Cztery podejścia a zarazem sposoby rozumienia tożsamości

model zdrowia – wywodzi się on z tradycji psychoanalitycznej i sięga korzeniami prac Eriksona, którego głównym celem było znalezienie antidotum na niedopasowanie człowieka do otaczającego go świata. Tożsamość jednostki jest w tym ujęciu rozumiana jako złożona całość będąca efektem...

INDYWIDUALISTA – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

INDYWIDUALISTA – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

 

Każdy człowiek jest pod wpływem społeczeństwa i epoki, w której żyje. Wynika to ze wspólnej dla całej społeczności historii i tradycji, które generują takie lub inne zachowania. Dlatego odizolowanie się od własnych korzeni...

Okres dorastania: zagrożenia rozwoju - Wokół tożsamości negatywnej

Pierwszy problem to tzw. tożsamość negatywna i niebezpieczeństwa, na jakie narażone są obierające ją dorastające osoby. Erik H. Erikson, twórca jednej z najważniejszych koncepcji dotyczących rozwoju tożsamości pisze, iż powstaje ona w wyniku czasowej identyfikacji młodej osoby z istniejącymi w danej...

OKRES DORASTANIA - Rozwój tożsamości

Dorastanie to kres poszukiwań własnej tożsamości i próby określenia siebie. Dorastający człowiek dokonuje refleksji nad sobą. Jest to podstawowy problem okresu dorastania.

Wtedy też rozpoczyna się w rozwoju kryzys tożsamości. Rozwiązanie kryzysu tożsamości zależy od:

poczucia wewnętrznej...

Indywidualista – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Każdy człowiek jest pod wpływem społeczeństwa i epoki, w której żyje. Wynika to ze wspólnej dla całej społeczności historii i tradycji, które generują takie lub inne zachowania. Dlatego odizolowanie się od własnych korzeni wydaje się być bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Człowiek nie może się od...

Tożsamość zawodowa psychologa - Stadia rozwoju moralnego a tożsamość zawodowa psychologa

„Jakość” tożsamości osobistej to ważny wyznacznik tego, czy działania psychologa będą etyczne, a dokładniej: czy i jak mogą być etyczne, bo na takim, a nie innym poziomie rozwoju moralnego psycholog się znajduje, nie od razu jest on bowiem gotów do postępowania na poziomie postkonwencjonalnym, mówiąc...

Fazy (stadiów) rozwoju - tożsamość a pomieszanie tożsamości (przemieszanie ról) (okres dorastania 12 - 18)

W okresie tym jednostka zaczyna mieć poczucie własnej tożsamości, że jest jedyna w swoim rodzaju a mimo to przygotowana do pełnienia jakiejś sensownej roli w społeczeństwie. Człowiek staje się świadomy swoich specyficznych, indywidualnych cech takich jak upodobania, antypatie, przyszłe cele...

Tożsamość kulturowa

Szczególnym zainteresowaniem badaczy cieszy się w przypadku tej dziedziny kategoria tożsamości kulturowej, która uznawana jest za najważniejszy rodzaj tożsamości zbiorowej. Składają się na nią :

● elementy dziedzictwa, nawet te, które uległy już całkowitej lub częściowej dezaktualizacji;

●...

Tożsamość katolicka

Trudna kwestia tożsamości katolickiej pojawia się często w dzisiejszym Kościele wewszelkiego rodzaju instytucjach, od college’ów po uniwersytety, a nawet szpitale. Cosprawia, że dana instytucja jest „katolicka"? Historia, dziedzictwo, sama nazwa, aprobatabiskupa, samookreślenie? To nie są pytania o...

Funkcje tożsamości firmy

Elementy tożsamości są nośnikiem charakteru firmy i stanowią czynnik wpływający na decyzje wyboru przez klientów.

Charakterystyczny image pozwala na zróżnicowanie przedsiębiorstw, sprzyja ich indywidualizacji, tworzeniu osobowości firm. Przy zbliżonej ofercie,systemy identyfikacji tworzące...

