Tradycja

Czytaj Dalej

Powstanie i zmiana tradycji

Zauważmy, że oba sposoby, w jakie pojawiają się tradycje, nie przesądzają o ich treści, szczególnie że to rozróżnienie istnieje niezależnie od innego (krzyżując się z nim), które omawialiśmy wcześniej, a mianowicie opozycji tradycji autentycznej, odwołującej się do realnie istniejącej przeszłości, oraz tradycji skonstruowanej odnoszącej się jedynie do wymyślonej, zaprojektowanej przeszłości.

Funkcje tradycji

W szczególności może ona dostarczać strategii działania (na przykład tradycja środowiska artystycznego, rękodzielnictwa, środowiska medycznego i prawników), wzorów do naśladowania (na przykład tradycja bohaterów, charyzmatycznych przywódców, świętych czy proroków), wizji instytucji społecznych (na przykład tradycja monarchistyczna, konstytucjonalizm, parlamentaryzm), modeli organizacji (na przykład ...

„Stał dwór szlachecki z drewna, lecz podmurowany.” Rola tradycji szlacheckiej w kształtowaniu polskiej kultury narodowej.

Na spacerze według dawnej tradycji polskiej obowiązywała hierarchia, z przodu szły dzieci z opiekunem, potem starszyzna. W taki sposób tradycja szlachecka mieszała się z tradycjami ludowymi.

„Stał dwór szlachecki z drewna, lecz podmurowany.” Rola tradycji szlacheckiej w kształtowaniu polskiej kultury narodowej

Na spacerze według dawnej tradycji polskiej obowiązywała hierarchia, z przodu szły dzieci z opiekunem, potem starszyzna. W taki sposób tradycja szlachecka mieszała się z tradycjami ludowymi.

Pojęcie tradycji

Inny historyk pokazuje, w jaki sposób celowo stworzono tradycje wielu ceremonii brytyjskiej monarchii. Kluczową sprawą dla zrozumienia tradycji jest zatem postawa, nastawienie współczesnych wobec obiektów i idei z przeszłości.

Tradycja i regionalizm w otoczeniu dziecka

Rada Krajowa pragnie zwrócić uwagę towarzystw regionalnych na potrzebę współdziałania z rodziną i szkoła gwarantuje sukces zbliżenia młodzieży do narodowego dziedzictwa kulturowego, pielęgnowania polskich tradycji i szanowania tradycji innych narodów.

Wpływ sztuki i kultury na obyczaje ludzi, tradycje.

Wszystko, co najlepsze w tradycji szlacheckiej w połączeniu ze zwyczajami ludowymi stało się esencją polskości. "Pan Tadeusz" to tylko przykład literackiego nawiązania do tradycji narodowej.

BIBLIJNE TRADYCJE

Spośród tradycji o Jezusie Chrystusie najważniejsze weszływ skład Ewangelii synoptycznych; należy do nich tradycja pierwotna(Q) i tradycja Markowa (Mk). tradycjao ustanowieniu -> eucharystii (1 Kor 11,23-26; Mk 14,22-24;Mt 26,26-28; Łk 22,19-20).

Tradycja

Proces przekazywania (tradycja jako czynność) albo żywa spuścizna, jaka została przekazana (tradycja jako zawartość). Dla prawosławia Tradycja, wyrażana przede wszystkim w kulcie, jest niezbędna do zrozumienia ja-kiegokolwiek zagadnienia.

Średniowiecze w tradycji europejskiej

Z drugiej strony nie stanowiło luki, nad którą renesans nawiązałby bezpośrednio do tradycji i kultury antycznej.

TRADYCJA LITERACKA

Zimand Problem tradycji); M. PIWOCKI Sztuka i tradycja, „Mies. SZACKI Tradycja.

Pismo święte i tradycja

) tra-dycji niż poszczególnych tradycji (czyli nauczania lub praktyk w poszczególnych Kościołach), zwrócił też uwagę na sposób, w jaki Tradycja i Pismo Święte są jednolite co do pochodzenia (=objawienie), funk-cji i celu (DV 9), a mówiąc tylko o Piśmie Świętym jako o Słowie Bożym, uznawał rolę tradycji w wyjaśnianiu i aktualizowaniu objawienia (DV 8).

TRADYCJA

W teologii chrześcijańskiej tradycja bywa pojmowana m. Według soboru watykańskiego U zarówno Pismo Święte, jak i tradycja wyrażają Obja­wienie Boże: Pismo wyrosło z tradycji i tradycja zapewnia jego poprawne rozumienie.

Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji – tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku.

Polemizując z Rippnerem i krytykując realizm, napisał dramat W małym dworku, będący parodią ustabilizowanego życia, konwenansów i tradycji. Autor Kartoteki nie wykorzystywał tradycji realistycznych i naturalistycznych, zrezygnował bowiem z kopiowania rzeczywistości na rzecz jej samodzielnej kreacji.

Tradycja prawna Zachodu: jej wyodrębnienie i cechy specyficzne

Istnieją 4 źródła prawa: prawodawstwo, precedens, zasada słuszności i zwyczaj =>historia zachodniej tradycji prawnej to po części historia powstawania i upadku rozmaitych szkół a filozofii prawa; w kresie kształtowania się tej tradycji dominowała teoria prawa natury =>prawo ulega przemianom wolniej niż inne instytucje polityczne =>cel prawa: zapewnienie stabilności i ciągłości; we wszystkich społeczeństwach źródło autorytetu ...

Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku

Przeciwstawiał się on wszelkiej dramatycznej tradycji, głównie dramatowi realistycznemu i mieszczańskiemu. Polemizując z Rippnerem i krytykując realizm, napisał dramat W małym dworku, będący parodią ustabilizowanego życia, konwenansów i tradycji.

ELOHISTYCZNA TRADYCJA (E)

Wellhausena głównych tradycji -+ Pięcioksię-gu (-> biblijne tradycje), określająca Boga mianem -*• Elohim (podobnie jak młodsza od niej -+ kapłańska tradycja, czyli P); zaczyna się w Rdz 15 i przewija przez dalsze rozdziały Pięcio-księgu, a wg niektórych uczonych nawet w księgach hist, (od Rdz do 1-2 Kri).

Tradycja (traditio)

kontrakt kupna-sprzedaży, darowizna), która była podstawą wydania rzeczy Za Justyniana niektóre wymogi prawa klasycznego zostały zmodyfikowane: nastąpiła dematerializacja sposobów przenoszenia faktycznego władztwa nad rzeczami -> materialne wręczenie rzeczy mogło nastąpić teraz także przez wręczenie pisemnego oświadczenia zbywcy – traditio instrumenti nie ma stanowczego wymogu „słusznej przyczyny prawnej” specjalny ...

Polskie tradycje na Uniwersytecie Wrocławskim

Działalność „Polonii” w pełni ukazuje nam walkę o zachowanie polskich tradycji na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest to moment, w którym polskie tradycje zostają na nowo zauważone.

Tradycje w mojej rodzinie

Osobiście się z tym stwierdzeniem nie zgadzam, ponieważ w mojej rodzinie od dawien dawna są ustalone pewne wzorce zachowania, obyczaje i tradycje. Zapewne jest jeszcze więcej tradycji w mojej rodzinie, ale podałam te najbardziej kontynuowane i ważne z mojego punktu widzenia.