Pojęcie i treść budżetu powiatu

Budżet powiatu jest rocznym planem finansowym obejmującym liczbowe zestawienie przewidywanych

dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów stanowiących i wykonawczych powiatu, a więc Rady Powiatu, Starosty i podlegającego mu urzędu powiatowego oraz innych podległych mu jednostek...

Pojęcie i treść budżetu województwa

Budżet województwa jest planem finansowym a więc liczbowym zestawieniem przewidywanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów stanowiących i wykonawczych województwa oraz jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych) bezpośrednio im podległych, takich jak Urząd Wojewódzki, szkoły o...

Treść i charakter prawny wstępów do konstytucji

Niektóre konstytucje np. USA, Francji czy Niemiec, rozpoczynają się od krótszych lub dłuższych wstępów tzw. preambuł, w innych krajach (np. Włochy) z tego zrezygnowano. Celem wstępu jest wskazanie historycznych i politycznych podstaw konstytucji, umieszczenie jej w tle tradycji ustrojowej danego państwa i...

Porównaj koncepcję informacyjną treści nauczania z koncepcją czynnościową

Treść nauczania traktuje się jako system elementów. jeśli za najmniejszy element uwaza się wiadomości to jest to koncepcja treści – informacyjna:

informacja oparta na wiadomościach

akcentująca zapamiętanie i odtwarzanie wiadomości

informacyjnie bogata, ale czynnościowo...

Przydatność treści poruszanych w filmie „Sekret” w życiu zawodowym i rodzinnym-własne refleksje

Przydatność treści poruszanych w filmie „Sekret” w życiu zawodowym i rodzinnym-własne refleksje Film pt.: ,,Sekret'' wywarł na mnie ogromnie duże wrażenie. Pokazał mi, w jaki sposób mogę zdobyć coś czegoś bardzo chcę. Tym sekretem jest prawo przyciągania tego, co widzę, czuję i to, co chciałabym mieć, to właśnie to przyciągam do siebie. Nie ważne jest czy te myśli są złe, czy dobre, „przyciągam” wszystko, o czym myślę intensywnie. To, o czym myślę ...

Co kryje się w planie treści wypowiedzeń?

Plan treści wypowiedzenia obejmuje różnorodne elementy. Wymienialiśmy strukturę predykatowo-argumentową, informacje o czasie, przestrzeni i referencji oraz modalność, a także strukturę tematyczno-rematyczną (szerzej o niej zob. podrozdział 1.7). Nic są to wszystkie treści przekazywane przez...

Treść i forma dokumentów normatywnych

Zasadniczą treść dokumentu normatywnego stanowi postanowienie, czyli wyrażenie zawarte w tym dokumencie, które może mieć formę stwierdzenia, instrukcji, zalecenia lub wymagania. Stwierdzenie to postanowienie przekazujące informację. Instrukcja to postanowienie określające działanie, które należy...

"Bogurodzica" - najstarszy zabytek literatury polskiej (treść i język).

Bogurodzica jest zabytkową polską pieśnią religijną i rycerską. Dwie pierwsze zwrotki to najstarsza część Bogurodzicy - pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku, choć spisana została w początkach XV wieku. W późniejszym okresie utwór bardzo się rozrósł, gdyż dopisywano kolejne zwrotki, poza tym...

Podejście do motywowania od strony treści.

 

Podejście to próbuje odpowiedzieć na pytanie, „Jakie czynniki motywują ludzi do pracy?”.

Podejście od strony hierarchii potrzeb – zakłada, że ludzie mają rozmaite potrzeby, które można uszeregować według ważności:

Hierarchia potrzeb Maslowa.

Abraham Maslow twierdził, że...

Wychowanie fizyczne - Treści wychowania fizycznego

W kategoriach praktyki pedagogicznej treść wychowania fizycznego rozbita jest na 3 kręgi formalne Kręgi te tworzą harmonijną całość i pozostają we względnej równowadze, przy czym kręgi zewnętrzne wspierają krąg wewnętrzny.Na tle schematu trzech kręgów jasno rysuje się rola pedagoga jako:

1...

Władza rodzicielska - Treść władzy rodzicielskiej

Zgodnie z treścią przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim, a dziecko winne jest im posłuszeństwo. 

Zasada autonomii rodziny i jej prymatu w wychowaniu dzieci wyrażana w wielu dokumentach międzynarodowych7 nie  stoi w...

Kryteria pomiaru treści pracy według J.Hackmana i Oldhama

J.Hackman wyróżnił pięć wymiarów treści wykonywanych zadań: 

1) Zróżnicowanie umiejętności

2) Samoistność zadania : pełnienie całej funkcji od początku do końca, umożliwiające wykazanie się konkretnym wynikiem. 

3) Znaczenie zadania - zajmowanie się funkcją, która jest ważna dla dobrobytu...

Składniki treści czynności prawnych

Składniki treści czynności prawnych mogły być:

istotne- essentialia negoti

nieistotne- naturalia negoti

dodatkowe- accidentalia negoti

Treść czynności prawnej

– tradycyjnie wśród elementów treści czynności prawnej wyróżnia się elementy przedmiotowo – istotne, które indywidualizują daną czynność pod względem prawnym i bez których oznaczonego typu czynności prawa nie mogłaby dojść do skutku np. umowa sprzedaży

ELEMENTY PODMIOTOWO ISTOTNE :

= które ze swej...

Forma nawiązania i treść umowy

Formy nawiązania stosunku pracy:

1. wg skuteczności działania:

a) ustna,

b) pisemna,

c) dorozumiana.

2. wg prawidłowości działania - tylko forma pisemna.

Forma ustna - wystarczy oświadczenie woli - art.60 K.C

Forma pisemna - Ustawodawca wymaga, aby umowa o prace była zawarta na piśmie ( art29 § l...

Treść ustawy budżetowej

Treść ustawy budżetowej określa ustawa o finansach publicznych. W myśl jej postanowień ustawa budżetowa określa prognozę dochodów budżetu państwa oraz limit wydatków budżetu państwa a także ustala:

1) deficyt budżetu państwa oraz źródła jego pokrycia

2) limity zatrudnienia osób objętych...

Pojęcie i treść budżetu gminy

Budżet gminy jest podstawowym planem finansowym, obejmującym liczbowe zestawienie przewidywanych

- dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów gminy (rady gminy, burmistrza, prezydenta, wójta) i jednostek organizacyjnych im podległych (Urząd Gminy) a także

- przychodów i wydatków gminnych...

Kryteria doboru treści kształcenia

Czynnikami determinującymi dobór metod nauczania w procesie dydaktycznym są: cele, treści, zadania dydaktyczne, wiek uczniów i kwalifikacje n-la. Nie znaczy to jednak, że poszczególne grupy metod lub pojedyńcze metody należące do tych grup trzeba wiązać rygorystycznie np. z określonymi fazami rozwoju...

Sprostowanie błędów, wyjaśnienie treści decyzji

Błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste pomyłki, organ administracji publicznej może prostować z urzędu lub na wniosek strony. Dokonuje tego w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Na żądanie organu egzekucyjnego lub strony – organ administracji publicznej, który wydał decyzję jest...

Zasady postępowania egzekucyjnego i ich treść

~Zasada obligatoryjności postępowania – wierzyciel ma obowiązek zastosować środki w celu wszczęcia egzekucji, jeżeli zachodzą ku temu podstawy, tzn. że wierzyciel nie ma kompetencji do samodzielnego uznania, czy wszcząć egzekucję czy też nie. Jeżeli taki obowiązek jest zapisany w ustawie, to...