JAPOŃSKIE WOJNY DOMOWE 1336-1392

Wojna toczyła się ze zmiennym szczęściem w latach 1335-1336; w 1336 Takauji zajął stolicę Kioto.

JAPOŃSKIE WOJNY DOMOWE 1450-1550

Wiel­kie rody zyskiwały na znaczeniu, po czym upadały (patrz onin wojna 1457-1477). Wal­czyli ze sobą nawet mnisi w klasztorach buddyjskich (patrz mnichów wojna 1455).

JAPOŃSKIE WOJNY DOMOWE 1560-1584

W latach 1570-1573 doszło do wojen domowych. W następnych latach prowa dził wojny mające na celu umocnienie hege­monii.

JAWAJSKA WOJNA SUKCESYJNA PIERWSZA 1704-1707

1743-1757), zaangażowany w spór dynastyczny, uzyskał pomoc wojskową Holendrów w wojnie pro­wadzonej przeciw połączonym siłom dwóch pretendentów, którzy dążyli do pozbawienia go tronu.

JAWY WIELKA WOJNA 1815-1830

Holen­drzy, którzy stracili w wojnie 15 tysięcy poległych żołnierzy, odzyskali władzę i stop­niowo wprowadzali sprawiedliwsze zasady polityki gospodarczej.

JEMEŃSKA WOJNA 1979

Prozachodnia Je-meńska Republika Arabska (Jemen Północ­ny) obarczyła odpowiedzialnością za zamor­dowanie jej prezydenta (24 czerwca 1978) sąsiednią Ludowo-Demokratyczną Repub­likę Jemenu (Jemen Południowy), popieraną przez Związek Radziecki. Dwa dni później w Jemenie Południowym nastąpił wojskowy...

JEMEŃSKA WOJNA DOMOWA 1962-1970

We wrześniu 1960 następca jemeńskiego tronu został imamem po swoim niedawno zmarłym ojcu. Panował krótko, zbuntowani oficerowie armii ostrzelali pałac królewski, następnie obalili monarchię i proklamowali „republikę wolnego Jemenu" (27-30 wrześ­nia 1962). Imam uciekł na pustynne wzgó­rza, po czym...

WOJNA O UCHO JENKINSA 1739--1743

Pogorszenie stosunków między An­glią i Hiszpanią prowadziło nieuchronnie do AUSTRIACKIEJ WOJNY SUKCESYJ­NEJ.

JOKYU WOJNA 1221

W 1192 w Kama-kurze, w Japonii, powstał wojskowy rząd zwany bakufu. Na czele bakufu stał szogun (dziedziczny wódz naczelny), lecz podobnie jak cesarz był władcą marionetkowym. Pra­wdziwą władzę dzierżył ród Hojo, którego przywódca przyjął tytuł shikken - regent. Na początku XII w. bakufu i dwór...

JORDAŃSKA WOJNA DOMOWA 1970--1971.

Palestyńczycy przenieśli się do Libanu, gdzie przyczynili się do wybuchu LIBAŃSKIEJ WOJNY DOMO­WEJ 1975-.

JUGURTY WOJNA 112-106 p.n.e.

Numidia była starożytną krainą sprzymierzoną z Rzymem. W 118 królestwo numidyjskie odziedziczyło dwóch synów króla i jego siostrzeniec, Jugurta (156P-104). Jugurta kazał zgładzić jednego z kuzynów, drugi uciekł do Rzymu szukać pomocy. Jugurta zdobył stolicę kuzyna, po czym doszło do rzezi obrońców...

JULISKA WOJNA SUKCESYJNA 1609-1614

Wojska katolików i protestan­tów były gotowe do walki, do wojny jednak nie doszło; zawarto pokój na mocy po­rozumienia w Kamen z 12 listopada 1614.

JUSTYNIANA WOJNA PERSKA PIERWSZA 524-532

W 527 Justynian I powie­rzył swemu najlepszemu wodzowi, Beliza-riuszowi (505P-565), naczelne dowództwo w wojnie z Persami. Justyniana druga wojna perska 539-562.

KAPRÓW WOJNA PIERWSZA 1779.

Szósta wojna Kafrów 1834-1835. W 1834 wybuchła wojna. Siódma wojna Kafrów.

KAJUSÓW WOJNA 1848-1855

W wyniku wojny Kajusowie stracili znaczną część swoich ludzi oraz ziemie, które należały do ich plemienia.

KALMARSKA WOJNA 1611-1613

Kalmar, od którego pochodzi nazwa tej wojny, wrócił pod panowanie Szwecji.

KALMARSKA WOJNA DOMOWA 1520-1523

W 1520 duńska armia pod dowództwem króla Chrystiana II (1481-1559), który usiłował pozostać nadal królem Szwecji na mocy unii ka-Imarskiej (unia trzech królestw - Danii, Szwecji i Norwegii), najechała Szwecję i opa­nowała ją. Rywal Chrystiana, Stan Sture Młodszy (1493-1520), regent Szwecji, został...

KALMARSKA WOJNA ł HANZĄ 1422-1435

W 1422 Hanza (kupiecka liga miast w pół­nocnych Niemczech i na wybrzeżach Bał­tyku) wypowiedziała wojnę królowi Danii Brykowi VII (1382-1459), władcy państw unii kalmarskiej (unia Danii Szwecji i Nor­wegii). Hanza obawiała się, iż straci moż­liwość handlowania z Norwegią, a także niesłychanie...

KALMARSKA WOJNA Z HOLSZTYNEM 1409-1435

Dążąc do osłabienia handlowej potęgi Hanzy, Eryk wydał w 1422 edykt, na mocy którego jedynie Duńczycy mogli zaj­mować się handlem i rzemiosłem, a wówczas Hanza zawarła przymierze z Holsztynem (patrz kalmarska wojna z hanzą 1422-1435).

KAMBODŻAŃSKA WOJNA DOMOWA 1970--1975.

Władca Kambodży (Kampuczy), książę Norodom Sihanouk (ur. 1922) tole­rował w kraju wpływy i agitację komunis­tyczną, a ponadto zezwalał Wietnamowi Północnemu na transport zaopatrzenia dla wojsk w Wietnamie Południowym przez port w Souhanoukville oraz szlakiem Ho Szi Mina przez Kambodżę, a także na...