Treść

Czytaj Dalej

Cykl życia treści

Charakterystyka

Cykl życia treści jest ogólnym modelem, obrazującym zmiany jakim zachodzą wszelkiego rodzaju treści zawarte na stronach internetowych przedsiębiorstw i instytucji.

Fazy cyklu

W podziale cyklu życia treści wyróżnia się następujące fazy:

Faza tworzenia treści. W jej obrębie...

Analiza treści - Założenia i ogólna problematyka analizy treści

Język jest nie tylko istotnym warunkiem działania społecznego w tej mierze, w jakiej polega ono na komunikowaniu znaczeń, ale sama czynność posługiwania się językiem — mówienie i pisanie — należy do kategorii zachowań społecznych. W tym, co mówią i piszą, ludzie dają świadectwo swoim dążeniom...

Wyznaczanie treści i źródeł systemu prawa

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Źródła prawa 3. System źródeł prawa w RP4. Reguły egzegezy 5. Reguły interpretacyjne 6. Reguły inferencyjne 7. Reguły kolizyjne 8. Czynniki kształtujące treść prawa 9. Bibliografia 1. Wstęp Rozważania na temat wyznaczania treści i źródeł systemu prawa należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia system prawa. Są to normy prawne obowiązujące w danym państwie, uporządkowane według przyjętych zasad. Istnieje wśród nich ...

Dostawca treści

Charakterystyka

Dostawca treści (content provider) zajmuje się elektroniczną dystrybucją dóbr multimedialnych. Multimedia to media, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy ich przekazu (np. tekst, dźwięk, grafikę, animację, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub...

Treść stosunku pracy

Treścią stos. pracy są prawa i obowiązki stron, tj. pracownika i pracodawcy. Podstawowym obowiązkiem pracownika wynikającym ze stos. pracy jest świadczenie pracy na rzecz pracodawcy, a podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest obowiązek zapłaty wynagrodzenia za prace. Te prawa i obowiązki często...

Treści kształcenia

Cz. Kupysiewicz „ dydaktyka ogólna” Treść Kształcenia _ składa się na nią całokształt podstawowych wiadomości i umiejętności z dziedziny nauki , techniki kultury , sztuki oraz praktyki społecznej , przewidziany do opanowania przez uczniów pod czas ich pobytu w szkole . Do najważniejszych teorii doboru kształcenia zalicza się : 1. Materializm dydaktyczny – zwolennicy materializmu dydaktycznego uważali , że zasadniczym celem pracy szkoły powinno być przekazanie ...

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy, treść tych dokumentów oraz znaczenie ich stosowania

W demokratycznym państwie prawa, administracja publiczna podejmuje działania w formach określonych przez prawo. Wśród podstawowych form dzia-łania administracji publicznej określonych przez prawo, należy wymieni nastę-pujące: - akty administracyjne, - akty normatywne, - formy działań faktycznych, - umowy. AKT ADMINISTRACYJNY jest typową formą działania administracji. Jest jednostronną władczą czynnością organu administracyjnego skierowaną na prawne określenie ...

Rodzaje, zakres podmiotowy i przedmiotowy i treść układów zbiorowych pracy

Rodzaje

Obowiązujące przepisy o układach zbiorowych pracy dokonują podziału układów zbiorowych na układy zakładowe i ponadzakładowe. Można również zawierać układy zawodowe obejmujące pracowników określonego zawodu np. dziennikarzy, które mogą być zawierane zarówno na szczeblu zakładowym, jak i...

Treści kształcenia

- jedno- i wielowymiarowe koncepcje treści kształcenia

1.koncepcje”treściowo informacyjne”

2.koncepcje”czynnościowe”

3.koncepcje”funkcjonalne”

4.koncepcje”modelowe”

- teorie doboru treści kształcenia w aspekcie psychologicznym, socjologicznym i teoriopoznawczym 

1. Materializm dydaktyczny – zwolennicy...

Pedagogiczne teorie doboru Treści kształcenia

Pedagogiczne teorie doboru Treści kształcenia Cz. Kupysiewicz „ dydaktyka ogólna” Treść Kształcenia _ składa się na nią całokształt podstawowych wiadomości i umiejętności z dziedziny nauki , techniki kultury , sztuki oraz praktyki społecznej , przewidziany do opanowania przez uczniów pod czas ich pobytu w szkole . Do najważniejszych teorii doboru kształcenia zalicza się : 1. Materializm dydaktyczny – zwolennicy materializmu dydaktycznego uważali , że ...

