Tolerancja religijna

Tolerancja religijna

Czytaj Dalej

Tolerancja religijna w Polsce w XVI w.

Zupełnie sloganowo traktowanym zagadnieniem jest polska szesnastowieczna tolerancja religijna, jedna z tych nielicznych wartości, którą nie my od Europy, ale Europa od nas mogła przejąć i za wzór ją sobie brać.

MOTYW: TOLERANCJA

MOTYW: TOLERANCJA “ABY BYĆ TOLERANCYJNYM NALEŻY WYTYCZYĆ GRANICE, TEGO CZEGO NIE WOLNO TOLEROWAĆ” CKN PRZYJĘCIE POSTAWY W PEŁNI TOLERANCYJNEJ TO JEDNO Z NAJTRUDNIEJSZYCH ZADAN DANYCH CZŁOWIEKOWI.

BIBLIA - JEDEN Z NAJDAWNIEJSZYCH ZABYTKÓW JĘZYKOWYCH LITERACKICH, RELIGIJNYCH

Biblia:

1.   ukazuje dzieje narodu izraelskiego

2.   zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny

3.  wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary

4.   formułuje nakazy i zakazy moralne Zawiera wiele rodzajów literackich:

•  Epika

1.   poemat opisowy (ks. Rodzaju)

2.   biografia (Ewangelia)

3.  ...

PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - HUMANIZM

Prąd światopoglądowy rozwijający tradycje antycznej wiedzy o człowieku jako o jednostce (psychika i wrażliwość). Dążył do rozwoju osobowości uznając wartość jego rozumu. Humaniści głosili potrzebę poznania i kształtowania indywidualnej, silnej jednostki ludzkiej. W myśl humanizmu człowiek jest...

PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - REFORMACJA

Przyczyniła się ona do rozwoju tolerancji religijnej, rozkwitu kultur, językówliteratur narodowych. Powstały nowe prądy religijne. Reformacja była powodem wybuchu długoletnich wojen religijnych np.

PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - LUTERANIZM

 (Niemcy, Skandynawia, Francja, Czechy, Węgry, Polska) Twórcą był Marcin Luter. Istotne jest podejście wyznawców do Biblii. Głosili bowiem, że można ją interpretować indywidualnie, że należy tłumaczyć je na języki narodowe, że Kościół nie jest jedynym autorytetem rozumiejącym Biblię. Kościół na...

PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - KALWINIZM

 (Francja, Szwajcaria, Niderlandy)  Twórcą był Jan Kalwin. Kalwiniści głosili teorię predestynacji czyli wierzyli w przeznaczenie, w to, że każdy człowiek ma swój los zapisany w gwiazdach. Przeznaczone jest mu niebo lub piekło, a życie to realizacja ustalonego scenariusza. Propagowali ideał pracy i...

PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - ANGLIKANIZM

Nurt powstały w Anglii. Ruch ten powstał z natury politycznej i prywatnej. Henryk VIII chciał poślubić Annę Boleyn, a kościół katolicki zabraniał mu (odmowa rozwodu). Dlatego król Anglii sam mianował siebie zwierzchnikiem kościoła anglikańskiego i poślubił ukochaną, którą i tak skazał na...

PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - ARIANIE

Nurt ten rozwinął się w Polsce i był nurtem radykalnym bo głosił oprócz założeń religijnych również hasła społeczne.

Obnażenie fałszu i obłudy religijnej (dewocji, zakłamania) w Świętoszku Moliera

Planuje dopuścić się najbardziej ohydnych przestępstw, a wszystko to w imię praw i zasad religijnych, uczciwości, dobroci serca.

Rozwój idei religijnych za cesarstwa rzymskiego

Dusza egipska odczuwała nader silne pragnienie nieśmiertelności i całe  życie religijne Egiptu obracało się dookoła tego pragnienia.

MOTYW: TOLERANCJA

“Aby być tolerancyjnym należy wytyczyć granice, tego czego nie wolno tolerować” ckn Przyjęcie postawy w pełni tolerancyjnej to jedno z najtrudniejszych zadan danych człowiekowi. Był to kraj o wysokim poziomie tolerancji religijnej i wywoływało to niechęć u konserwatywnych sąsiadów.

CZYNNIK RELIGIJNY

Więź religijna jest istotnym czynnikiem w formowaniu się narodów oraz w utrzymywaniu świadomości narodowej przez mniejszości narodowe.

Kościoły i wspólnoty religijne.

Jest jeszcze wiele innych ruchów religijnych, czy też parareligijnych, które swą naukę opierają o interpretacje Pisma Świętego, lecz w późniejszym okresie indoktrynacji odchodzą od niego, na rzecz pism swego założyciela.

Bogurodzica, Lament świętokrzyski arcydziełami średniowiecznej liryki religijnej (teksty), znaczenie historyczne i analiza języka

"Bogurodzica" jest najwspanialszą i najstarszą polską pienśią religijną. Nie znamy dokładnej daty jej powstania. Jej powstanie wiąże się z okresem pomiędzy wiekiem X i XIV, a najczęściej przyjmuje się pierwszą połowę wieku XIII. Z powstaniem "Bogurodzicy" w X wieku wiąże się legenda...

Poezja wobec religii - Poezja antyreligijna

Przyjrzyjmy się najpierw racjom oraz zachowaniom przeciwników światopoglądu chrze-ścijańskiego. Celem utworów antyreligijnych było przekonanie czytelnika, iż kto myśli i po-stępuje wedle wskazań Kościoła, ten tkwi w błędzie. Twórczość antyreligijna spełniała się wagresywnym, dramatycznym krzyku:...

Poezja wobec religii - Poezja religijna

Niejednomyślność w ocenie prestiżu religii, jej miejsca w życiu duchowym Polaków da-wała o sobie znać w zróżnicowaniach wewnętrznych poezji religijnej Dwudziestolecia Mię-dzywojennego.

Poezja wobec religii - Miejsce poezji religijnej

„Nie znajdowała się ona w centrum ówczesnego ruchu poetyckiego, stanowi jednak zjawi-sko na tyle się wyróżniające, że warte zastanowienia” – piszą o poezji religijnej Michał Gło-wiński i Janusz Sławiński.

Religijny nurt poezji barokowej (Sęp Szarzyński, Daniel Naborowski)

Swiadomość istnienia w nietrwałym świecie podlegającym ruchowi czasu i poczucie jego nieskończonej wieczności, ukształtowało niespokojny rytm ówczesnej literatury i sztuki oraz ujawniło wewnętrzne rozdarcie jednostki. Człowiek musiał przyjąć jakąś określoną postawę z wszystkimi jej...

Czynnik religijny w stosunkach

- Mniejszości narodowe opierają swą tożsamość na religii - Konflikty o podłożu religijnym - Powstanie partii religijnych - Niemożność obrażania grup religijnych - Napięcia między wielkimi religiami - Podpisywanie konkordatów - działanie religijnych struktur terrorystycznych - działanie religii w problemach globalnych - religia przechowuje spuścizną kulturową - aktywne stereotypy religijne - ...