Traktat pozwolski

Czytaj Dalej

"Treny" Jana Kochanowskiego (pamiętnik ojca i traktat filozoficzny)

Tren to jeden z gatunków poezji żałobnej ukształtowany w starożytnej Grecji. Jest to pieśń lamentacyjna wyrażająca żal z powodu czyjejś śmierci, rozpamiętująca jego czyny, zalety, zasługi. Tren jako gatunek miał ścisły układ wewnętrzny: pochwała cnót i zalet zmarłego, wielkość...

On nie zasługuje na światłość..." - "Mistrz i Małgorzata" jako traktat o kondycji artysty i jego stosunku do własnej twórczości.

"Mistrz i Małgorzata" to powieść ukazująca szerokim kręgom czytelników sytuację w Rosji porewolucyjnej. Twórczość artystyczna dozwolona była tam jedynie słownie. W rzeczywistości nie pozwalała na wykroczenie poza siatkę zakazów, nakazów i obwarowań teorii socrealizmu. Skrajny dogmatyzm, tworzenie w...

Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht

w Maastricht Traktatu o Unii Europejskiej, a następnie problemy z jego ratyfikacją ( Traktat wszedł w życie dopiero 1 listopada 1993 r. Traktat z Maastricht zmniejsza poza tym deficyt demokratyczny we Wspólnotach Europejskich.

Demokratyzm myśli Modrzewskiego w oparciu o traktat polityczny "O poprawie RP"

Demokratyzm myśli Andrzeja Frycza Modrzewskiego polegał na idei zrównania wszystkich obywateli wobec prawa. Tak więc demokratyzm Modrzewskiego to równouprawnienie.

-> W ówczesnym prawie karnym wyróżniano cztery sytuacje: zabójstwo szlachcica przez plebejusza, zabójstwo szlachcica przez szlachcica, zabójstwo...

Wiek XIX i początek XX wieku - Traktat paryski 1856

traktat paryski kończący wojnę krymską był istotny dla rozwoju polityki międzynarodowej i PM. Traktat berliński z 1878 – zakończył wojnę ros.

Zasada subsydiarności w Traktacie z Maastricht

Cele Unii będą osiągane w oparciu o niniejszy Traktat, zgodnie z przewidzianymi w nim warunkami i harmonogramem, poszanowaniem zasady subsydiarności określonej w artykule 3b Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Traktaty założycielskie, traktaty rewizyjne, akcesyjne i inne. Ogólna charakterystyka

Traktaty założycielskie- są to traktaty, na podstawie których powstały Wspólnoty Europejskie: Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zawarty w Paryżu w 1951 r,; Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zawarty w Rzymie w 1957 r.

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ Z MASTRICHT

Wg Traktatu z Maastricht UE ma zachować jedność instytucjonalną i UE wypożycza organy WE.

TRAKTAT AMSTERDAMSKI

Traktat ten tylko częściowe sprostał wymaganiom, a dokonane zmiany były fragmentaryczne i mało przejrzyste.

TRAKTAT NICEJSKI

Postanowienia te miały tylko status deklaracji, zostały jednak potwierdzone przez Traktat ateński.

Traktat Lizboński zmiany w zakresie statutu prawnego

Traktat z Lizbony (2007, wszedł w życie pod koniec 2009 roku) Wielostronna umowa międzynarodowa, dokończenie rewizji poprzednich traktatów -> traktat rewizyjny/reformujący Jego specyfika polega na tym, że żeby mógł wejść on w życie każde państwo musi go zaakceptować, dostosowane do najsłabszego uczestnika Zmiany nazewnictwa traktatów – TWE – Traktat Wspólnot Europejskich ...

Unia Europejska – traktat z Maastricht i jego znaczenie

Traktat uznaje i popiera europejskie uzgodnienia taryfowe. Traktat o UE zakłada silną wspólną walutę – ECU, wyrażającą się w utworzeniu najpóźniej do 1 stycznia 1999 r.

Na czym polegało niebezpieczeństwo traktatu w Rapallo

Traktat w Rapallo (16 kwietnia 1922r.

KONFERENCJA PARYSKA I TRAKTATY POKOJOWE

- Gdańsk - Wolne Miasto - traktat pokojowy między Niemcami, a państwami sprzymierzonymi (10stycz. Polska ratyfikowała jedynie traktat z Austrią w Saint-Germin.

NATO - Jakie znaczenie ma Traktat Północnoatlantycki?

Traktat zawiera również zapis dotyczący wysiłków na rzecz eliminacji sporów w międzynarodowej polityce gospodarczej państw członkowskich oraz zachęty do rozwoju współpracy pomiędzy nimi w tej dziedzinie.

Polska po traktacie wersalskim

1. Polityczna stabilizacja w Europie w II p XIX w nie sprzyjała realizacji dążeń niepodległościowych Polaków . Nie mogli oni samodzielnie przeciwstawiać się potęgom zaborców , nie mieli poparcia mocarstw. Dopiero skłócenie mocarstw rozbiorowych i znalezienie się Rosji , Austro- Węgier i Niemiec w...

Jakie były warunki traktatu ryskiego?

Pokój ryski zawarto 18. 03.1921 roku w Rydze (Łotwa) między Polską, a Rosją radziecką

Warunki:

- granica wschodnia miała biec od Dźwiny na południe pozostawiając Mińsk Litewski po rosyjskiej stronie, do Zbucza, dalej rzeką Zbucz do ujścia Dniestru

- wzajemne poszanowanie suwerenności, ustroju i...