FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - TOMIZM

To głównie dzięki Krąpcowi powstał ruch, w którego następstwie tomizm w Polsce co do treści dorównał awangardzie tomizmu zagranicznego (a niekiedy ją oryginalnie przekroczył). Jaworski (głównie filozofia religii; łączy tomizm z innymi orientacjami), bp B.

Filozofia, światopogląd człowieka średniowiecza (tomizm, augustynizm, franciszkanizm)

Woroniecki), cechujący się badaniami nad kategorią istnienia, pojętego jako relacja bytu do Boga, 2) Tomizm lowański (E. Kłósak), charakteryzujący się tendencją do łączenia metafizyki z wynikami nauk szczegółowych, 3) Tomizm transcendentalny (J.

FAZY ROZWOJU TOMIZMU

Był to zrazu tomizm eklektyczny, przeniknięty wpływami szkotystycznymi i suarezjańskimi, dąŜący przede wszystkim do na-wiązania dyskusji z ówczesnymi szkołami i kierunkami filozoficznymi, do rozwinięcia w tomizmie problematyki epistemologicznej oraz  uwzględnienia stanu i pozycji nauk przyrodniczych w myśli współczesnej.

Filozofia i tomizm

Możliwe, że w związku z tymi głosami Paweł VI w liście do generała dominikanów ponowił(1974) swe wypowiedzi o aktualności tomizmu.

św. Tomasz z Akwinu, tomizm (chrześcijański arystotelizm XIII n.e.)

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE: przedmioty materialne możemy poznawać rozumem, posiadamy o nich wiedzę ogólną i pewną (u Platona – przedmiot poznania to idee niematerialne), ale poznajemy tylko gatunki - poznanie rozumowe jest bowiem zawsze ogólne duszę poznajemy tylko pośrednio, gdyż dostrzegamy jedynie czynności duszy, a nie duszę i jej władzę (dane nam są bezpośrednio tylko rzeczy zewnętrzne, a nie przeżycia wewnętrzne, i tylko to, co ...

Tomizm

Złoty wiek tomizmu przypada na szesnaste i siedemnaste stulecie, kiedy to pojawili się Kardy-nał Tomasz Kajetan (1469-1534), Sylwester z Fenary (1474-1528), Franciszek de Vitoria (ok.

Potępienia i polemiki - Dyskusja z tomizmem

Nie było jeszcze opozycji wobec Tomasza za czasów samego Bonawentury. Hasłemdo walki staje się Correctorium Wilhelma z la Mare napisane około 1278 r.Krytykuje w nim Wilhelm 117 tez tomistycznych. Correctorium jest podstawą dlanastępnych przeciwników Tomasza krytykujących już tylko poszczególne...