Trudności wynikające z treści komunikatów

•    różnice w obrazie świata i kłopoty z uzgodnieniem przekonań oraz ocen,

•    niezgodność działań pozajęzykowych, mających bezpośredni związek z zachowaniem komunikacyjnym (rozbieżność intencji, motywacji i celów działania oraz samych działań) - wpływ kontekstu zadaniowego,

•    negatywny...

Jakie treści powinna zawierać opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej?

Opinia taka potrzebna jest do zakwalifikowania ucznia do terapii pedagogicznej. W dokumencie tym powinny się znaleźć informacje dotyczące powodów skierowania dziecka do poradni oraz wyniki szczegółowych badań psychologicznych i pedagogicznych w zakresie wcześniej opisanych w diagnozie aspektów rozwoju...