Determinanty celów i treści wychowania

Ważne jest to, co dzieje się w społeczeństwie w danej chwili. Tak więc determinanty celów i treści wychowania zależą od:

- Struktury społecznej

- Materialnych warunków społeczeństwa

- Świadomości społecznej

Treść i zakres obowiązku alimentacyjnego

 

Treść: dostarczenie środków utrzymania, a w miarę i wychowania. Dostarczenie środków utrzymania oznacza zaspokojenie bieżących potrzeb konsumpcyjnych uprawnionego w zakresie wyżywienia, odzieży, mieszkania, higieny osobistej. Dostarczenie środków wychowania dotyczy zwłaszcza osób małoletnich, które...

PARADOKS, efektowne i zaskakujące swoją treścią sformułowanie

PARADOKS, efektowne i zaskakujące swoją treścią sformułowanie, zawierające myśl skłóconą z powszechnie żywionymi przekonaniami, sprzeczną wewnętrznie, która jednak przynosi nieoczekiwaną prawdę - filoz., moralną, psychol., poetycką. Mechanizm p. opiera się na dwóch operacjach: zestawieniu...

Treść normy ISO 9001:2000.

Układ treści normy ISO 9001:2000 przedstawiony jest poniżej [7,8]: a) Wprowadzenie 1.1. Postanowienia ogólne 1.2. Podejście procesowe 1.3. Powiązanie z ISO 9004 1.4. Kompatybilność z innymi systemami zarządzania 1. Zakres normy 1.1. Postanowienia ogólne 1.2. Zastosowanie 1.2.1. Postanowienia ogólne 1.2.2. zmniejszony zakres – wyłącznie projektowania i prac rozwojowych 1.2.3. Dostosowywanie 2. Normy powołane 3. Terminy i definicje 4. System zarządzania ...

Metody nauczania - dydaktyka opracowanie na podstawie treści J.Półturzycki Dydaktyka dla nauczycieli

Metody Nauczania W języku greckim methodos to sposób postępowania. Metodę nauczania zaś będziemy rozumieć jako „systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający osiąganie celów kształcenia, inaczej mówiąc, jest to wypróbowany układ czynności nauczycieli i uczniów realizowany świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów”. Sposoby swej pracy z uczniami nauczyciel powinien dobierać w zależności od wieku uczniów,

Nazwy: rozumienie nazwy, zakres i treści nazwy, desygnat nazwy, rodzaje nazwy,stosunki między nazwami.

Rozumienie Nazw Na wstępie wytłumacze pojęcie nazwy. Nazwa jest to wyraz bądz wyrażenie, kto rozumiemy jednoznacznie i nadaje się na podmiot lub orzecznik orzeczenia imiennego w zdaniu ( orzeczenie imienne jest to orzeczenie składające się z czasownika posiłkowego i wyrazu mającego samodzielne znaczenie) (1)."Nazwy rozumiemy jako orzeczenie stwierdzające o podmiocie, że jest on taki a taki, np. Jan jest adwokatem, stał sie adwokatem, zostal adwokatem itp.)" Jan i adwokat to ...

Analiza treści uchwał (programów) kongresów krajoznawczych.

Pierwszy Ogólnopolski Kongres Krajoznawczy odbył się w dniach 12-13. 07.1929r w grodzie Przemysława (Poznań). Kongres miał stać się stymulatorem do poznania samych siebie, człowieka i jego pracy. Proponował przyjęcie krajoznawstwa jako podstawy wychowawczej w szkole. Obrady w pięciu sekcjach zaowocowały bogatym planem teoretycznym, który zawarty został w „Pamiętniku Obrad Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Krajoznawczego w Poznaniu”[2]. Kongres odbywał się pod hasłem ...

Treść POKARMOWA

Treść POKARMOWA, miazga pokarmowa— zawartość całego przewodu pokarmowego;częściej jednak nazywa się tak zawartośćjelita cienkiego, w którym pokarmwskutek trawienia, ciągłego mieszania i wydzielaniasię soków- trawiennych przyjmuje postaćpłynnej masy.

Jak rozwija się zasób i treść słownictwa dzieci?

Wzbogacanie się zasobu słownictwa dzieci (rozwój leksykalny) następuje wraz v. doskonaleniem się umiejętności operowania zdaniami. Liczba słów rozumianych przez dziecko, jak i przez dorosłego, zawsze przewyższa liczbę słów używanych w wypowiedziach. Przeciętny zasób słownika dzieci w danym wieku...

