Samotne macierzyństwo - problemy rodziny niepełnej

Rodziny niepełne napotykają na liczne trudności wynikające z braku warunków do zaspakajania szeregu potrzep indywidualnych. Trudności finansowe tych rodzin spowodowane są często nieuregulowaną sytuacją prawną, nieregularnie otrzymywane alimenty, lub niskimi dochodami samotnych matek.

Recenzja artykułu "trudne dziecko-trudne wyzwanie"

Artykuł „ Trudne dziecko-trudne wyzwanie” Wychowanie w przedszkolu nr 4/2005 Autorka, Alicja Buglińska, aby bliżej zapoznać się z tym zagadnieniem przeprowadziła warsztaty, których celem było: dokonywanie diagnozy i poznanie mechanizmów powstania trudności, poznania sposobów pracy z dzieckiem, kiedy trudności wynikają z charakteru dziecka, osoby dorosłej lub zachodzących relacji pomiędzy nimi.

Choroba jako sytuacja trudna - typy reakcji oraz ich wpływ na stan psychiczny człowieka

Życie w depresji jest ciężkie, wie to każdy, kto chociaż raz był w trudnej sytuacji. W chorobie rozumianej jako powszechny fakt, trudna sytuacja jest źródłem nowych doświadczeń w życiu chorującego człowieka.

Proces radzenia sobie w sytuacji trudnej. Omów kontrowersje na podstawie wybranej koncepcji

  Według Lazarusa i Folkmana radzenie sobie w sytuacji trudnej, czyli indukującej stres to dynamiczna relacja pomiędzy człowiekiem a otoczeniem, która to relacja oceniana jest przez jednostkę jako wymagająca wysiłku adaptacyjnego lub przekraczająca możliwości sprostania jej ( sytuacja trudna ).

Sytuacja trudna

Trudności wynikające z dwóch pierwszych źródeł określa się zwykle jako obiektywne, trudności zaś związane z trzecim źródłem jako subiektywne. , z której trudno jest znaleźć rozwiązanie i utrzymująca się przez dłuższy czas działa stresująco.

Przykłady adaptacji roślin do trudnych warunków życia

Roślinami, które mają największe zdolności do przetrwania w trudnych warunkach są porosty.

Nauczając, trzeba umieć pogodzić troskę o wyrabianie automatyzmów z zadaniem rozbudzania umysłów, a jest to synteza niezmiernie trudna

„…Nauczając, trzeba umieć pogodzić troskę o wyrabianie automatyzmów z zadaniem rozbudzania umysłów, a jest to synteza niezmiernie trudna…” Nauczanie jest to działalność nauczyciela, o charakterze planowej, celowej pracy, ukierunkowanej na wyposażenie uczniów w wiadomości, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie ich zdolności .

Sytuacja trudna "Między młotem a kowadłem"

W sytuacji, którą chcę przedstawić występuje kilka trudnych elementów składających się w jeden wielki problem. Myślę, że z czasem problemy wychowawcze będą się pogłębiać i coraz trudniej będzie matce zapanować nad dziećmi.

Stosowanie zasad higieny układu oddechowego nie jest trudne

Najczęstszą przyczyną astmy jest uczulenie na dające się określić alergeny, niekiedy jednak przyczyna choroby jest trudna do ustalenia. Bardzo trudno je wyleczyć, choć szybko wykryte czasami można usunąć w 100%.

Dzieci trudne

Spionek wykazały, że dzieci z trudnościami w uczeniu się i zaburze­niami rozwoju i zachowania stanowią ok.

„Trudny i trwały będzie , poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach.

Odbiorcami poezji bywają ludzie w różnym wieku , i młodzi , i starsi , którzy szukają w niej wyrazu własnych uczuć i doświadczeń. Wszystkich łączą pytania o własną tożsamość: o to kim jestem , dokąd zmierzam i dokąd chciałbym dojść, by siebie by siebie określić...

Konflikty Indochińskie - Trudna stabilizacja Indochin

Zakończenie wojny i unifikacja Wietnamu nie oznaczała całkowitego spokoju i stabilizacji w tym regionie. Do głosu doszła rywalizacja mocarstw i ich globalne interesy. Tym razem dotyczyła ona współzawodnictwa między ZSRR, Chinami o wpływy w tej części. W kwietniu 1975r. oddziały prochińskiego...