Transfery

Czytaj Dalej

Transfer technologii

Postęp techniczny w aspekcie ekonomicznym jest, gdy pojawiają się: Nowe metody wytwarzania danego produktu, skutkiem jest wzrost efektywności czynników produkcji – innowacyjność wytwarzania Jakościowo lepsze lub nowe produkty – innowacyjność produktu Wiedza techniczna jest utożsamiana z technologią Technologia: ujęcie węższe-informacja techniczna zawarta w patentach lub dokumentacji technicznej, która odnosi się do konkretnego ...

Transfery

Pomoc zagraniczna traktowana jest jako transfer dochodu z krajów bogatych do biednych w celu pobudzenia ich rozwoju gospodarczego. Transfer taki dokonywać się może na zasadzie pełnej darowizny lub pożyczek o zmniejszonych stopach oprocentowania i wydłużonych niż zazwyczaj terminach spłat.

Wpływ czynników poprzedzających uczenie się – transfer. Rodzaje transferu i czynników nań wpływające

Taki transfer nazwiemy transferem pozytywnym. Taki transfer kiedy oba rodzaje zadań czynności jakich uczymy się są do siebie podobne, nazywa się transferem specyficznym.

Centrum transferu technologii

Charakterystyka Centra Transferu Technologii (CTT) to zróżnicowana organizacyjnie grupa nie nastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań.

Teorie uzasadniające zasadę prymatu - TEORIA TRANSFERU SUWERENNOŚCI

Koncepcja transferu suwerenności to najczęściej używany przez ETS sposób w procesie wyjaśniania zagadnień supremacji. Transfer suwerenności ma charakter trwały i jest nieodwracalny.

Podaj pojęcie transferu

Transfer to wywóz, przywóz, wysłanie i inne dopuszczalne przemieszczanie wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych przez granice RP.

transfer

transfer - zjawisko wpływu uczenia się wcześniejszego na uczenie się późniejsze.

transfer informacji między magazynami

transfer informacji między magazynami - w — modelach wielomagazynowych pamięci przekazywanie informacji z jednego magazynu pamięciowego do drugiego, czemu towarzyszy nadawanie przekazywanym informacjom odpowiedniego kodu.

Transfer

transfer; wpływ uprzednio wyuczonego materiału na aktualnie przyswajany.

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

ATM (Asynchronous Transfer Mode) - szerokopasmowa technologia komunikacyjna przesyłania informacji cyfrowej (głos, obraz i dane) w postaci komórek o stałej długości (53 bajty) przez sieci LAN i WAN z możliwością tworzenia połączeń wirtualnych.

DTM (Dynamie Synchronous Transfer Mode)

DTM (Dynamie Synchronous Transfer Mode) - technologia dynamicznie i dyskretnie skalowanej transmisji o wysokiej przepływności (od 512 kb/s do 2,5 Gb/s), z przeznaczeniem do transportu przekazów cyfrowych działających w czasie rzeczywistym.

FTAM (File Transfer Access and Managtment)

FTAM (File Transfer Access and Managtment) - międzynarodowy standard określający zasady transmisji plików i rekordów w środowisk otwartym definiowanym w modelu ISO/OSI.

FTP (File Transfer Protocol)

FTP (File Transfer Protocol) - program używany standardowo w Internecie do kopiowania plików między komputerami, korzystając z protokołu TCP/IP, także służy do zdalnego ściągania plików serwerowych do komputera klienta.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - prosty bezpołączeniowy protokół do obsługi stron webowych.

HTTP-ng (Hypertext Transfer Protocol - Next Generation)

HTTP-ng (Hypertext Transfer Protocol - Next Generation) - wersja protokołu HTTP, której celem jest  poprawa wydajności obsługi stron webowych przez wprowa- dzenie mechanizmów ochrony (S-HTTP) i innych narzędzi poprawiających efektywność działania.

PTM (Packet Transfer Mode)

PTM (Packet Transfer Mode) - ogólna nazwa sieci z transmisją pakietową, najczęściej o charakterze publicznym PDN.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - protokół wymiany poczty elektronicznej w sieci Internet, także w systemach Unix oraz w sieciach korzystających z protokołu TCP/IP.

Ochrona pracownika w związku ze zmianą pracodawcy (transfer przedsiębiorstwa) w europejskim prawie pracy

Właściwym aktem w tej sprawie jest Dyrektywa 2001/21/WE z dnia 12 marca 2001 w sprawie zbliżania ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów. Dyrektywa ta powstała na bazie...

Czek i transfer pieniądza - referat

Fed włączony w system rozliczania czeków i świadczenie pewnych innych usług finansowych- od 1980 roku w znacznym stopniu na zasadzie kosztów- korzyści- na rzecz instytucji finansowych kraju. Załóżmy, wypisujemy czek dla mamy, wiemy, że w wyniku tej operacji saldo na naszym rachunku bankowym obniży się, a na jej rachunku wzrośnie. W rzeczywistości nic konkretnego nie ulega przesunięciu. Jedynie liczby umieszczone na księgach banku ulegną zmianie po uwzględnieniu zapisów ...

Czek i transfer pieniadza - referat

Fed włączony w system rozliczania czeków i świadczenie pewnych innych usług finansowych- od 1980 roku w znacznym stopniu na zasadzie kosztów- korzyści- na rzecz instytucji finansowych kraju. Załóżmy, wypisujemy czek dla mamy, wiemy, że w wyniku tej operacji saldo na naszym rachunku bankowym obniży się, a na jej rachunku wzrośnie. W rzeczywistości nic konkretnego nie ulega przesunięciu. Jedynie liczby umieszczone na księgach banku ulegną zmianie po uwzględnieniu zapisów ...