Transkrypcja

Czytaj Dalej

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - TRANSKRYPCJA

Tak więc, jeżeli wiadomo, że konkretny gen w danej tkance nie ulega transkrypcji z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że obszar w którym się lokuje jest niedostępny dla aparatu transkrypcyjnego.

Transkrypcja i translacja białek

DNA ma dwie nici, transkrypcja jednego kawałka powoduje powstanie innego białka jak transkrypcja drugiej. O zakończeniu (terminacji) transkrypcji decyduje zestaw specyficznej sekwencji zasad.

Etap transkrypcji

-transkrypcja zachodzi zgodnie z zasadą komplementarności. Mechanizm represji: Gen regulator wytwarza represor nieczynny,który nie blokuje genu operatora,co powoduje swobodne zachodzenie transkrypcji.

MECHANIZM REGULACJI TRANSKRYPCJI DNA U BAKTERII

Jest ona poprzedzona rozpleceniem podwójnego heliksu DNA w miejscu, w którym rozpoczyna się transkrypcja. Transkrypcji ulega tylko jedna nić podwójnego heliksu.

Transkrypcja

TRANSKRYPCJA U EUKARIOTÓW Komórki te zawierają trzy polimerazy RNA, różniące się wrażliwością na hamujące działanie amanityny. Żeby transkrypcja była intensywniejsza włączają się różne czynniki regulatujące NHCery (sekwencje wzmacniające).

Czym jest Transkrypcja

Początek procesu transkrypcji polega na związaniu polimerazy RNA z odcinkiem pasma matrycowego DNA (promotorem). Ze względu na dużą liczbę miejsc inicjacji transkrypcji , polimeraza przeszukuje sekwencje nukleotydowe DNA z dużą prędkością .

Regulacja procesu transkrypcji i translacji

Precyzyjnie działająca kontrola transkryp-cyjna wymaga dodatkowych białek (represorów i aktywatorów) wpływających na zdolność polimerazy RNA do wiązania promotora (czyli określonej sekwencji nukleotydowej DNA zazwyczaj poprzedzającej sekwencję kodującą geny strukturalne) i rozpoczęcia transkrypcji.

Transkrypcja fonetyczna

transkrypcja fonetyczna; pisownia pozwalająca zanotować brzmienie każdej głoski, posiadająca własne symbole graficzne.

ODWROTNA TRANSKRYPCJA

Proces odwrotny do transkrypcji, w którym informacja genetyczna przepisywana jest z RNA na DNA.

TRANSKRYPCJA

W komórkach eukariotycznych występują trzy klasy polime-raz, przeprowadzające proces transkrypcji odmiennych grup genów: -    polimeraza RNA I: transkrybowanie genów kodujących podjednostki rybosomalnego RNA (rRNA), -    polimeraza RNA II; transkrybowanie genów kodujących białka, genów małych jądrowych RNA (snRNA).