Państwo i społeczeństwo obywatelskie; koncepcje: tożsamości, powiernictwa, służebności

Tożsamości Dla Cycerona - jak i dla Arystotelesa - było oczywiste, że „społeczeństwo obywatelskie" jest synonimem państwa. Starożytni myśleli, bowiem o obywatelach w kategoriach obowiązków wobec państwa, a nie ich uprawnień, a wobec tego zupełnie obce było im zastanawianie się nad kwestią stosunku...

Kultura i tożsamość

Tożsamość

a) Indywidualna – operujemy psychologią. Zbiór wyobrażeń, przekonań konstruowanych wobec samego siebie.

b) Społeczna (zbiorowa) – operujemy socjologią. Zwielokrotniona tożsamość indywidualna. Zbiór autodefinicji ale nieredukowalna do definicji pojedynczej. Oparta na pewnej tradycji, na...

Tożsamość

Definicja

Tożsamość to pojęcie z dziedziny nauk matematycznych oznaczające taką zależność między zmiennymi, która jest zachowana dla wszystkich wartości zmiennych (Hal R. Varian, Mikroekonomia..., str. 646).

Przykłady praktyczne

Aby lepiej zrozumieć istotę podanej wyżej definicji, poniżej...

Tożsamość zawodowa psychologa - Etyczny profesjonalizm

Pytanie o to, czy ważniejsze jest, aby psycholog był kompetentny, czy też najważniejsze jest, by był etyczny pozbawione jest sensu. Bowiem nie można być osobą w pełni kompetentną, czyli dobrze wykonującą powierzone sobie zadania bez respektowania norm i wartości, które z daną rolą zawodową...

Tożsamość lokalna

Coraz większym zainteresowaniem etnologii cieszy się jednak, także badanie tożsamości lokalnej w nowoczesnych społeczeństwach. Wraz z procesami modernizacyjnymi zachodzącymi na świecie, etnolodzy poszukując nowych obszarów badawczych zainteresowali się min. kulturą i tożsamością miejską (lata...

Podmiotowość i tożsamość społeczna

Podmiotowość społ. jednostki w określonej grupie czy społeczności polega na tym, że może być ona podmiotem zobowiązań ze strony innych członków tego zbioru ludzi, wobec niektórych może też mieć wzajemnie jakieś określone obowiązki (np. osoba prawna – spółdzielnia, stowarzyszenie spełniające...

Walka narodu polskiego o utrzymanie tożsamości narodowej

Na początku mojej pracy chcę zwrócić uwagę na sytuacje polityczną, która miała miejsce w Europie na początku XVIII w. Początek XVIII w. cechuje się zmianą w układzie sił w Europie. Dawne potęgi takie jak Turcja, Szwecja, Rzeczpospolita Obojga Narodów straciły dominującą pozycje w układzie sił...

Tożsamość firmy

Charakterystyka

Tożsamość firmy (Identity) - zespół cech, odróżniający w istotny sposób firmę od innych, a zwłaszcza bliskich jej konkurentów. Jest zespołem atrybutów i wartości umożliwiających firmie przedstawienie się w szczególnie wyrazisty sposób, aby bezbłędnie identyfikować siebie i...

Tożsamość negatywna

TOŻSAMOŚĆ NEGATYNA... SOCJOLOGIA „Każdy chce być kimś, nikt nie chce być nikim. Może być gorszym, złym ale nie nikim.” ZRÓDŁA TOŻSAMOSCI: I.ODWET- wobec przedstawicieli, instytucji socjologicznych, którzy nie dotrzymują autorytetu etycznego. „Będę gorszym, ale nie gorszym od tych co mówia o wartościach.” II. SYMULACJA ODWETOWA- by nie być odtrąconym od grupy, jednostka wciela się w inna rolę- przynależność do grupy. Miejsce w grupie. III. BRUTALIZACJA ...

Tożsamość firmy (identity)

To suma elementów, za pomocą których firma jest identyfikowana; elementów, które wyróżniają ją spośród innych przedsiębiorstw; np. w reklamie, opakowaniach, napisach na szyldach czy firmowych pojazdach.

Należy pamiętać, iż wizerunek i tożsamość nie są synonimami. Tożsamość oznacza, w jaki sposób...