"Dusza tłumu" wg Gustawa Le Bona - spojrzenie po 110 latach

Spis treści: 1. Gustaw Le Bon i historia polskich przekładów jego dzieła 3 2. Dziedziczność „duszy rasy” 3 3. Le Bon, a społeczeństwo masowe 3 4. Czy nastąpiło odnowienie cywilizacji? 4 5. Upadek dogmatów, a postęp cywilizacyjny 4 6. Czy strach przed masami może ustąpić? 5 7. Komunizm pierwotny i „rzeczywisty” 5 8. Jak dzięki barbarzyńcom upadł Zachód 5 9. Jak powstają przywódcy... 6 10. Czy ...

Cechy tłumu. Przyczyny formowania się tłumów

Tłum – jest przelotnym zgromadzeniem największej ilości ludzi na przestrzeni dopuszczającej bezpośredni kontakt, reagujący bardzo intensywnie na kompromisy w sposób bardzo podobny a nawet identyczny

a) Cechy tłumu

- amorficzność – bez kształtu, jest nie zorganizowany, jedyna instytucja przywódcza

-...

Co to jest tłum i wymień jego rodzaje

Tłum – jest przelotnym zgromadzeniem większej liczby osób (co najmniej kilkaset) na przestrzeni dopuszczającej bezpośredni kontakt, regulujących spontanicznie na te same podniety w podobny lub identyczny sposób.

Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje tłumu:

1)tłum agresywny – to tłum atakujący...

Zbiorowiska i tłumy

Zbiegowisko jest to przelotne skupienie pewnej liczby osób zainteresowanych pewnym zdarzeniem.

Przyczyny to:

- ludzka ciekawość,

- nakaz uczestniczenia w pewnym istotnym wydarzeniu,

- styczność przestrzenna i społeczna,

- podobne reakcje emocjonalne,

- zainteresowanie tą samą podnietą.

Tłum...

Słowa Stachury „Chodzę tu, chodzę tam, z tłumem ludzi zawsze sam” uczyń mottem rozważań o bohaterach literackich, którzy doświadczyli samotności w tłumie

Życie jest dla człowieka rzeczą nieodgadnioną. Wiele filozoficznych tez, ideologii konstruowanych było w związku z pytaniami: czym jest życie?, jaki jest cel istnienia?, po co zostaliśmy stworzeni? Niestety, nigdy nie uda nam się znaleźć jedynej prawdziwej odpowiedzi. Nie można przecież wystawić...

Słowa Stachury „Chodzę tu, chodzę tam, z tłumem ludzi zawsze sam” uczyń mottem rozważań o bohaterach literackich, którzy doświadczyli samotności w tłumie

Życie jest dla człowieka rzeczą nieodgadnioną. Wiele filozoficznych tez, ideologii konstruowanych było w związku z pytaniami: czym jest życie?, jaki jest cel istnienia?, po co zostaliśmy stworzeni? Niestety, nigdy nie uda nam się znaleźć jedynej prawdziwej odpowiedzi. Nie można przecież wystawić...

Czym charakteryzuje się tłum

Największą zdolność oddziaływania na zachowania ludzkie ma tłum, który najwcześniej stał się przedmiotem badań psychologów społecznych i socjologów. Tłum jest zjawiskiem towarzyszącym każdej rewolucji i innym radykalnym zmianom społeczno-politycznym, stąd zapewne wypływało wcześniejsze i...

Jakie metody kontroli tłumu zdefiniował Le Bon?

 

Gustaw Le Bon sformułował w roku 1886 metody kontroli tłumu:

-Usunięcie lub izolowanie osób zaangażowanych w wywoływanie incydentu (trzeba to uczynić, zanim tłum stanie się jednolitą całością);

-Przerwanie procesu porozumiewania się w tłumie (można to uczynić przez podział tłumu na mniejsze...

Opisz podobieństwa i różnice lidera tłumu i grupy zadaniowej

 

Grupa zadaniowa – podobieństwa i różnice z tłumem

Zarówno tłum jak i grupa zadaniowa są zbiorem ludzi posiadających przywódcę;

Różnią się liczebnością (zwykle tłum jest liczniejszy) i powodem, dla którego łączą się w zbiorowość.

 Powód powstania w tłumie jest przypadkowy, zaś w grupie...

