Tożsamość zawodowa psychologa - Trzy stany organizacji Ja wg E. H. Eriksona a tożsamość zawodowa psychologa

E. H. Erikson (1964) omawia trzy typy integracji struktury Ja, tj. zorganizowania składników decydujących o jakości tożsamości jednostki. Są to: struktura A - rozproszenie i pomieszanie w obrębie Ja (diffusion/confusion), struktura B – swobodnie organizująca się całość (wholeness), która „oznacza takie...

Tożsamość zawodowa nauczyciela - Nadana

Tożsamość ulokowana w innej

Przejęta od innego człowieka

Budowa tożsamości nadanej wykorzystuje dwa mechanizmy: naśladownictwo (dziecko), identyfikacja (ze stanami psychicznymi człowieka)

Szyfrowanie tożsamości nadawcy

Szyfrowanie tożsamości nadawcy - mechanizm uwierzytelniania tożsamości nadawcy wymagany przez odbiorcę przesyłki, w celu upewnienia się, że odebrana wiadomość pochodzi rzeczywiście od nadawcy, a nie od podszywającej się innej osoby.

Utożsamianie nadawcy dokonuje się za pomocą klucza publicznego...

Indywidualista - istota społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Indywidualista - istota społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

 

Człowiek jest istotą społeczną czy też indywidualistą? Bohaterowie literaccy na przestrzeni epok prezentują różne postawy. Jedni szukają miejsca dla siebie w społeczeństwie, w środowisku. Uznanie otoczenia staje się dla...

Problem tożsamości chrześcijańskiej (racje natury teologicznej) - Wiara w Boską obietnicę zmartwychwstania

Obietnica ta pojawia się w Starym Testamencie ,jako wewnętrzna konsekwencja wiary w Boga, Stwór­cę całego człowieka, z duszą i ciałem. Stwórca nieba i ziemi jest także Tym, który zachowuje wiernie swoje przymierze z Abrahamem i jego potomstwem. W tej podwójnej perspektywie zacznie wyrażać się wiara w...

Tożsamość zawodowa nauczyciela - Rozproszona

Człowiek jest zdezintegrowany

Nie wie czego chce, nie zna swojego miejsca w świecie

Funkcjonuje dzięki zewnętrznym zobowiązaniom

Tożsamość rozchwiana

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Tożsamość pojęciowo - naukowa i nowe paradygmaty

Twórcze poszukiwania kierunków i ideologii badawczych w pedagogice specjalnej podejmowane w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku ukazują nie tylko znaczącą ich dynamikę, ale przede wszystkim zwiększający się zakres tematyczny podejmowanych problemów i koncepcji działania. Wyraźnie nawiązują one do...

Rola kultury w utrzymaniu tożsamości narodowej

W 1795 r. Polska oficjalnie przestała istnieć na mapie Europy. Trzy wielkie mocarstwa: Niemcy, Austria i Rosja podzieliły nasz kraj na trzy części włączając je w skład własnego terytorium. Nasze państwo osłabione konfliktami wewnętrznymi oraz nękane nieustannymi wojnami nie było w stanie bronić...

Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony (ESDI)

Pojęcie ESDI zrodziło się w 1991 roku jako próba koncepcyjnego powiązania ustanowionej w ramach Unii Europejskiej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa z rolą NATO jako euroatlantyckiej podstawy europejskiego systemu zbiorowej obrony, podjęta przez grupę państw członkowskich Unii...

Wpływ kultury na moją tożsamość.

„Kiedy byłem, kiedy byłem małym chłopcem…” W najmłodszych latach mojego życia kultura znaczyła dla mnie tyle, co niedłubanie w nosie w towarzystwie oraz słuchanie Kubusia Puchatka, którego czytała mi siostra. Pochodzę z niewielkiego miasteczka, gdzie życie kulturalne zaczęło rozwijać się dopiero, gdy sam zacząłem w nim uczestniczyć. W dzieciństwie dostęp do niego miałem zdecydowanie ograniczony. Jestem najmłodszy w rodzinie, co oznaczało, że musiałem ...

Proces Kształtowania wspólnej tożsamości w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

Po 1989 roku ukształtowała się w Europie nowa rzeczywistość polityczna. Jej głównym wyznacznikiem było zastąpienie układu dwubiegowego, opartego na podziałach ideologicznych i rywalizacji bloków militarnych, układem opartym na współpracy przy powszechnym akceptowaniu demokracji, pluralizmu i wolego...

Problem tożsamości chrześcijańskiej (racje natury teologicznej) - Chrześcijańska idea zbawcza

Chrześcijaństwo to: doświadczenie realizmu grzechu, orędzie o darze przebaczenia w Chrystusie i wezwanie do odpo­wiedzialności w przeświadczeniu, że sam człowiek nie zbuduje królestwa prawdy, sprawiedliwości i pokoju. W Chrystusie została ustanowiona ekono­mia zbawcza - ekonomia przebaczającej miłości:...

Problem tożsamości chrześcijańskiej (racje natury teologicznej) - Biblijna koncepcja cielesności ludzkiej

W Piśmie Świętym ciało nie jest tylko ubraniem które zrzuca się, aby przyodziać nowe w nowej egzystencji. Nie jest częścią znamienną czy więzieniem wzniosłej i nieszczęśliwej z powodu historycznej egzystencji duszy, ale integralnym wymiarem osoby ludzkiej. Dlatego w Piśmie św. nazywa się człowieka...

Składniki tożsamości społecznej

indywidualna identyfikacja z regionem, lokalną społecznością, i kulturą (perspektywa psychologiczna);

funkcjonujący w świadomości zbiorowej podział na: my i oni, któremu towarzyszy poczucie odrębności (perspektywa socjologiczna);

przypisanie do przestrzeni i miejsc (perspektyw...

Wartości polityczne i tożsamość

Wartości nie mają definicji, można je definiować raczej poprzez cechy i cele

Wartości mają charakter społeczno-emocjonalny

Wartości są odpowiednio wielowarstwowymi, kompleksowymi i wzajemnie zależnymi tworami

Wyrazem społecznej natury wartości są składające się na nie rozmaite...

Tożsamość zawodowa nauczyciela - Osiągnięta

Najwyższe stadium, gdzie człowiek siłą własnej woli stopniowo dochodzi do tego, kim jest,

Jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć,

Wie do czego dąży, zintegrowany wewnętrznie,

Obraz siebie budowany przez wewnętrzne siły

Względnie niezależny od wpływów...

Tożsamość zawodowa nauczyciela - Moratoryjna

Moratorium to odroczenie odpowiedzialności

Stadium przejściowe (jeśli przez długi czas to osobowość jest zagrożona)

Negatywne konsekwencje niezdecydowania

Jakie mniejszości narodowe i etniczne mieszkają w Polsce i w jaki sposób podtrzymują odrębność oraz tożsamość?

 

Polska w wyniku polityki eksterminacji i masowych deportacji stała sie niemal jednolitym etnicznie krajem. Według spisu z 2002 roku w Polsce mieszkało 96,74% Polaków, na ogólna liczbę prawie 37 tys obywateli.

Najliczniejszą grupę mniejszościową stanowią w Polsce Niemcy, zamieszkują głównie...