GOETHE - „KRÓL OLSZYN” - Treść

Jest to ballada romantyczna. Posiada fabułę. Ojciec i syn wracają nocą, wśród zamieci przez las. Syn jest umierający. Nawiązuje się dialog pomiędzy ojcem a synem. Syn mówi, że widzi króla olszyn. Widzi też jego córki. Postrzega je jako realne postacie. Ojciec mówi, że nie są to realne osoby. Próbuje...

J.W.GOETHE - „FAUST” - Treść i problematyka

Jest to dramat, ale nietypowy w porównaniu ze wcześniejszymi. Nie ma regularności. Utwór nawiązuje do postaci pewnego alchemika, którego celem jest stworzenie złota. Utwór jest jednak o czymś innym.

Faust chce rozszyfrować zagadkę życia. Chce zdemaskować człowieka i jego sens życia. Cecha...

WERTERYZM - Treść i problematyka

Utwór ten ma cechy powieści epistolarnej. Składa się z listów jednej osoby. Narracja w pierwszej osobie. Każdy list jest oznaczony datą. Świat jest przedstawiony z punktu widzenia autora listów. W drugiej części jest fragment napisany w trzeciej osobie. Nacisk położony jest na prezentację uczuć...

Treści patriotyczne w utworach Jana Kochanowskiego i kazaniach Piotra Skargi

Poglądy polityczne Jana Kochanowskiego mają gruntowną podbudowę filozoficzną, opierają się na znajomości dzieł starożytnych filozofów: Sokratesa, Platona, Cycerona, Horacego. Poeta wypowiada w utworach troskę o losy Rzeczypospolitej, wzywa do działań gwarantujących istnienie i pomyślność państwa...

Poezja filozoficzna - Przygotowanie do odbioru treści filozoficznych

Leśmian wiedział, że filozofia natrętnie atakująca swą terminologią czytelnika, który niemusi być znawcą, może go skutecznie zniechęcić. Dlatego bardzo ostrożnie poruszał emocjefilozoficzne – posługując się sygnałami więzi z filozofią. Były to  a l u z j e, c y t a t y (wiernelub częściowo...

Heroiczne tworzenie siebie w świecie grozy i absurdu treścią „Dżumy” - powieści parabolicznej Alberta Camusa

Wojna odcisnęła wyraźne piętno na literaturze wszystkich zaangażowanych w nią krajów. W literaturze francuskiej „ślad” wojny rozpatrywano z pozycji filozofii egzystencjalnej. Trudno jest podać krótką definicję tego kierunku filozoficznego, gdyż miał on różnorodne postacie. Profesor Władysław...

Rewolucja – dzieje i treść pojęcia

Rewolucja - znacząca zmiana, która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim okresie.

Różnie definiowane rewolucje wybuchały w całej historii ludzkości. Różnią się one w zależności od ilości ich członków (rewolucjonistów), środków przez nich stosowanych, czasu trwania, ideologii motywacyjnej, i różnych...

Rewolucja – dzieje i treść pojęcia - Termin rewolucja może oznaczać

- Szczególny okres historyczny, w którym występuje albo obiektywna możliwość zastąpienia panowania jednej elity władzy przez drugą, albo przejście od jednej formacji społeczno-ekonomicznej do drugiej

- Każde zbrojne i krwawe przejęcie władzy i zmianę ustroju,

- Obalenie rządu od środka państwa...

Rewolucja – dzieje i treść pojęcia - Rodzaje rewolucji

a) w znaczeniu historycznym :

- husycka ( na przykładzie Czech),

- purytańska ( na przykładzie Anglii),

- niepodległościowa ( na przykładzie Ameryki),

- burżuazyjna ( na przykładzie Francji) ,

- bolszewicka ( na przykładzie Rosji ) ,

- narodowa ( na przykładzie Turcji) ,

- komunistyczna ( na...

Treść pojęcia władza - Władza

Możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu na istotne okoliczności życia przez ukierunkowywanie własnego postępowania (władza nad sobą - indywidualna) lub postępowania innych osób (władza nad innymi - społeczna). Władza społeczna jest zdolnością ukierunkowywania...

Treść pojęcia władza - Władza naturalna

Nie jest absolutna - dotyczy wycinka życia społecznego, na którym dana jednostka wiedzie realny (naturalny) prym. Podporządkowanie się takiej władzy nie budzi w człowieku oporu. Władza nadana (narzucona) powoduje opór, często oznacza narzucenie podporządkowanym czyjegoś przerośniętego ego jako prawa (a...