Opisać zachowanie tłumu demonstrującego

Tłum demonstrujący lub ekspresywny jest tłumem zorganizowanym. Jest on wyrazem wdzięczności, uznania, potępienia, pogardy, pochwały lub protestu. Demonstracja jest zorganizowanym tłumem dlatego, aby wyrażanym uczuciom nadać większej powagi i aby nie stwarzać szans na przekształcenie się tłumu...

Opisać działanie tłumu terroryzującego

Tłum terroryzujący jest przeważnie skierowany przeciw jakimś mniejszościom narodowym, religijnym czy innym podejrzanym o czyny wywołujące oburzenie znacznej części jakiejś społeczności. Przykładem występowania tłumów terroryzujących były mordy innowierców w czasach średniowiecznych czy tępienie...

Opisać działanie tłumu nabywającego (rabującego)

Tłum nabywający lub rabujący, występuje w okresach kryzysowych i gospodarczego niedostatku lub ogólnej dezorganizacji życia zbiorowego. Wówczas to pojawiają się różnorodne zbiegowiska i tłumy rabujące sklepy, banki a nawet mieszkania zamożniejszych rodzin. Tłumy rabujące powstają w różnorodnych...

Na czym polega działanie tłumu linczującego

Tłum linczujący powstaje celem wymierzenia samosądu rzeczywistemu lub domniemanemu sprawcy ogólnie potępianego czynu, jakim może być napad, morderstwo, gwałt itp. Powstaje on z małej zbiorowości, wzywającej do pomszczenia haniebnego czynu i wymierzania sprawiedliwości jego faktycznemu lub prawdopodobnemu...

Proszę wymienić rodzaje tłumów

Różnorodność podniet tworzących tłum sygnalizuje wielkość odmian tej specyficznej zbiorowości społecznej. Badacze najczęściej wyróżniają tłum : agresywny, uciekający, nabywający (rabujący) i demonstrujący albo ekspresywny.

Cechy tłumu jako zbiorowości

Przelotne zgromadzenic ludzi co najmniej kilkuset w jednym czasie i przestrzeni,

Zbioiowość reagująca spontanicznie w identyczny sposób, może powstać z przekształcenia się publiczności skupionej, trudno go ogarnąć,

Więź społeczna zawiązuje się dzięki styczności przestrzennej, sprzyja...

COMMENTARIORUM DE REPUBLICA EMENDANDA LIBRI QUINQUE, w tłum. O poprawie Rzeczypospolitej ksiąg pięć

COMMENTARIORUM DE REPUBLICA EMENDANDA LIBRIQUINQUE, w tłum. O poprawie Rzeczypospolitej ksiąg pięć,podstawowe dzieło A. Frycza Modrzewskiego, składające sięz 5 ksiąg: de Moribus(O obyczajach), de Legibus (O prawach),de Bello (O wojnie), de Ecclesia (O Kościele), de Schola (O szkole), wyd. niepełne na...

Jakimi prawami kieruje się tłum?

 

Tłum – to na ogół „bezimienni” ludzie zgromadzeni na jakimś miejscu, ale to coś więcej niż zbiór tworzących go jednostek, gdyż rządzi się swoistymi prawami psychologii:

*prawem jedności umysłowej;

*prawem zmienności nastroju;

*prawem małej wytrwałości;

*prawem impulsywności zachowań;...

Samotny tłum- maly opis książki

Zapewne każdy, kto choć trochę interesuje się dziejami nauk społecznych - a trzeba pamiętać, że od ponad stu lat nauki te w coraz większym stopniu "interesują się" każdym z nas! - zetknął się z książką autorstwa Davida Riesmana oraz jego dwóch współpracowników zatytułowaną The Lonely Crowd. Już sam jej tytuł - "Samotny tłum" - wszedł do powszechnego użycia na określenie zjawiska zaniku głębszych międzyludzkich więzi we współczesnych społeczeństwach.

Rodzaje tłumu - agresywny

• występuje najczęściej,

• walczy o swoje prawa,

• może terroryzować instytucje lub grupę społeczną,

• może dokonać linczu, -uciekający

• pojawia się w formie paniki,

• ratuje się ucieczką jednocześnie tratując, -nabywający

• o cechach agresywnych,

• powoduje...