DZIEŁO LITERACKIE - Forma i treść dzieła

FORMA I TREŚĆ DZIEŁA

To, co nazywa się potocznie formą dzieła literackiego, jest jego podwójnym uporządkowaniem. W dziele mianowicie kształt (formę) uzyskuje zarówno jego tworzywo, a więc wykorzystane znaki językowe, ich brzmienia i znaczenia, jak i sfera przedstawionych zjawisk, a więc pewne...

Pojęcie treści pracy

Treść pracy jest określona możliwościami twórczymi zawartymi w pracy. Specjalizacja pracy ogranicza te możliwości, powodując zubożenie treści pracy. Negatywne psychospołeczne skutki specjalizacji pracy sprawiły, że jednym z ważniejszych zadań nauki o kierowaniu stała się potrzeba wzbogacania...

Zmiana treści, ustanie prawa podmiotowego

Zamiana treści prawa, a więc zespołu funkcjonalnie powiązanych uprawnień cząstkowych, polega na zmianie zakresu tych uprawnień ich przedmiotu, miejsca i czasu ich realizacji przy czym prawo zachowuje swą tożsamość jako prawo tego samego typu. Zmiana treści prawa nie ciągnie za sobą zmiany rodzaju...

Teorie doboru treści kształcenia, zależności pomiędzy celami a treściami kształcenia

Materializm dydaktyczny- twórca F.W.Doerpfeld. zasadniczym celem pracy, szkoły powinno być przekazanie uczniom jak największego zasobu wiadomości z możliwie różnych dziedzin nauki. Realizacja takiego programu zmusza nauczyciela do pośpiechu i powierzchowności pracy, a praca ucznia jest mało...

Monitorowanie treści sesji indywidualnych

Terapeuta może odnotować postępy, obserwując pozytywne zmiany w treści sesji indywidualnych odbywanych z pacjentem. Do takich zmian należą poprawa wglądu oraz uczestnictwo w przeprowadzanych analizach behawioralnych. Podczas pierwszych sesji pacjent dopiero uczy się przebiegu analizy behawioralnej;...

Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna - Treści programowe

Uchwała nr 289/96 zawiera także treści programowe ze wszystkich przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych oraz kie­runkowych, zawodowych i specjalizacyjnych, a zatem dyplomy ukończe­nia studiów na kierunku studiów pedagogika specjalna powinny być porów­nywalne. Oznacza to, że absolwent kierunku...

Zmiana treści i przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego

Do zmiany treści ograniczonego prawa rzeczowego potrzebna jest umowa, zawarta między osobą której to prawo przysługuje, a właścicielem rzeczy obciążonej, a jeśli prawo jest ujawnione w księdze wieczystej konieczny jest wpis do księgi.

Jeżeli zmiana treści dotyczy praw osoby trzeciej to do zmiany...

Zmiana treści stosunku pracy i jej sposoby

a. Porozumienie zmieniające.

Na mocy porozumienia stron zmieniane są przede wszystkim warunki umowy na korzyść pracownika. Porozumienie zmieniające jest przejawem godzenia się pracownika i pracodawcy, co do przekształcenia treści łączącego ich stosunku prawnego, stad tez może ono być dokonane w...

Pojęcie i treść czynności prawnej

 

Żeby stosunek cywilnoprawny mógł powstać, zmienić się, zgasnąć, muszą mieć miejsce

zdarzenia, z którymi wiążemy skutki prawne. Zdarzeń jest wiele np. upływ czasu, urodzenie

dziecka. Spośród tych zdarzeń do najważniejszych zalicza się CZYNNOŚCI PRAWNE.

Czynność prawna – jest to...

Andragogika - Treści kształcenia ludzi dorosłych

Czas transformacji ustrojowej narzuca zupełnie inny model kształcenia.

Wyznacznikiem, podstawa zmian ustrojowych jest proces demokratyzacji, który ogarnia cały , to uruchomienie procedur demokratycznych, polegających na możliwości wyboru swych reprezentantów, ma być to możliwie świadomy wybór, czyli taki...

