Tożsamość

Czytaj Dalej

Konsumpcja jako sposób kreowania własnej tożsamości

„Świadomość czy potrzeba posiadania tożsamości pojawia się wówczas, kiedy okazuje się,  że odpowiedź na pytanie, kim jestem? i gdzie należę? – […] wcale nie jest jasna ani prosta”.   

Konieczność aktualizacji tożsamości wydaje się być zatem nieunikniona, zwłaszcza jeśli rozpatrujemy ją w...

Tożsamość przedsiębiorstwa- A public relations

TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA A PUBLIC RELATIONS Podstawowym warunkiem sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu (zazwyczaj długim), jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej w stosunku do firm konkurencyjnych. Określić ją można na podstawie trzech kryteriów - znaczenia dla odbiorcy, stopnia dostrzegania przez odbiorcę oraz względnie trwałego charakteru. Podstawę budowania przewagi konkurencyjnej powinny stanowić te zasoby organizacji, które są rzadkie, trudne ...

Tożsamość zawodowa psychologa - Tożsamość jednostki: tożsamość osobista, społeczna i zawodowa

W literaturze spotkać można wiele definicji tożsamości. Według Słownika języka polskiego (1968, s. 832) tożsamość znaczy tyle, co „bycie tym samym”. Termin ten odnoszony jest do konfiguracji cech, które pozwalają zidentyfikować, rozpoznać daną osobę czy grupę osób. Ustalenie czyjeś tożsamości...

Tożsamość zawodowa psychologa - Statusy tożsamości a tożsamość zawodowa

James E. Marcia (1980; por. Oleszkowicz, 1995, s. 28-32) w swych analizach okresu dorastania za kluczowe uznaje pojęcie tożsamości, którą definiuje jako „wewnętrzną, skonstruowaną przez samego siebie, dynamiczną organizację popędów, zdolności, przekonań i historii życia jednostki” (op. cit., s. 159)...

Psychologiczny kontekst życia i rozwoju a struktura tożsamości

Owe dwa wspomniane wyżej konteksty – społeczny i czasowy - splatają się w toku życia człowieka w każdym kolejnym okresie cyklu rozwojowego i tworzą psychologiczny kontekst jego działania i rozwoju. Biorąc pod uwagę jednocześnie dwie perspektywy funkcjonowania człowieka – społeczną i czasową -...

Tożsamość zawodowa psychologa - Proces formowania się tożsamości zawodowej

Powstaje tutaj pytanie, jak dochodzi do uformowania się dojrzałej tożsamości zawodowej? Dla procesu formowania się tożsamości szczególne znaczenie ma stadium piąte z ośmiu etapów rozwoju człowieka, wyróżnionych przez Erika H. Eriksona (1997) w jego koncepcji psychospołecznego rozwoju ego. To piąte...

Tożsamość zawodowa psychologa

Efektywność pełnienia każdej roli zawodowej zależy przede wszystkim od zasobu posiadanych kompetencji zawodowych, tj. wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie, pozwalających na trafne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów, jak pojawiają się w praktyce społecznej w określonym obszarze. W...

Jakie twoim zdaniem procesy i zjawiska umacniają a jakie osłabiają tożsamość kulturową Europy?

Tożsamość kulturową możemy zdefiniować na różne sposoby. Tożsamość rozumiana jako solidarność z grupą jednostek wchodzących w jej skład, aprobata istotnych dla grupy wartości i uznanie ich za własne. Tożsamość kulturową - jedna z odmian tożsamości społecznej (zbiorowej) - należy pojmować ją jako względnie trwałą identyfikację pewnej grupy ludzi i pojedynczych jej członków z określonym układem kulturowym tworzonym przez zespół idei, przekonań,

Omów etapy rozwoju tożsamości człowieka na podstawie wybranej koncepcji

 

Według SJP tożsamość znaczy po prostu tyle, co „bycie tym samym”. Termin ten odnoszony jest do konfiguracji cech, które pozwalają zidentyfikować, rozpoznać daną osobę czy grupę osób. Ustalenie czyjeś tożsamości polega więc na rozpoznaniu specyficznych cech danej osoby (grupy), które odróżniają...

Okres dorastania: szanse rozwoju - Kształtowanie się tożsamości

Proces formowania tożsamości jest centralnym i najważniejszym zadaniem, przed jakim stoi nastolatek . To, co daje szansę na osiągnięcie dojrzałej tożsamości prześledzimy odwołując się do koncepcji A. S. Watermana (1982; także: Oleszkowicz, 1995), która stanowi rozwinięcie niezwykle popularnej we...

Tożsamość zawodowa nauczyciela

Czym jest tożsamość? Czy w dzisiejszych czasach wykazuje ona cechy charakterystyczne? Czy współcześnie coraz częściej mówimy o tożsamości (i dlaczego?)

