Traktat

Czytaj Dalej

Traktat Rzymski

Charakterystyka '' Pod ogólnym określeniem Traktaty Rzymskie kryją się w rzeczywistości dwa traktaty podpisane w tym samym czasie i miejscu, tj. Traktat o EWG został zawarty na wzór Traktatu o EWWiS, ale o znacznie szerszym zakresie zadań.

Traktat Z Maastricht

Stworzona w ten sposób brytyjsko – francuska inicjatywa obronna zakłada, ze aby w pełni wykorzystać potencjał zawarty w Traktacie Amsterdamskim, należy zagwarantować możliwość podjęcia autonomicznych działań przez UE.

Traktaty założycielskie, traktaty rewizyjne, akcesyjne i inne. Ogólna charakterystyka

Traktaty założycielskie- są to traktaty, na podstawie których powstały Wspólnoty Europejskie: Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zawarty w Paryżu w 1951 r,; Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zawarty w Rzymie w 1957 r.

Traktat z Lizbony

) stworzenie podstaw prawnych dla przystąpienia Unii do EKPCz (na podstawie umowy międzynarodowej, z zatrzeżeniem, że nie mogą zostać naruszone kompetencje Unii) zwiększenie elastyczności działania w ramach Unii uporządkowanie katalogu źródeł prawa pochodnego w Unii oraz procedur stanowienia tego prawa sprecyzowanie procedur stanowienia prawa pierwotnego Unii przekształcenie Unii w organizację międzynarodową - termin Wspólnota został zastąpiony terminem Unia,

Traktat amsterdamski -1997r.

Traktat amsterdamski z 2 października 1997 roku w sprawie prowadzenia polityki zewnętrznej Unii Zasadnicze rozbieżności między państwami członkowskimi doprowadziły do przyjęcia projektu nowelizacji Traktatów Założycielskich Wspólnot oraz Unii Europejskiej dopiero 17 czerwca 1997 roku, podczas szczytu Rady Europejskiej w Amsterdamie.

Traktat Lizboński zmiany w zakresie statutu prawnego

Traktat z Lizbony (2007, wszedł w życie pod koniec 2009 roku) Wielostronna umowa międzynarodowa, dokończenie rewizji poprzednich traktatów -> traktat rewizyjny/reformujący Jego specyfika polega na tym, że żeby mógł wejść on w życie każde państwo musi go zaakceptować, dostosowane do najsłabszego uczestnika Zmiany nazewnictwa traktatów – TWE – Traktat Wspólnot Europejskich ...

Traktat Konstytucyjny

traktat rewizyjny, czyli taki, który zmienia traktaty ustanawiające Unię Europejską. Traktat konstytucyjny, podobnie jak Traktaty stanowiące Unię Europejską (oprócz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali) jest zawierany na czas nieograniczony.

Traktat Paryski

Zapewnienie wolnej konkurencji między przedsiębiorstwami całej Wspólnoty Znoszenie wszelkich ceł i kontyngentów ograniczających swobodny przepływ surowców i produktów przemysłów węglowego i stalowego, kapitału inwestowanego w tych przemysłach oraz siły roboczej między krajami Szóstki Wprowadzenie jednolitych taryf transportowych zaniechania rządowego subsydiowania przedsiębiorstw i innych ograniczających praktyk Traktat powołał ponadnarodową organizację,

NATO - Jakie znaczenie ma Traktat Północnoatlantycki?

Traktat zawiera również zapis dotyczący wysiłków na rzecz eliminacji sporów w międzynarodowej polityce gospodarczej państw członkowskich oraz zachęty do rozwoju współpracy pomiędzy nimi w tej dziedzinie.

Traktat pokojowy z Bułgarią i Austrią

W traktacie został zamieszczony statut Ligi Narodów, którego Bułgaria przez podpisanie traktatu zobowiązała się przestrzegać, choć nie była wtedy jeszcze członkiem Ligi. Traktat pokoju z Austrią Traktat pokoju z Austrią - Traktat pokojowy podpisany 10 września 1919 r.

Bezpośrednia skuteczność Traktatów w UE

Traktaty te regulują warunki przystąpienia nowych państw oraz wprowadzają do traktatów założycielskich konieczne zmiany dotyczące przykładowo nowego składu liczbowego instytucji czy wprowadzając okresy przejściowe, zawieszają na określony czas stosowanie pewnych postanowień dotyczących poszczególnych swobód gospodarczych.

SPÓR WOKÓŁ GENEZY II WOJNY ŚWIATOWEJ - Traktat wersalski

Traktat bardzo źle rozwiązywał sprawy terytorialne . Szalejąca hiperinflacja oraz rosnące bezrobocie dopiero teraz uświadomiło przeciętnemu niemieckiemu obywatelowi co to jest traktat wersalski .

Traktaty jako źródło prawa wspólnotowego

Dotychczas podpisano następujące traktaty odnoszące się do przystąpienia : 1972 Wielka Brytania, Irlandia, Dania 1979 Grecja 1985 Hiszpania, Portugalia 1994 Austria, Finlandia i Szwecja 16 kwietnia 2003 Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta, Cypr Grecki 25 kwietnia 2005 Bułgaria, Rumunia Traktat akcesyjny sensu stricto jest wspólny dla wszystkich państw przystępujących i ...

Zasada subsydiarności w Traktacie z Maastricht

Cele Unii będą osiągane w oparciu o niniejszy Traktat, zgodnie z przewidzianymi w nim warunkami i harmonogramem, poszanowaniem zasady subsydiarności określonej w artykule 3b Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej – geneza i najważniejsze cele i postanowienia

Postanowienia: Traktat określa zakres zadań Wspólnoty: Promowanie badań Rozpowszechnianie informacji Bezpieczeństwo i zdrowie Inwestycje Dostawy rud, surowców i specjalnych materiałów rozszczepialnych Zabezpieczenia i kontakty zewnętrzne Na mocy traktatu założono Wspólne Centrum Badawcze i Europejski Instytut Szkół Wyższych.

Traktat Wersalski 30 czerwca (upokorzenie niemców)

Traktat, dwustronicowy dokument, został opracowany przez aliantów w Paryżu podczas trwającej pięć miesięcy konferencji. Jednak traktat w końcu został podpisany przez dwóch przedstawicieli Berlina.

Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht

w Maastricht Traktatu o Unii Europejskiej, a następnie problemy z jego ratyfikacją ( Traktat wszedł w życie dopiero 1 listopada 1993 r. Traktat z Maastricht zmniejsza poza tym deficyt demokratyczny we Wspólnotach Europejskich.

Unia Europejska – traktat z Maastricht i jego znaczenie

Traktat uznaje i popiera europejskie uzgodnienia taryfowe. Traktat o UE zakłada silną wspólną walutę – ECU, wyrażającą się w utworzeniu najpóźniej do 1 stycznia 1999 r.

POJĘCIE, ZMIANA I ROZWIĄZANIE TRAKTATU – według Konwencji Wiedeńskiej z 1969 r.

Rozwiązując lub zmieniając traktat jego kontrahenci mogą się powołać na jakąś konkretną przyczynę (zmiana okoliczności, powstanie nowej formy ius cogens), ale równie dobrze mogą rozwiązać zawarty traktat, nie podając żadnego uzasadnienia, jeśli tylko jest to dla nich wygodne i jeśli wszyscy kontrahenci na to się zgadzają.

Główne postanowienia Traktatu z Maastricht

Traktat z Maastricht składa się z 3 części (filarów): Zmiany w traktatach ustanawiających EWG, EWWiS oraz Euratom - tzw.