Zmiana treści umowy o pracę. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

W trakcje trwania stosunku pracy zachodzą sytuacje wymuszające zmianę warunków umowy. Są to zmiany:

1. korzystne dla pracownika (np. podwyżka wynagrodzenia),

2. wynikające z potrzeb pracodawcy lecz nie naruszających praw pracownika (np. przeniesienie do innej pracy bez zmiany wynagrodzenia) lub zmiany...

Analiza treści deklaracji praw człowieka

Spis treści; 1. Treść Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. 2. Zarys historyczny praw człowieka. 3. Analiza treści poszczególnych Artykułów Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Preambule Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku jednomyślnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumaczona na większość ...

Wpływ wysiłku na zarzucanie treści żołądkowe] do przełyku

Wysiłek fizyczny, zwłaszcza zbliżony do maksymalnego, zwiększa częstość epizodów zarzucania (refluksu) żołądkowo-przełykowego. Potwierdzają to badania przeprowadzone u osób zdrowych w spoczynku oraz w czasie intensywnego wysiłku; szczególne nasilenie zarzucania obserwowano u ciężarowców i biegaczy...

Dobór treści w zadaniach testowych

Zasady konstruowania zadań testowych, odnoszących się do zawartych w nich treści, zwracają uwagę przede wszystkim na zgodność tych zadań z programem nauczania. Ze względu jednak na ramowy charakter programu nauczania dobrze jest oprzeć się przy konstruowaniu testów również na obowiązujących uczniów...

Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych - Sposoby pracy z uczniem zdolnym: Treści obowiązkowe i fakultatywne

W związku z tym, że opracowanie programów dla wszystkich lub więk­szości uczniów zdolnych jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym, a jed­nocześnie wiąże się z ryzykiem zbytniej jednostronności, wprowadza się rozwiązania łatwiejsze i możliwe do zastosowania w szkołach publicznych. Podstawowym...

Wyrok i jego treść

Wyrok kończył postępowanie procesowe. Sędzia podawał go ustnie , bez konieczności podawania motywów jakie wpłynęły na jego treść. W wyroku sędzia ustosunkowywał się do żądania zawartego w formułce procesowej lecz w treści orzeczenia zgodnie z zasadą condemnatio pecuniara zasądzał pozwanego...

Pojęcie i treść testamentu

Testament – jednostronne rozporządzenie ostatniej woli na wypadek śmierci w określonej formie – ustanawiające dziedzica (i dodatkowe postanowienia – zapisy, ustanowienie opiekuna wyzwolenia). Sporządzający testament spadkodawca - zwany był testatorem.

O ważności testamentu decydowały:

brak...

Szczególna treść Konstytucji

Szczególną treść Konstytucji polega na zakresie regulowanych przez nią materii i na sposobie regulowania tych materii.

Oznacza to zbudowanie treści konstytucji wokół trzech podstawowych zagadnień :

1 - określenia ogólnych zasad ustroju państwowego,

2 – określenia ustroju naczelnych...

Treść władzy rodzicielskiej

W tym zakresie polecam treść art. 92-112 kro (tytuł oddziału władza rodzicielska – liczne zmiany w czerwcu 2009 r.).

Władza rodzicielska to przede wszystkim wielość obowiązków rodziców względem dziecka. Ich uprawnienia względem dziecka są w pewnym sensie wtórnym składnikiem tej władzy. Władza...

Kształtowanie się zakładowego prawa pracy. Zakładowe źródła prawa pracy. Tryb wydania i treść regulaminu pracy

Obok „prawa pracy” mającego charakter powszechnie obowiązujący powstało specyficzne źródło prawa pracy zw. zakładowym prawem pracy.

Zakładowe prawo pracy to obowiązujące u pracodawców układy zbiorowe, a także oparte na ustawie inne porozumienia zbiorowe takie jak regulaminy określające prawa i...