Tożsamość:

Kiedyś: łączyła się z identycznością, to, co w człowieku identyczne z innymi ludźmi

Dziś: awansuje pojęcie różnicy, czyli czym...

Czy na własnej roli można wychodować wypasioną tożsamość?

Czy na własnej roli można wychodować wypasioną tożsamość ? Zanim zacznę opowiadać się „za” lub „przeciw” postawionemu pytaniu powinnam powiedzieć o czym powinniśmy pomyśleć zanim wygłosimy swoją opinię. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że każdy człowiek obojętnie jak na niego spojrzeć jest jednostką i nic tego niezmieni. Każdy ma własny tok myślenia, własne poglądy, odczucia itp. Każdy z nas jest indywidualną istotą i chociaż ...

Tożsamość zawodowa psychologa - Specyfika tożsamości zawodowej psychologa

Wybory dotyczące zawodu i pracy, czyli rozpoczęcia kariery zawodowej to zadanie rozwojowe okresu adolescencji. Jest to zadanie niezwykle ważne, gdyż każda praca umieszcza daną osobę w określonym kontekście psychologicznym, każda rola zawodowa wywiera odmienne naciski, stawia odmienne wymagania przed...

Wyjaśnij pojęcie narracyjnej tożsamości

 

Narracja- sposób rozumienia świata przez ludzi, powszechność opowiadania o wytworach kultury, w beletrystyce, serialach telewizyjnych, codziennych relacjach z życia. Naturalność formy opowiadania jako środka wyrażania myśli i przeżyć jest efektem narracyjnego sposobu pojmowania świata, który wynika z...

Styl życia a struktura tożsamości

W tym miejscu przywołajmy koncepcję stylów życia proponowaną A. Sicińskiego (2002). Przez styl życia rozumie on „zespół codziennych zachowań (sposób postępowania, aktywność życiową), specyficzny dla danej zbiorowości lub jednostki (treść i konfigurację owych zachowań); a inaczej mówiąc:...

Problem tożsamości politycznej w warunkach globalizacji.

Rozpatrując problem tożsamości politycznej w warunkach globalizacji należy w pierwszym rzędzie odpowiedzieć na pytanie czym jest tożsamość człowieka. Podążając za rozważaniami Giddensa możemy określić tym pojęciem to czego jednostka jest świadoma w wyrażeniu ‘’samoświadomość’’, jest czymś co musi być rutynowo wytwarzane i podtrzymywane przez refleksyjnie działającą jednostkę. Człowiek sytuując się w społeczeństwie włącza do swego życiorysu ...

Tożsamość społeczna

9. Tożsamość społeczna. Tożsamość społeczna- ( nasze prawdziwe ja)- świadomość własnej spójności w czasie i przestrzeni, w różnych okresach życia, w sytuacjach społecznych i pełnionych rolach, a także świadomość własnej, odrębności, indywidualności, niepowtarzalności. Tożsamość to np. odkrywanie kim jestem np. kobietą, mężczyzną. Tożsamość jest określeniem roli (odgrywamy tylko rolę) Przykład: Dziecko płci męskiej nie musi uczyć się ...

Bioetyka - Klonowanie a tożsamość osobowa człowieka

Dyskusję na postawione w temacie pracy pytanie należy chyba zacząć od chociażby krótkiego scharakteryzowania, czym jest tożsamość osobowa człowieka, a także, jaki jest jej związek z klonowaniem. W przypadku tego drugiego pojęcia nie mamy większych problemów z rozpoznaniem, o czym mowa; jednak tożsamość, pozornie tak łatwa do zrozumienia, w gruncie rzeczy okazuje się terminem dość zagadkowym. Gdy mowa o klonowaniu, powielaniu organizmów ? nie dziwi jednoczesne pojawienie ...

„Rola historiografii polskiej w kształtowaniu się tożsamości narodowej”

„Rola historiografii polskiej w kształtowaniu się tożsamości narodowej” Rola Historiografii polskiej odegrała wielka role w kształtowaniu tożsamości narodowej Polaków w XIX wieku. Można by wręcz rzecz ze była nieoceniona. Jak wiadomo wiek XIX to czas zaborów, coraz większej rusyfikacji i germanizacji. Budził się coraz większy opór wobec zaborców, czego przejawem były powstania obejmujące prawie całe dawne ziemie Polski czyli powstania listopadowe i styczniowe ...

Czy globalizacja zniszczy tożsamość narodów, czy raczej poszerzy granice wolności jednostek?

 

NAJBARDZIEJ podstępne ataki na globalizację nie dotyczą gospodarki, problemów społecznych, etnicznych, a przede wszystkim kulturalnych. Argumenty w tej kwestii ujawniły się okazji starć w Seattle w 1999 r. i zostały powtórzone ostatnio w Davos, Bangkoku i Pradze. Oto one:.

Zniknięcie granic narodowych...