Co oznaczają terminy: komunikacja językowa, kompetencja językowa, kompetencja komunikacyjna i kompetencja kulturowa?

Zachowania językowe (mowa), rozumiane jako byt biologiczny, psychologiczny i społeczny jednocześnie, można utożsamiać z komunikacją języków ą. „Aby człowiek mógł bez przeszkód uczestniczyć w komunikacji językowej, musi jak pisze S. Grab i as (1997 b, 30) - mieć do dyspozycji pewnego rodzaju...

Co oznacza termin sygmatyzm i jakie są sposoby realizacji głosek dentalizowanych?

Do najczęściej spotykanych zaburzeń artykulacji należy sygmatyzm (łac. sig-matismus; syn. seplenienie, szeplenienie), czyli nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych, jednego, dwóch lub wszystkich trzech szeregów (tj. s, z, c, dz\ s, i, ć, dź\ sz, ż, cz, dż). Zaburzeniu może ulec artykulacja...

Co oznacza termin rotacyzm i jakie są sposoby realizacji głoski r?

R o t a c y z m (łac. rhotąćismus; syn. reranic) jest to nieprawidłowa wymowa głoski r. Wyróżniamy trzy formy wadliwej realizacji tej głoski:

1.    deformacja (rotacyzm właściwy)- tworzenie dźwięku nie występującego w systemie fonetycznym danego języka. Na skutek zmiany miejsca artykulacji...

Jakie wady wymowy określa się terminami: kappacyzm i gammacyzm?

Kappacyzm i gammacyzm to wady wymowy polegające na nieprawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych zwartych: k. g\ k \ g*.

Kappacyzm jest wadą artykulacyjną, w której zaburzona jest wymowa głoski k i k\ Deformacja polega na zamianie zwarcia językowo-podniebiennego zwarciem wiązadeł głosowych, co...