TOPIKA, nauka o toposach (gr. topoi)

jako nauki o strukturze i życiu toposów w kulturze i sztuce europejskiej.

Topos śmierci w literaturze.

Topos śmierci nieobcy był również innemu poecie tego okresu, a mianowicie Józefowi Bace. Jeszcze jedno wspomnienie nawiązuje również do toposu śmierci.

Topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży w dziełach literatury polskiej i powszechnej.

W średniowieczu topos wędrówki w zaświaty odnajdujemy w Boskiej Komedii Dantego.

Topos rycerza.

Powszechnie uważa się średniowiecze za epokę rycerską. Rycerstwo, obok stanu duchowieństwo zajmowała uprzywilejowane miejsce w strukturze średniowiecznej społeczności. Kultura rycerska była po części wytworem świeckim, stworzyła rytuał związany z grupą społeczną, która żyła na dworach w...

Świat przedstawiony w „Panu Tadeuszu” jako realizacja toposu arkadyjskiego.

 

Świat „Pana Tadeusza” ma cechy rzeczywistości doskonałej – krainy miłości i szczęścia. Dużą rolę w jej tworzeniu odgrywają opisy przyrody, obyczajów i codziennego zwykłego życia. Już sam pejzaż Soplicowa przypomina sielski krajobraz, pełen spokoju, harmonii, w ręcz baśniowej cudowności. Biały...

Literatura starożytna była źródłem toposów dla utworów literatury renesansowej

- Zafascynowanie Antykiem w renesansie widoczne jest już w nazwie, oznacza ona bowiem odrodzenie się tradycji antycznych po okresie Średniowiecza. 

- Trzeba jednak pamiętać o tym, że nadal pewne tradycje poprzedniej epoki są kontynuowane, choć renesans się od nich odżegnuje. Natomiast w pełni świadome...

Agroekotop (gr. agrós - grunt, pole + oikos - dom, gospodarstwo + tópos - miejsce, okolica)

Zespół lokalnych warunków przyr. rolnictwa,jak wys. położenia terenu n.p.m., urzeźbienie,zadrzewienie, kategoria ciężkości gleb, kompleksprzydatności roln. gleb, usłonecznienie,temp., opady itp., kształtujących warunki życiaorganizmów żywych. Ob. coraz częściejzwraca się uwagę na krajobraz, mający...