Teorie doboru treści kształcenia i przedstawiciele

Do najważniejszych teorii doboru kształcenia zalicza się :

1. Materializm dydaktyczny – zwolennicy materializmu dydaktycznego uważali , że zasadniczym celem pracy szkoły powinno być przekazanie uczniom jak największego zasobu wiadomości z możliwie różnych dziedzin nauki .

2. Formalizm dydaktyczny –...

Zawarcie umowy o pracę. Treść i forma umowy o pracę

„Aby doszło do zawarcia umowy potrzebne są zgodne oświadczenia woli pracodawcy i pracownika, a jeśli jej zawarcie poprzedzały rokowania

- porozumienie co do wszystkich postanowień (art. 72 K.c., jak też postanowienie SN z 22 listopada 1976r. III PZ 7/79, PiZS z 1981 r. Nr. 7 poz. 53, wyrok SN z 6...

Czynniki wpływające na dobór treści do programów szkolnych

Na program nauczania składają się:

2.materiał nauczania (czyli podstawowe informacje, pojęcia, prawa i ważniejsze hipotezy, metody, techniki pracy, algorytmy, reguły postępowania itp. z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej danemu przedmiotów

3. uwagi o realizacji programu i wskazówki na temat...

Komparatystyka znaczenia treści sakralnych w głównych kulturach prawnych świata

„Komparatystyka znaczenia treści sakralnych w głównych kulturach prawnych świata.” Komparatystyk kultur prawnych polega na porównywaniu ze sobą poszczególnych kultur prawnych świata. Istnieje wiele koncepcji dot. procesu komparatystycznego, jednak za najważniejsze uznaje się koncepcje: - trzech faz procesu komparatystycznego- opisu, określenia tożsamości, podobieństw i różnic, wyjaśnienia; - pięciu faz procesu komparatystycznego (porównywanie)- sformułowania celu ...

Jaką teorię doboru treści kształcenia opracował Wincenty Okoń?

Treści kształcenia

Realizacja celów kształcenia wymaga również zdefiniowania treści kształcenia, czyli całokształtu podstawowych wiadomości oraz umiejętności z zakresu różnych dziedzin, które są przewidziane do realizacji w trakcie procesu kształcenia. Treści zapisywane są w dokumentach, takich...

Zarządzanie treścią

Charakterystyka

Zestaw narzędzi będący rozwinięciem systemów zarządzania dokumentami. Funkcje informatyczny|systemów informatycznych] w zakresie zarządzania treściami obejmują swym zakresem wspomaganie użytkownika przy wprowadzaniu różnorakich treści do systemu, ich organizowanie i klasyfikację...

Technika analizy treści

TECHNIKA ANALIZY TREŚCI Technika analizy treści- jest techniką badawczą służącą do obiektywnego, systematycznego i ilościowego opisu jawnej treści przekazów informacyjnych. Bernard Berelson Polega na interpretacji treści zawartych w analizowanych dokumentach. Stosując tę technikę, usiłujemy odpowiedzieć na pytania tj. m.in.: - Co chciał ukazać lub powiedzieć autor analizowanego dokumentu? - Jakie zawarł w nim treści? - Czego mogą być one świadectwem? - Na ...

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Analiza treści

Druga metoda, której swoiste rozwinięcie czy uzupełnienie przynosi fotografia, to analiza treści (zob. Rose 2001 : 54-68) . Normalnie mamy na myśli ilościową, opra­cowaną statystycznie analizę tekstu pisanego (gazetowego, literackiego), z punktu widzenia występowania lub niewystępowania pewnych słów...

Problemy doboru i układu treści kształcenia

- wymagania stawiane treściom kształceniaKryteria doboru treści kształcenia w ujęciu W. Okonia:

1) Wymagania związane z osobą uczącą się i rozwijającą się pod wpływem edukacji – treści powinny być dostosowane do możliwości ucznia (fizycznych, społecznych, psychicznych); należy uwzględniać...

Treść świadomości

Świadomość - terminu tego użyć możemy do określenia ogólnego stanu psychiki ( jestem świadomy - czuwam, nie śpię) lub do określenia specyficznej treści psychiki (jestem świadomy jakieś informacji, działania).

Treść świadomości - ogół informacji i treść psychiki, z których zdajemy sobie...