Treść pojęcia władza - Władza społeczna

Wspólnotowa i publiczna - może się opierać na dobrowolnej akceptacji mającej źródło w uznaniu jej autorytetu i prawowitości (legalizm) bądź na przymusie społecznym, a nawet przemocy fizycznej.

Władza społeczna to władza nad ludźmi.

Krytycyzm i idealizm niemiecki Kanta. Podaj treść imperatywu kategorycznego. Wymień główne prace Kanta i ich przedmiot

Kant Immanuel (1724-1804):filozof niemiecki, od 1770 profesor logiki i metafizyki na uniwersytecie w Królewcu. Istotę jego podglądów stanowi krytycyzm teoriopoznawczy nazywany też transcendentalizmem, wg którego podmiot jest warunkiem przedmiotu, a pojęcia są warunkiem doświadczenia.Pytaniem podstawowym w...

Fazy procesu decyzyjnego - Faza formułowania treści decyzji

Faza ta ściśle związana jest z aktywnością instytucji państwa. Zasadniczą za­tem rolę odgrywają w niej podmioty wchodzące w skład administracji publicz­nej lub takie, których dojście do niej przybrało formy zinstytucjonalizowane. Faza ta obejmuje kilka etapów. Pierwszy etap związany jest z wyborem...

Forma i treść wezwania według kodeksu prawa adm.

Wezwanie powinno zawierać:

nazwę i adres organu wzywającego,

imię i nazwisko wzywanego,

jakiej sprawy dotyczy, w jakim charakterze i celu zostaje wezwany,

czy konieczne są pisemne wyjaśnienia, osobiste stawiennictwo,

termin stawienia się /dzień, godzina, miejsce/,

skutki...

Pojęcie, forma i treść podania według kodeksu prawa adm.

Podanie jest to żądanie wszczęcia postępowania, inne zażalenia; wyjaśnienia, nie są nimi skargi do NSA. Mogą być wnoszone na piśmie, ustanie, przez teleks, ale nie poprzez telefon. Podanie powinno zawierać: wskazanie osoby składającej /podpis/, jej adres, żądanie, podanie podpisuje przyjmujący...

Andragogika - Geneza i treść pojęcia andragogiki

Andragogika-zajmuje się kształceniem dorosłych. Jest to nauka o prowadzeniu ludzi dorosłych.

Poprzedzający termin do andragogiki to pedagogika dorosłych. Było to jednak niestosowne, bo pedagogika to nauka o wychowaniu, a andragogika to nauka o ludziach starszych.

Dziedzina powstała w II połowie XX wieku...

Wychowanie zdrowotne - Jakie treści należy przekazać uczniom

1) należy przekazać wiedzę na temat zdrowia: czym ono jest, jakie są warunki jego zachowania, co szkodzi zdrowiu,

2) należy przekazać wiedzę o tym, jak dbać o higienę i zdrowie osobiste i społeczne,

Przekazanie tej wiedzy ma dążyć do przekonania, że zdrowie jest wartością.

To wychowanie ma...

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Humanizm treści, działań i efektów specjalnej edukacji oraz samopomocy

W humanistycznej wizji stosunków międzyludzkich główną teoretyczno-pragmatyczną przesłanką organizującą myślenie i działanie pedagogiczne - w stosunku do osób chorych i niepełnosprawnych w szczególności -pozostaje człowiek, jego wolność, godność, tożsamość i jego ludzkie sprawy jako wartości...

Kontrakt przechowania, treść, szczególne rodzaje przechowania

Przechowanie czyli depozyt (depositum) miało miejsce gdy składający oddawał rzecz ruchomą w bezpłatne przechowanie, a przechowawca miał ją zwrócić na każde żądanie składającego. Przechowawca miał prawną pozycję dzierżyciela, odpowiadał tylko za dolus i culpa lata, natomiast składający...

Treść prawa własności i jego ograniczenia

Własność według Rzymian to "pełne władztwo nad rzeczą" (plena in re potestas), czyli prawo do uczynienia z rzeczą co tylko on zechce. Prawo to można było jednak ograniczyć, mając na uwadze samą działalność właściciela i dobro społeczne. Można było ograniczyć prawo właściciela mając na...

Zniewaga - treść, rozwój historyczny skargi

Zniewaga (iniuria) był to delikt bezprawnego naruszenia osobowości człowieka wolnego. Jej początki sięgają prawa XII tablic(451/450 rok p.n.e.). Istniały trzy przypadki zniewagi: ciężkie okaleczenie związane z utratą części ciała, złamanie kości, czynne naruszenie nietykalności cielesnej...

Użytkowanie - treść, charakter prawny

Użytkowanie (ususfructus) była to służebność osobista, polegająca na prawie używania (uti) cudzej rzecz i pobierania pożytków (frui), przy równoczesnym obowiązku zachowania jej substancji. Można było odstąpić komuś za wynagrodzeniem prawo jej wykonywania, lecz nie można było jej...

Treść władzy ojcowskiej

Patria potestas była władzą dożywotnią, dostępną tylko dla obywateli rzymskich. Zakres jej był nieomal nieograniczony, jako że formalnie obejmował prawo życia i śmierci (ius vitae necisque) nad osobami podlegającymi jego władzy.

Ojciec przede wszystkim decydował, o tym czy urodzone w jego...

Treść formułki procesowej

Wymieniała sędziego, dla którego stanowiła program działania w fazie apud iudicem, określając maksymalnie zwięźle warunki pod jakimi miał on zasądzić lub uwolnić pozwanego .

Treść i realizacja prawa zastawu

Zastawnik miał prawo uzyskania posiadania rzeczy (za pomocą interdictum Salvianum, actio Serviana/hypothecaria). Miał też prawo sprzedać rzecz, pierwotnie na podstawie oddzielnego pactum vendenti, od III w.n.e. mieściło się w zakresie zastawu. Nabywca stawał się właścicielem mimo, że nie był nim...

Iniuria – pojęcie i treść

Iniuria – rozmyślne i bezprawne, czynne lub słowne naruszenie osobowości człowieka wolnego. Początkowo były to naruszenia cielesne, późnej także godności osobistej, dobrego imienia (zniesławienie, zniewaga), osobiste lub pośrednie (dzieci, żona in manu). Było wiele sytuacji kwalifikowanych jako...

Treść regulaminu pracy

Regulamin pracy jest aktem normatywnym ustalajacym organizacje I wewnetrzny porzadek w zakladach pracy oraz okreslajacym zwiazane z procesem pracy prawa i obowiazki pracodawcy i pracownika.

Regulamin pracy powinien byc wydany przez wszystkich pracodawcow, zatrudniajacych co najmiej pieciu pracownikow.

Tresc...

Treść i wykonywania użytkowania wieczystego

Art. 233 K.C – stanowi, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, oraz przez umowę o oddanie gruntu S.P lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób, oraz może w tych...

Jednostronna zmiana treści stos. pracy

Pracodawca może jednostronnie zmienić warunki zobowiązania pracowniczego tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przede wszystkim, gdy nie jest wymagane dla tej czynności wypowiedzenie zmieniające. Dopuszczalność czasowej zmiany warunków pr. na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy - instytucja...

Pojęcie i treść budżetu państwa

Budżet państwa jest rocznym planem finansowym zawierającym liczbowe zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:

- organów władz państwa (Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta),

- organów kontroli i ochrony prawa (np. NIK)

- sądów i trybunałów (SN...