Terytorium stowarzyszone

Czytaj Dalej

Terytorium w prawie międzynarodowym - Pojęcie terytorium

Ogólnie jest to określony obszar geograficzny lub przestrzenna strefa ludzkiej działalności; jednak najczęściej traktowane jest jako synonim terytorium państwowego. terytorium powiernicze; terytorium zdemilitaryzowane.

Terytorium w prawie międzynarodowym - Rodzaje terytoriów

Podlegające suwerenności państwowej;

Nie podlegające suwerenności państwowej:

Res communis – wspólne dziedzictwo ludzkości (morza otwarte, przestrzeń kosmiczna, dno mórz i oceanów);

Res nullius – obszary niczyje, podlegające zawłaszczeniu (współcześnie już nie...

Terytorium Państwowe - Znaczenie terytorium państwowego

Żadna z norm prawa międzynarodowego nie jest wyraźniejsza niż ta, która zakazuje państwom wykonywania suwerenności na terytorium innego podmiotu

Terytorium Państwowe - Istota prawna terytorium państwowego

Wypowiadane w doktrynie poglądy, co do istoty prawnej terytorium państwowego można sprowadzić do czterech zasadniczych teorii: a) Teoria przedmiotowa: klasyczna i mająca szeroką rzeszę zwolenników w prawie międzynarodowym, teoria uznająca terytorium za przedmiot władzy państwowej.

Terytorium Państwowe - Skład terytorium państwowego

Teoria przylegania i ciągłości – powoływana przy rozważaniu praw państwa do wnętrza ziemi – może być odniesiona także do terytorium morskiego i powietrznego, które podobnie jak wnętrze ziemi nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od terytorium lądowego.

Terytorium Państwowe - Ochrona integralności terytorialnej państwa w prawie międzynarodowym. Geneza pojęcia integralności terytorialnej

Chroni zarówno całość terytorium poprzez zakaz i nielegalność nabywania go siłą, jak i nietykalność poprzez zakaz okupacji wojskowej, a także zakaz podejmowania innych, bezpośrednich lub pośrednich aktów przymusu.

Szczególne ograniczenia wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego - Demilitaryzacja i neutralizacja terytorium

Jest to umowne wyłączenie możliwości działań wojennych na danym terytorium oraz nakaz powstrzymania się od wykorzystania go w charakterze bazy do prowadzenia takich działań.

Nabycie i utrata terytorium państwowego

Ehrlicha, że państwo będące podmiotem prawa międzynarodowego ma nad terytorium podlegającym jego suwerenności władzę własną, pierwotną i suwerenności nad tym terytorium nie może być nigdy przeniesiona z innego podmiotu prawa międzynarodowego na drugi.

Nabycie i utrata terytorium państwowego - Cesja

Do przeprowadzenia cesji niezbędne są dwa elementy: - prawny – zawarcie umowy zobowiązującej cedenta do opuszczenia terytorium; - faktyczny – realizacja tego zobowiązania i objęcie terytorium przez drugie państwo; Umowa o cesji legalizuje objęcie terytorium w posiadanie.

Nabycie i utrata terytorium państwowego - Efektywna okupacja (zawłaszczenie)

Okupacja daje tytuł tylko wtedy, gdy terytorium podlega wyłącznej, efektywnej władzy państwa rządzącego. Efektywność zależy od dwóch czynników: charakteru okupowanego terytorium oraz stopnia, w jakim społeczność międzynarodowa jest nim zainteresowana.

Nabycie i utrata terytorium państwowego - Zasiedzenie

Niezbędne jest ciągłe i pokojowe wykonywanie praw suwerennych na danym terytorium oraz jedynie we własnym imieniu.

Nabycie i utrata terytorium państwowego - Przyrost

Terytorium państwa może być powiększone wskutek działalności sił przyrody lub pracy człowieka. Przyrost jest sposobem nabycia terytorium, niewymagającym od państwa podjęcia żadnych specjalnych aktów.

Nabycie i utrata terytorium państwowego - Zawojowanie (podbój)

Do I wojny światowej, zawojowanie oznaczało legalny sposób nabycia terytorium.

Nabycie i utrata terytorium państwowego - Utrata terytorium

Jest przykładem utraty terytorium, nie na rzecz innego podmiotu. Wspólnym mianownikiem wszystkich sposobów utraty terytorium jest brak lub niemożliwość wykonywania kompetencji państwowych, bez względu na powody z wyjątkiem zawojowania, które jest wyłączone z możliwości.

Obszary morskie wchodzące w skład terytorium państwowego

Konwencja genewska o morzu terytorialnym pośrednio potwierdziła dopuszczalność ustanowienia 12-milowego morza terytorialnego, uznając możliwość ustanawiania pasa przyległego o szerokości nie przekraczającej 12 mil, oraz wody zatoki za wody wewnętrzne, gdy wejście do niej nie przekracza 24 mil.

Cudzoziemcy - Dopuszczenie i pobyt cudzoziemców na terytorium innego państwa

13 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, cudzoziemiec przybywający legalnie na terytorium strony Paktu może być z niego wydalony jedynie na podstawie decyzji podjętej zgodnie z ustawą i będzie miał prawo, jeżeli ważne względy bezpieczeństwa państwowego nie przemawiają przeciwko temu, przedłużyć argumenty przeciwko swemu wydaleniu oraz domagać się ponownego zbadania swej sprawy przez właściwe władze.

Organizacja Narodów Zjednoczonych - TERYTORIA POWIERNICZE I OBSZARY NIESAMODZIELNE

Terytoria te oddano w zarząd niektóry państwom ( najwięcej Anglii, Francji ) System ten wyróżniał trzy kategorie mandatów ( A, B, C ) w zależności od stopnia rozwoju danego terytorium i jego znaczenia dla innych krajów Karta Narodów Zjednoczonych zastąpiła mandaty międzynarodowe instytucją powiernictwa i powołała do życia Radę Powierniczą.

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Do swobodnego poruszania się i pobytu na terytorium państw członkowskich

Było ono tworzone stopniowo. Najpierw przyznano to prawo pod postacią prawa do swobodnego przepływu kapitału ludzkiego osobom zajmującym się działalnością gospodarczą, potem ich rodzinom a na końcu reszcie społeczeństwa. Dotyczy TYLKO obywateli UE(ich małóżonków jeśli nie są obywatelami UE już nie...

Australia - STANY: Terytorium Północne - Northern Territory

do wybrzeży obecnego Terytorium Północnego docierały z Jawy holenderskie ekspedycje badawcze. Terytorium Północne było pod zarządem brytyjskiej kolonii Australia Południowa.

Australia - STANY: Australijskie Terytorium Stołeczne - Australian Capital Territory

Terytorium federalne Australii, wydzielone w 1911 roku z terytorium stanu Nowa Południowa Walia na stolicę Związku Australijskiego.